1 VSPH 2232/2013-A-13
KSPL 54 INS 28877/2013 1 VSPH 2232/2013-A-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužníka Davida anonymizovano , anonymizovano , bytem Tachov, Jana Sladkého Koziny 1335, zahájeném na návrh dlužníka o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 6. listopadu 2013, č.j. KSPL 54 INS 28877/2013-A-8,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 6. listopadu 2013, č.j. KSPL 54 INS 28877/2013-A-8, se mění jen tak, že dlužníkovi se ukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 1.000,-Kč do 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni uložil dlužníkovi Davidu Horvátovi (dále jen dlužník) povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 5.000,-Kč do 10 dnů ode dne jeho právní moci.

V odůvodnění usnesení soud I. stupně především vyložil účel zálohy na náklady insolvenčního řízení a vyšel ze zjištění, že insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení měl potřebné náležitosti a že úpadek dlužníka bude pravděpodobně řešen oddlužením. Konstatoval, že dlužník má splatné závazky vůči 3 věřitelům v celkové výši 146.849,98 Kč, je svobodný, nemá žádnou vyživovací povinnost a jeho mzda činí 12.440,-Kč měsíčně. Proto rozhodl o uložení povinnosti dlužníka zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení v předepsané výši.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil. Argumentoval především tím, že vyměřená záloha je nepřiměřeně vysoká, že nemá tak vysoký obnos a že mu jeho mzdová účtárna již svévolně strhává polovinu příjmu pro insolvenci.

Vrchní soud v Praze přesto přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 IZ, podle nějž insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit.

Účelem institutu zálohy je především překlenout nedostatek finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce a rovněž poskytnout záruku úhrady odměny a hotových výdajů insolvenčního správce pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenčního řízení soud nepožaduje po insolvenčním navrhovateli, který je zaměstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 věta druhá IZ).

Vzhledem k tomu, že insolvenční správce má právo na odměnu a náhradu nákladů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku do posledního dne měsíce předcházejícího měsíci, v němž nastaly účinky schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, přičemž tyto nároky nejsou jakkoliv kryty paušálními platbami podle splátkového kalendáře (podle § 3 písm. b/ vyhl. č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů, činí odměna insolvenčního správce při oddlužení plněním splátkového kalendáře 750,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře a podle § 7 odst. 4 téže vyhlášky mu náleží v souvislosti s výkonem jeho činnosti náhrada hotových výdajů ve výši 150,-Kč za každý započatý kalendářní měsíc trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře), je odvolací soud přesvědčen o tom, že určitá minimální záloha na náklady insolvenčního řízení je zásadně vždy zapotřebí.

Z obsahu insolvenčního spisu odvolací soud ověřil správnost zjištění soudu I. stupně, dle nichž dlužník má splatné závazky vůči 3 věřitelům v celkové výši 146.849,98 Kč, je svobodný, nemá žádnou vyživovací povinnost a jeho mzda činí 12.440,-Kč měsíčně. Dle kalkulátoru splátek umožní příjmy dlužníka pravidelné měsíční splátky ve výši 4.250,-Kč (dlužníkovi zbude k výplatě částka 8.190,-Kč), což za 5 let trvání oddlužení plněním splátkového kalendáře poskytne částku 255.000,-Kč, která postačuje na 100% uspokojení nezajištěných věřitelů (146.849,98 Kč) i nároků správce (na odměně ve výši 750,-Kč a paušální náhradě hotových výdajů ve výši 750,-Kč za každý kalendářní měsíc oddlužení včetně event. připočtení DPH).

Odvolací soud proto dospěl shodně jako soud I. stupně k předběžnému závěru, že je tu odůvodněný předpoklad, že úpadek dlužníka bude možno s ohledem na výši jeho příjmů řešit oddlužením formou plnění splátkového kalendáře. Se zřetelem na rozsah insolvenčního řízení pro jeho prvotní fázi pro dobu překlenutí nedostatku finančních prostředků po rozhodnutí o úpadku však dle názoru odvolacího soudu postačí záloha ve výši 1.000,-Kč s tím, že v další fázi insolvenčního řízení budou náklady insolvenčního správce hrazeny již z měsíčních splátek.

Z těchto důvodů odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné (§ 237 odst. 2 písm. a/ o.s.ř.).

V Praze dne 30. prosince 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová