1 VSPH 2231/2013-B-31
KSPL 54 INS 1693/2012 1 VSPH 2231/2013-B-31

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenční věci dlužníků Milana anonymizovano , anonymizovano , a Marie anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Chodová Planá, Slovany 222, o odvolání Edl a partneři, v.o.s., sídlem Hradec Králové-Věkoše, Na Zahrádkách 268/18, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 19. listopadu 2013, č.j. KSPL 54 INS 1693/2012-B-20

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni napadeným usnesením ze dne 19.11.2013, č.j. KSPL 54 INS 1693/2012-B-20 odvolal z funkce insolvenčního správce Edl a partneři, v.o.s. (dále jen odvolatel), ustanovil novou insolvenční správkyni Mgr. Ing. Petru Hýskovou.

Podáním ze dne 21.11.2013 (B-24) doručeným soudu I. stupně téhož dne, jež za odvolatele učinila jeho společnice Mgr. Ing. Petra Hýsková (dále jen společnice), se odvolatel vzdal práva odvolání proti napadenému usnesení.

Podáním ze dne 5.12.2013 (B-25) doručeným soudu I. stupně téhož dne, jež za odvolatele učinil druhý jeho společník Dr. oec. Michal Edl, MBA (dále jen společník), se odvolatel proti tomuto usnesení odvolal z důvodů v něm uvedených. Společník apeloval na odvolací soud, aby nepřihlížel k podání, jímž se společnice vzdala práva odvolání proti napadenému usnesení, neboť ho považoval za neúčinné s tvrzením, že zájmy společnice jsou dle jeho mínění v rozporu se zájmy odvolatele, a dedukoval, že společnice je proto ze zákona vyloučena z možnosti činit za odvolatele jakékoliv úkony ve vztahu k napadenému usnesení. Dodal, že odvolatel má jen dva společníky, kteří jsou současně jeho statutárním orgánem, a že jedinou oprávněnou osobou k podání odvolání proti napadenému usnesení je proto jeho společník, a nikoliv jeho společnice.

Odvolací soud zastává názor, že společnice odvolatele byla oprávněna (§ 21 odst. 1 písm. a/ o.s.ř.) činit za něho vůči soudu I. stupně podání, jímž se odvolatel vzdal práva odvolání proti napadenému usnesení. Vnitřní spor mezi společníky o obchodním vedení společnosti nelze přenášet do roviny rozhodování insolvenčního soudu o tom, zda veřejná obchodní společnost bude či nebude vykonávat funkci insolvenčního správce. Třeba zdůraznit, že výkon funkce insolvenčního správce není podnikáním ani na ně není právní nárok a že insolvenční soud je povinen v každém okamžiku insolvenčního řízení sledovat, zda insolvenční správce (včetně veřejné obchodní společnosti) splňuje podmínky pro výkon funkce či nikoliv (srov. § 31 odst. 3 a 4 IZ).

Podle § 207 odst. 1 o.s.ř. vzdát se odvolání je možno jedině vůči soudu, a to až po vyhlášení (vydání) rozhodnutí.

Z uvedeného je zřejmé, že vzdání se odvolání má právní účinky, jen jestliže bylo učiněno v době po vyhlášení rozhodnutí, popř. po vydání rozhodnutí, které soud I. stupně nevyhlašuje; okolnost, kdy bylo doručeno písemné nebo elektronické vyhotovení rozhodnutí, je z pohledu § 207 odst. 1 o.s.ř. bezvýznamné. Vzdání se odvolání může být odvoláno za podmínek uvedených v § 41a odst. 4 o.s.ř. jen tehdy, jestliže jeho odvolání dojde soudu nejpozději současně se vzdáním se odvolání. Účinným vzdáním se odvolání zaniká subjektivní legitimace k odvolání toho, kdo se tohoto oprávnění vzdal. Kdyby přesto podal později odvolání, odvolací soud je odmítne podle § 218 písm. b) jako podané osobou k němu neoprávněnou (srov. JUDr. Lubomír Drápal, JUDr. Jaroslav Bureš a kolektiv, Občanský soudní řád II., 1. vydání 2009, C. H. Beck, str. 1660).

Z insolvenčního rejstříku odvolací soud ověřil, že napadené usnesení bylo vydáno dne 19.11.2013 a v insolvenčním rejstříku bylo zveřejněno dne 21.11.2013 (B-20), že se podáním ze dne 21.11.2013 (B-24) doručeným soudu I. stupně téhož dne odvolatel prostřednictvím své společnice vzdal práva odvolání proti napadenému usnesení a že podáním ze dne 5.12.2013 (B-25) doručeným soudu I. stupně dne téhož dne podal odvolatel prostřednictvím svého společníka následně odvolání.

Protože vzdání se práva odvolání bylo učiněno po vydání napadeného usnesení (a nebylo odvoláno) a odvolání bylo podáno až posléze, postupoval odvolací soud podle § 218 písm. b) o.s.ř. a podané odvolání odmítl, neboť odvolateli zanikla subjektivní legitimace k jeho podání.

Pokud jde o odvolací výhrady, odkazuje Vrchní soud v Praze odvolatele pro stručnost na své usnesení ze dne 21.6.2013, č.j. KSPL 54 INS 16244/2010, 3 VSPH 1463/2012-B-38, jež je veřejnosti přístupné na webových stránkách a v němž vyložil, že funkci insolvenčního správce může vykonávat veřejná obchodní společnost zapsaná v seznamu insolvenčních správců výlučně jen prostřednictvím svých ohlášených společníků. Pokud v dané věci veřejná obchodní společnost ukončila (na vlastní žádost) činnost insolvenčního správce ke dni 31.8.2013, není již zapsána v seznamu správců ani nemá ohlášeného společníka, jehož prostřednictvím by byla oprávněna vykonávat funkci insolvenčního správce, nebylo by možné jejímu odvolání (pokud by bylo přípustné) stejně vyhovět. V daném případě přitom nejde a ani nemůže jít o kolizi zájmů (§ 21 odst. 4 o.s.ř.) mezi společnicí a odvolatelem, neboť ten funkci insolvenčního správce s ohledem na závěry plynoucí ze shora zmíněného rozhodnutí vykonávat nemůže.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 30. prosince 2013

JUDr. Ing. Jaroslav Z e l e n k a, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová