1 VSPH 2223/2013-A-23
KSCB 25 INS 24781/2013 1 VSPH 2223/2013-A-23

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenním ízení dlužníka Miroslava Kratošky, nar. 20. zá í 1961, IýO 10273239, bytem HrdČjovice, Nemanická 490, zahájeném k návrhu dlužníka a vČ itele VojtČcha Kleky, bytem Lomnice nad Lužnicí, Zámecká 287, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích .j. KSCB 25 INS 24781/2013-A-11 ze dne 31. íjna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v ýeských BudČjovicích .j. KSCB 25 INS 24781/2013-A-11 ze dne 31. íjna 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

Krajský soud v ýeských BudČjovicích nadepsaným usnesením s odkazem na § 108 insolvenního zákona . 182/2006 Sb. (dále též IZ) a vyhlášku . 313/2007 Sb. uložil dlužníkovi a dalšímu navrhovateli, vČ iteli VojtČchu Klekovi, povinnost uhradit spolenČ a nerozdílnČ zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 20.000,-K ve lh tČ 7 dn ode dne právní moci usnesení. Výši zálohy vysvČtlil tím, že dlužníkovy závazky, jak je z ejmé z jeho insolvenního návrhu, iní 1.340.440,-K, z toho ovšem závazky související s p edchozí podnikatelskou inností dlužník vyíslil na 752.067,-K, takže je pravdČpodobné, že dlužník v úpadek bude ešen konkursem, kde obvykle jen odmČna správce iní 45.000,-K.

Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal a namítal, že vČ itel Kleka sám uhradil zálohu ve výši 20.000,-K z d vodu p ipravit jej o nemovitost, s nekalým zámČrem zaplatil i tu ást zálohy, kterou by mČl krýt dlužník, a zd raznil, že dlužník se v souasné situaci ocitl z d vodu jednání právČ VojtČcha Kleky. Proto navrhoval, aby odvolací soud zrušil zaplacení ástky 10.000,-K, kterou dlužník neuhradil a která byla uhrazena bez jeho vČdomí.

K výzvČ soudu dlužník v podání ze dne 11.12.2013 uvedl, že soud na nČj nesprávnČ nahlížel jako na podnikatele, akoli již tvrtým rokem nepodniká, by ást jeho závazk pochází z podnikání. Nesouhlasil s ešením úpadku konkursem a žádal o povolení oddlužení plnČním splátkového kalendá e.

Vrchní soud v Praze, aniž na izoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ], p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl p itom k závČru, že odvolání není opodstatnČno. Pro posouzení d vodnosti odvolání je dle odvolacího soudu podstatné, že s úinností ode dne 1.1.2014 byl zákonem . 294/2013 Sb. (tzv. revizní novela) novelizován IZ, p iemž dle l. II. p echodných ustanovení tohoto zákona platí, že IZ ve znČní úinném ode dne nabytí úinnosti tohoto zákona platí i pro insolvenní ízení zahájená p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, právní úinky úkon , které v insolvenním ízení nastaly p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona, z stávají zachovány.

Podle § 108 odst. 1 IZ (ve znČní úinném od 1.1.2014) m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li z ejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvennímu navrhovateli-zamČstnanci dlužníka, jehož pohledávka spoívá pouze v pracovnČprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenní soud dlužníku, o jehož insolvenním návrhu m že rozhodnout bez zbyteného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení.

Podle § 136 odst. 4 IZ (ve znČní úinném od 1.1.2014) v rozhodnutí o úpadku rozhodne insolvenní soud také o žádosti dlužníka o prodloužení lh ty k p edložení reorganizaního plánu (§ 316 odst. 5 a 6). V rozhodnutí o úpadku, s nímž je spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, uloží insolvenní soud dále dlužníku, aby platil zálohy na odmČnu a hotové výdaje insolvenního správce.

Z citovaných ustanovení vyplývá, že lze-li bez zbyteného odkladu oekávat vydání rozhodnutí o úpadku, s nímž bude spojeno též rozhodnutí o povolení oddlužení, nelze dlužníkovi uložit povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení p ed vydáním takového rozhodnutí, ale až v takovém rozhodnutí samém, a to jen ve formČ záloh. Z obsahu spisu se ovšem v souzené vČci podávají ty skutkové okolnosti p ípadu, na nichž soud I. stupnČ vystavČl p edbČžný závČr o tom, že úpadek dlužníka nebude lze ešit oddlužením plnČním splátkového kalendá e s ohledem na rozsah dlužníkem p iznaných závazk z podnikání. Za tohoto stavu vČci je i p i nyní platné úpravČ proto odvolací soud p esvČden o tom, že je namístČ po dlužníku úhradu zálohy požadovat, p iemž v zásadČ ze shodných d vod jako soud I. stupnČ, tedy s p ihlédnutím k potu vČ itel , souhrnné výši závazk , existenci zpenČžitelného majetku (dlužník p iznává rodinný d m v HrdČjovicích) a p edpokládaným p íjm m (dlužník uvádí 22.673,-K mČsínČ) pokládá i soud odvolací za p imČ enou zálohu ve výši 20.000,-K. P ípadné další náklady ízení a odmČna správce budou hrazeny v rámci mČsíních splátek oddlužení plnČním splátkového kalendá e i v p ípadČ ešení úpadku konkursem z výtČžku zpenČžení majetkové podstaty.

Úelem institutu zálohy je p edevším p eklenout nedostatek finanních prost edk po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvennímu správci výkon jeho funkce a rovnČž poskytnout záruku úhrady odmČny a hotových výdaj insolvenního správce pro p ípad, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty (§ 38 odst. 2 IZ). Zálohu na náklady insolvenního ízení soud nepožaduje po insolvenním navrhovateli, který je zamČstnancem dlužníka (§ 108 odst. 1 vČta druhá IZ).

Nutno vyjít z toho, že povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenního ízení lze uložit insolvennímu navrhovateli (který není osobou uvedenou v poslední vČtČ § 108 odst. 1 nebo § 368 odst. 1 IZ), anebo solidárnČ všem navrhovatel m, jedinČ pokud v daném p ípadČ nelze p edpokládat, že budoucí náklady insolvenního ízení bude možno zcela uhradit z majetkové podstaty (tj. prost edky k jejich krytí nelze zajistit jinak než zálohou). Pro posouzení, zda je namístČ zaplacení zálohy po navrhovateli požadovat a v jaké výši, je tudíž nutné vzít v úvahu skutkové a právní okolnosti dané vČci, jež jsou podstatné p edevším pro úsudek o tom, jaký zp sob ešení dlužníkova úpadku i hrozícího úpadku lze oekávat, jaké náklady, k jejichž krytí záloha slouží, si tento zp sob pravdČpodobnČ vyžádá, a zda i do jaké míry lze p edpokládat uspokojení tČchto náklad z majetkové podstaty. Je p itom z ejmé, že výše náklad insolvenního ízení se odvíjí nejen od samotné povahy konkrétního zp sobu ešení dlužníkova úpadku (konkursu, reorganizace nebo zvolené formy oddlužení), ale i v rámci téhož zp sobu ešení úpadku je navíc ještČ ovlivnČna specifickými pomČry dané vČci. To platí i pro hotové výdaje a odmČnu insolvenního správce, které vždy pat í mezi náklady insolvenního ízení a jejichž výše je pro jednotlivé zp soby ešení úpadku upravena ve vyhlášce . 313/2007 Sb. odlišnČ.

Pokud se týká odvolací argumentace, je p edevším namístČ uvést, že p i úvaze o výši zálohy soud nezkoumá p íiny dlužníkova úpadku, proto jsou irelevantní dlužníkovy výhrady smČ ující k druhému z navrhovatel jakožto osobČ údajnČ zodpovČdné za dlužník v úpadek. Insolvenní soud by ale mČl p edbČžnČ posoudit, který ze zp sob ešení úpadku v dané vČci spíše p ichází v úvahu, p iemž zde tak Krajský soud v ýeských BudČjovicích uinil a jeho závČru, jakkoli ten m že s ohledem na nynČjší znČní § 397 IZ doznat zmČny, nelze nieho vytýkat za situace, kdy více než polovina dlužníkových závazk pochází z jeho d ívČjší podnikatelské innosti, p iemž je nerozhodné, že v souasnosti dlužník již nepodniká.

Pro úplnost odvolací soud uvádí, že záloha na náklady insolvenního ízení podle § 108 IZ není soudním poplatkem, proto ustanovení o soudním poplatku obsažená v o.s. . ani zákon o soudních poplatcích nelze na tuto zálohu ani p imČ enČ použít. To platí jak pro postup soudu p i ukládání povinnosti zálohu zaplatit, tak pro p ípad požadavku na osvobození od placení zálohy. Ustanovení § 138 o.s. . o osvobození od povinnosti hradit soudní poplatek se vzhledem ke specialitČ IZ (§7) neužije ani p imČ enČ.

Na základČ tČchto zjištČní a veden názory vyjád enými shora odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s. . potvrdil.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 10. ledna 2014

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu Za správnost vyhotovení: Brožová Eva