1 VSPH 2221/2013-A-16
KSPL 20 INS 29877/2013 1 VSPH 2221/2013-A-16

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla ve věci dlužníka: Milan Piller, IČO 87391988, nar. 7. března 1982, bytem Karlovy Vary-Doubí, Svatošská 303/25, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 20 INS 29877/2013-A-8 ze dne 30. října 2013,

takto:

Odvolací řízení s e z a s t a v u j e .

Odůvodnění:

Napadeným usnesením Krajský soud v Plzni odmítl insolvenční návrh dlužníka.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal, ale podáním doručeným dne 10.12.2013 vzal své odvolání zpět.

Odvolací soud zastaví odvolací řízení, jestliže odvolatel vzal své odvolání zpět (§ 207 odst. 2 občanského soudního řádu; dále jen o.s.ř.). Odvolatel může vzít odvolání zpět kdykoliv za odvolacího řízení, tedy od okamžiku, kdy bylo podáno, až do doby, než o něm bylo jiným způsobem rozhodnuto.

Vzhledem k tomu, že dlužník vzal své odvolání v průběhu odvolacího řízení zpět dříve, než skončilo, odvolací soud jej podle § 207 odst. 2 o.s.ř. zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 20. prosince 2013

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Kratochvílová