1 VSPH 2220/2013-A-22
MSPH 78 INS 14781/2013 1 VSPH 2220/2013-A-22

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenním ízení dlužnice: Isabella Ferusová, nar. 23. srpna 1956, bytem Praha 2, Legerova 14, o odvolání dlužnice proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 78 INS 14781/2013-A-17 ze dne 16. íjna 2013,

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 78 INS 14781/2013-A-17 ze dne 16. íjna 2013, se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

MČstský soud v Praze nadepsaným usnesením odmítl odvolání dlužnice. V od vodnČní usnesení soud uvedl, že usnesením ze dne 24.7.2013 (A-13) odmítl insolvenní návrh dlužnice, která proti tomuto odmítavému usnesení podala odvolání, avšak opoždČné, když usnesení ze dne 24.7.2013 jí bylo dorueno dne 1.8.2013, dlužnice podala odvolání k poštovní p epravČ až dne 16.8.2013. Proto soud odvolání dlužnice podle § 208 odst. 1 o.s. . odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužnice vas odvolala a namítala, že p ehlédla pouení soudu o lh tČ k podání odvolání a že odvolání podala toliko se zpoždČním jednoho dne. Proto žádala o prominutí zmeškání lh ty a o p ijetí insolvenního návrhu.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m:

Podle § 74 odst. 1 IZ zve ejnČní písemnosti v insolvenním rejst íku je dokladem o doruení i p i zvláštním zp sobu doruení této písemnosti.

Podle odstavce druhého téhož ustanovení, je-li s doruením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní zp sob doruení, spojen zaátek bČhu lh ty k podání opravného prost edku nebo k jinému procesnímu úkonu, zaíná lh ta bČžet ode dne, kdy byla písemnost doruena adresátu zvláštním zp sobem. O tom musí být adresát pouen.

P estože dochází ke zve ej ování písemností doruovaných zvláš i v insolvenním rejst íku, je u tČchto písemností relevantním zp sobem doruení pro posouzení podmínek k uplatnČní opravných prost edk v i rozhodnutí insolvenního soudu toliko doruení provedené zvláštním postupem. Od provedení doruení zvláštním zp sobem se tak odvíjí zaátek bČhu lh ty k podání odvolání, nebo k provedení jiného procesního úkonu. O tom, že lh ta k podání opravného prost edku i k provedení jiného procesního úkonu zaíná bČžet ode dne, kdy byla písemnost doruena adresátu zvláštním zp sobem, musí být adresát pouen.

Z obsahu usnesení ze dne 24.7.2013 dorueného dlužnici dne 1.8.2013 plyne, že dlužnice byla ádnČ pouena o lh tČ k podání odvolání i o okamžiku poátku bČhu odvolací lh ty, což v odvolání potvrdila.

Protože prominutí zmeškání lh ty není v insolvenním ízení p ípustné (§ 83 IZ), a úprava bČhu odvolací lh ty upravená v insolvennímu zákonČ je úpravou speciální, odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s. . jako vČcnČ správné potvrdil.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím MČstského soudu v Praze dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 10. ledna 2014

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva