1 VSPH 2215/2015-P9-9
KSLB 86 INS 5465/2015 1 VSPH 2215/2015-P9-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Kučerou v insolvenčním řízení dlužníka: Otakar Kysela, nar. 29. června 1980, bytem Rynoltice 199, adresa pro doručování: Rakovník, Přílepy 109, o odvolání věřitele č. 9 PROFI CREDIT Czech, a.s., IČO 61860069, Praha 1, Klimentská 1216/46, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 86 INS 5465/2015-P9-3 ze dne 15. října 2015, ve znění opravného usnesení č.j. KSLB 86 INS 5465/2015-P9-4 ze dne 30. října 2015,

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci usnesením ze dne 15.10.2015 (P9-3) v bodě I. výroku vzal na vědomí zpětvzetí přihlášky pohledávky č. P9 věřitele č. 9 v celé výši 176.554,-Kč a v bodě II. výroku rozhodl, že právní mocí usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí. Opravným usnesením ze dne 30.10.2015 (P9-4) soud v bodě I. výroku vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky P9/1 věřitele č. 9 ve výši 39.202,-Kč a v bodě II. výroku vzal na vědomí částečné zpětvzetí přihlášky pohledávky P9-2 věřitel č. 9 ve výši 65.266,-Kč.

Proti tomuto usnesení se věřitel odvolal, avšak podáním doručeným soudu I. stupně dne 3.11.2015 vzal odvolání zpět s ohledem na vydání opravného usnesení.

Proto odvolací soud postupoval podle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 1. prosince 2015

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Jana Berná