1 VSPH 2212/2013-B-21
KSPL 52 INS 9269/2013 1 VSPH 2212/2013-B-21

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc JUDr. Franti anonymizovano Kuery a JUDr. Ivy Novotné v insolvenní vČci dlužn anonymizovano Miroslava Ková anonymizovano , anonymizovano , IýO 63544458, bytem Plze , Mohylová 1139/55, sídlem Plze , Sladkovského 1164/33, adresa pro doruení: LáznČ Kynžvart, Polní 367, zast. JUDr. Pavlem Šímou, advokátem, sídlem Plze , nám. Republiky 38, o odvolání dlužn anonymizovano proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4. íjna 2013, .j. KSPL 52 INS 9269/2013-B-11,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 4. íjna 2013, .j. KSPL 52 INS 9269/2013-B-11, se v bodech I., II. výroku potvrzuje; odvolání smČ ující proti bod m III., IV. výroku se odmítá.

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni neschválil oddlužení dlužn anonymizovano Miroslava Ková anonymizovano (bod I. výroku), prohlásil konkurs na majetek dlužn anonymizovano (bod II. výroku) s tím, že bude projednáván jako nepatrný (bod IV. výroku), a konstatoval, že úinky prohlášení konkursu nastávají anonymizovano zve ejnČní usnesení v insolvenním rejst íku (bod IV. výroku).

V od vodnČní usnesení soud I. stupnČ zejména uvedl, že se dlužník domáhal insolvenním návrhem zjištČní svého úpadku a povolení oddlužení a že usnesením ze dne 6.6.2013 (A-16) zjistil úpadek dlužn anonymizovano a povolil jeho ešení oddlužením. Vyšel ze zjištČní, že na p ezkumném jednání konaném dne 6.8.2013 navrhla insolvenní správkynČ Mgr. Le anonymizovano Vítková (dále jen správkynČ) neschválit oddlužení a ešit úpadek dlužn anonymizovano konkursem a že vČ itelé na své sch zi konané po p ezkumném jednání hlasovali jednomyslnČ pro ešení úpadku dlužn anonymizovano konkursem, s ímž dlužník souhlasil. Konstatoval, že dle zjištČní správkynČ inila pr mČrná mzda dlužn anonymizovano za mČsíce íjen-prosinec 2012 a leden 2013 ástku 7.120,--K, z ehož by mČsíní splátky pro oddlužení inily jen 704,--K a za 5 let trvání oddlužení plnČním splátkového anonymizovano e by bylo lze nashromáždit jen ástku 42.240,--K, což by nepostaovalo na uspokojení p ihlášených a uznaných pohledávek ve celkové výši 3.781.229,13 K. Jelikož dlužník vlastní jen movitý majetek a pobírá mzdu od zamČstnavatele D evo Produkt JMK, s.r.o., navrhla správkynČ zpenČžení jeho majetku, z jehož výtČžku (po odetení náklad ) by se zbytek rozdČlil mezi nezajištČné vČ itele. Protože soud I. stupnČ ovČ il shora uvedené skutenosti, postupoval podle § 405 odst. 1 a 2 insolvenního zákona (dále jen IZ), když v pr bČhu insolvenního ízení vyšly najevo skutenosti, které by jinak od vod ovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.

Proti tomuto usnesení se dlužník vas odvolal (B-14 + doplnČní na B-16) a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a vČc vrátil soudu I. stupnČ k dalšímu ízení. MČl za to, že v ízení nebylo prokázáno, že by byly splnČny podmínky pro zamítnutí návrhu na oddlužení. Soudu I. stupnČ vyt anonymizovano nep ezkoumatelnost napadeného usnesení, nebo z nČho není patrné, jaká skutková zjištČní uinil, a že výrok o nepatrném konkursu není v bec od vodnČn.

Odvolací soud z podnČtu odvolání dlužn anonymizovano p ezkoumal usnesení v napadeném rozsahu vetnČ p edcházejícího ízení (§ 212 a § 212a o.s. .), a došel k závČru, že odvolání není opodstatnČno.

Podle § 405 IZ insolvenní soud oddlužení neschválí, jestliže v pr bČhu insolvenního ízení vyšly najevo skutenosti, které by jinak od vod ovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení; v p ípadČ uvedeném v § 402 odst. 5 tak rozhodne namísto rozhodnutí o zp sobu oddlužení (odst. 1). Jestliže insolvenní soud oddlužení neschválí, rozhodne souasnČ o zp sobu ešení dlužníkova úpadku konkursem (odst. 2).

D vodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení je dle § 395 IZ zejména to, že se z etelem ke všem okolnostem lze d vodnČ p edpokládat, a) že jím je sledován nepoctivý zámČr, nebo b) že hodnota plnČní, které by p i oddlužení obdrželi nezajištČní vČ itelé, bude nižší než 30 % jejich pohledávek, ledaže tito vČ itelé s nižším plnČním souhlasí (odst. 1). Insolvenní soud zamítne návrh na povolení oddlužení i tehdy, jestliže dosavadní výsledky ízení dokládají lehkomyslný nebo nedbalý p ístup dlužn anonymizovano k plnČní povinností v insolvenním ízení (odst. 2).

V dané vČci soud I. stupnČ neschválil oddlužení vycházeje ze zjištČní, že sch ze vČ itel rozhodla o ešení dlužníkova úpadku konkursem a že dlužník v majetek a jeho p íjmy jsou nedostatené pro oddlužení plnČním splátkového anonymizovano e nebo zpenČžením majetkové podstaty, v emž shledal takové okolnosti, které by jinak od vod ovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení.

Z insolvenního spisu odvolací soud ovČ il správnost rozhodujících skutkových zjištČní soudu I. stupnČ, tedy p edevším to, že dlužníkova ekonomická nabí anonymizovano nepostaovala pro schválení oddlužení plnČním splátkového anonymizovano e ani pro oddlužení zpenČžením majetkové podstaty, event. ani na kombinaci obou tČchto zp sob , za situace, kdy ze zprávy správkynČ o hospodá ské situaci dlužn anonymizovano ze dne 19.7.2013 (B-3) plyne, že se do insolvenního ízení p ihlásilo 16 vČ itel s nezajištČnými pohledá anonymizovano v celkové výši 3.781.229,13 K (z ehož pohledávky vzniklé z podn anonymizovano innosti inily 2.570.641,11 K), že dlužník je rozvedený, platí výživné na nezletilé dítČ ve výši 3.000,-K mČsínČ a jeho majetek sestává jen z vČcí osobní pot eby a nákladního automobilu NISAN Vanete Cargo 2.3 kombi, RZ 1PO 6327, r.v. 1996, a jeho pr mČrný istý mČsíní p íjem iní 7.120,-K. Za takového skutkového stavu soud I. stupnČ nepochybil, když oddlužení neschválil (nebylo schválit co) a když na jeho majetek prohlásil konkurs. Pokud jde o odvolací výhrady dlužn anonymizovano založené na jeho subjektivním p esvČdení, že v ízení nebylo prokázáno, že by nespl oval podmínky pro oddlužení, odvolací soud je d vodnými neshledal. Z protokolu o p ezkumném jednání a sch ze vČ itel (B-4) odvolací soud zjistil, že se dlužník uvedených jednání osobnČ úastnil spolu se svým zástupcem, jejž si zvolil, že dlužník uznal všechny p ihlášené pohledávky vyjma 2 pohledávek ve výši 173.432,-K (P-8) a ve výši 86.575,60 K (P-11), že dlužník nejen že nijak nerozporoval zjištČní uinČná správkyní ohlednČ svých majetkových pomČr , ale naopak na nČ o anonymizovano a potvrzoval je, že vČ itelé nesouhlasili s žádným ze zp sob oddlužení a vyjád ili svoji v li ešit úpadek dlužn anonymizovano konkursem, s ímž dlužník též souhlasil (strana 3 protokolu). Za popsaného stavu, kdy žádný ze zp sob oddlužení nezí anonymizovano prostou vČtšinu hlas nezajištČných vČ itel (§ 402 odst. 5 IZ) a kdy ekonomická nabí anonymizovano dlužn anonymizovano byla zcela nedostatená, p iemž žádný z vČ itel nesouhlasil s nižším plnČním (§ 395 odst. 1 písm. b) IZ) a nadto vČtšina závazk dlužn anonymizovano mČla sv j p vod v jeho d ívČjším podnikání (§ 389 odst. 2 IZ), nelze soudu I. stupnČ d vodnČ vyt anonymizovano , že oddlužení neschválil (§ 405 odst. 1 IZ) a na majetek dlužn anonymizovano prohlásil konkurs (§ 405 odst. 2 IZ), nebo jiný postup možný ani nebyl.

Relevanci lze p iznat jen tČm odvolacím námitkám, že soud I. stupnČ neod vodnil své rozhodnutí o nepatrném konkursu, jež musí být vždy od vodnČno (§ 314 odst. 4 IZ). Pro rozhodnutí o odvolání, je však podstatné, že proti rozhodnutí podle § 314 odst. 1 a 2 IZ není odvolání p ípustné. Zbývá dodat, že odvolání není p ípustné ani do rozhodnutí, jímž se konstatuje anonymizovano , kdy ze zákona nastávají úinky prohlášení konkursu (§ 245 odst. 1 IZ).

Proto odvolací soud postupoval podle § 219 o.s. ., napadené usnesení v bodech I., II. výroku jako vČcnČ správné potvrdil a odvolání smČ ující proti bod m III., IV. výroku odmítl podle § 314 odst. 4 IZ a § 202 odst. 1 písm. a) o.s. .

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otá anonymizovano posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 28. ledna 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Zele anonymizovano , Ph.D., v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva