1 VSPH 2201/2015-A-35
KSPA 53 INS 19000/2015 1 VSPH 2201/2015-A-35

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací předsedou senátu JUDr. Ladislavem Derkou v insolvenční věci dlužníka: TRANSSCHWER s. r. o., se sídlem Pardubice-Zelené Předměstí, Holcova 1050, IČO 60930462, zahájené návrhem věřitele: Libor anonymizovano , anonymizovano , bytem Krmelín, Na Nový Svět 59, zastoupeného advokátem JUDr. Janem Handlířem, se sídlem Ostrava, Sokolská třída 1758/4, o odvolání Karly anonymizovano , anonymizovano , bytem Pardubice, Holcova 1050, proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočky v Pardubicích, č. j. KSPA 53 INS 19000/2015-A-28 ze dne 6. října 2015,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové, pobočka v Pardubicích, usnesením z 6. 10. 2015 v bodu I. výroku zjistil úpadek společnosti TRANSSCHWER, s. r. o. (dále jen dlužník), v bodu II. výroku prohlásil konkurs na majetek dlužníka, v bodu III. výroku ustanovil insolvenčním správcem společnost KOPPA, v. o. s., IČO 29352037, se sídlem Liberec, Mozartova 679/21, provozovna Turnov, Vrchhůra 2200. Do dalších bodů výroku (body IV. až XIV.) soud specifikoval další postup k realizaci konkursu, mj. nařídil přezkumné jednání a schůzi věřitelů na 11. ledna 2016. Rozhodnutí bylo odůvodněno.

Karla anonymizovano , anonymizovano , bytem Pardubice, Holcova 1050, podala proti tomuto usnesení odvolání, v jehož doplnění navrhla rozhodnutí zrušit. Odvolání odůvodnila tím, že u dlužníka TRANSSCHWER s. r. o. je vyznačeno sídlo, avšak na uvedené adrese Holcova 1050, Pardubice-Zelené Předměstí se nachází její nemovitost, jejímž je jediným vlastníkem. Odvolatelka již dne 13. 5. 2015 podala na obchodní rejstřík u Krajského soudu v Hradci Králové zpětvzetí souhlasu vlastníka s umístěním sídla společnosti. Sídlo uvedené společnosti neodpovídá skutečnosti a odvolatelka žádá, aby bylo vydáno nové insolvenční usnesení, které nebude zasahovat do práv odvolatelky.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212, § 218c o. s. ř. a dospěl k závěru, že odvolání bylo podáno někým, kdo k odvolání nebyl v této věci oprávněn a s výjimkou bodů II. a III. výroku bylo navíc odvolání nepřípustné.

Odvolací soud podle § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl odvolání podané Karlou anonymizovano . Tato osoba není účastníkem tohoto insolvenčního řízení a nejedná se ani o procesní subjekt dle § 9 insolvenčního zákona. Již vzhledem k této okolnosti není Karla anonymizovano osobou oprávněnou podat odvolání. Navíc proti bodům IV. až XIV. výroku usnesení by nebyli oprávněni podat odvolání ani účastníci insolvenčního řízení.

Nad rámec odvolacího řízení odvolací soud uvádí, že se odvolatelka mýlí, pokud dovozuje, že předmětné usnesení se dotýká jejích práv-okolnost, že dle tvrzení odvolatelky je nesprávně uvedeno sídlo dlužníka na adrese její nemovitosti, nijak neohrožuje její právní poměry a nemá žádný vliv na majetek odvolatelky.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 25. listopadu 2015

JUDr. Ladislav D e r k a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná