1 VSPH 2201/2013-B-13
KSHK 41 INS 28452/2012 1 VSPH 2201/2013-B-13

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenním ízení dlužnice: Anna Havelková, nar. 18. ledna 1948, bytem Kopidlno, Drahoraz 31, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové .j. KSHK 41 INS 28452/2012-B-8/celk.3 ze dne 26. listopadu 2013,

takto:

Odvolání se o d m í t á .

Od vodnČní:

Krajský soud v Hradci Králové nadepsaným usnesením pod bodem I. výroku schválil oddlužení dlužnice zpenČžením majetkové podstaty, a v bodČ II. výroku specifikoval jednotlivé položky majetkové podstaty, které mají být zpenČženy.

V od vodnČní usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 17.7.2012 (A-15) zjistil úpadek a povolil jeho ešení oddlužením. P ezkumného jednání se zúastnila toliko jedna vČ itelka, která byla pro ešení úpadku oddlužením zpenČžením majetkové podstaty.

Proti tomuto usnesení se dlužnice odvolala a namítala, že má takto hradit závazky v i JUDr. Makariovi, které jí nenáleží a žádala, aby jí soud umožnil prokázat, že nejde o závazky její. Zd raz ovala, že jejím jediným majetkem, je d m, kde žije s manželem, oba jsou v d chodu. Proto navrhovala, aby odvolací soud povolil ešení úpadku oddlužením plnČním splátkového kalendá e.

Vrchní soud v Praze se nejprve zabýval tím, zda je dlužnice osobou oprávnČnou k podání odvolání proti napadenému usnesení, a dovodil, že tomu tak není.

Výhrady dlužnice v i rozhodnutí insolvenního soudu jsou dvojího druhu. V jednom smČru dlužnice vytýká soudu, že schválil oddlužení zpenČžením majetkové podstaty, a ona preferuje oddlužení formou splátkového kalendá e, a dále má dlužnice za to, že v oddlužení mají být z jejího majetku i závazky, jež dlužnice nemá.

Podle § 406 odst. 4 IZ odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení m že podat pouze vČ itel, který hlasoval proti p ijetí schváleného zp sobu oddlužení, nebo vČ itel, jehož námitkám uplatnČným podle § 403 odst. 2 IZ insolvenní soud nevyhovČl. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plnČním splátkového kalendá e m že podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše mČsíních splátek insolvenní soud nevyhovČl, nebo vČ itel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše mČsíních splátek a který proti tomu hlasoval.

Subjektivní legitimace k podání odvolání proti rozhodnutí soudu prvního stupnČ svČdí v prvé adČ úastníku ízení, pokud to zákon nevyluuje (§ 201 o.s. .). Z § 406 odst. 4 IZ však plyne, že právo odvolání proti rozhodnutí o schválení oddlužení má jen vymezený okruh úastník . D vodem omezení odvolání je v tomto p ípadČ skutenost, že je dána p íležitost odvolat se pouze tČm, kte í v p edchozím ízení vyslovili sv j nesouhlas s daným postupem. Schválení oddlužení (a zp sob jeho ešení) lze chápat jako dohodu dlužníka s nezajištČnými vČ iteli potvrzenou rozhodnutím insolvenního soudu, kdy v rámci jednání o takové dohodČ dlužník nabízí a garantuje míru uspokojení nezajištČných pohledávek, a to v rozsahu minimálnČ vyžadovaným insolvenním zákonem.

V p ezkoumávané vČci jediná vČ itelka hlasovala pro ešení úpadku oddlužením a to zpenČžením majetkové podstaty, ostatní vČ itelé na výkon svého hlasovacího práva rezignovali. Protože podáním návrhu na povolení oddlužení dlužnice dala najevo, že souhlasí s oddlužením jedním ze dvou zákonem stanovených zp sob , o emž rozhodují vČ itelé (§ 402 odst. 3 IZ) a nep ijmou-li rozhodnutí, pak insolvenní soud (§ 402 odst. 5 a § 406 odst. 1 IZ), pak to, že dlužnice up ednost uje oddlužení plnČním splátkového kalendá e p ed oddlužením zpenČžením majetkové podstaty, které zvolili vČ itelé její právo podat odvolání proti usnesení o schválení oddlužení zpenČžením majetkové podstaty nezakládá (viz k tomu usnesení Nejvyššího soudu ze dne 22.5.2013, sp.zn. 29 NSýR 35/2013).

Ze shora uvedených d vod Vrchní soud v Praze jako soud odvolací odmítl podle § 218 písm. b) o.s. . odvolání, jež smČ uje proti rozhodnutí o schválení zp sobu oddlužení.

Pokud se týká výhrad dlužnice k rozsahu pohledávek vČ itel , jež mají být z výtČžku zpenČžení jejího majetku uspokojovány, pokládá odvolací soud za pot ebné vysvČtlit, že insolvenní soud ve výroku svého rozhodnutí ze dne 26. listopadu 2013 jednotlivé pohledávky dlužnice nekonkretizoval, takže v tomto smČru dlužnice zatím nemá, proti emu by mohla brojit, nicménČ lze v této souvislosti poukázat na obsah insolvenního rejst íku, z nČhož se podává, že do insolvenního ízení se p ihlásil i dlužnicí zmi ovaný vČ itel JUDr. Milan Makarius, jehož pohledávka ve výši 14.575,66 K byla p i p ezkumném jednání konaném dne 9. íjna 2013 zjištČna, nebo ji nepop el ani insolvenní správce JUDr. Jan Malý, ani dlužnice.

P o u e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 8. ledna 2014

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva