1 VSPH 2200/2016-P2-9
KSUL 43 INS 12690/2016 1 VSPH 2200/2016-P2-9

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací předsedou senátu JUDr. Ladislavem Derkou v insolvenční věci dlužnice: Anna anonymizovano , anonymizovano , bytem 438 01 Žatec, Hošťálkovo nám. 64, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 43 INS 12690/2016-P2-5 ze dne 31. října 2016,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením z 31. 10. 2016 v bodu I. výroku vzal na vědomí částečné zpětvzetí dílčí pohledávky č. 1 ve výši 565.310,19 Kč věřitele č. 2 (P2) Český inkasní kapitál, a. s., IČO 27646751, se sídlem Praha 1, Václavské nám. 808/66; právní mocí usnesení končí věřitelova účast v insolvenčním řízení v uvedeném rozsahu. V bodu II. výroku soud vyslovil, že uvedený věřitel zůstává i nadále účastníkem řízení s přihláškou pohledávky P2 ve výši 191.593,50 Kč. Soud své rozhodnutí odůvodnil.

Dlužnice podala proti tomuto usnesení odvolání, ve kterém uvedla, že věřitel č. 2 sice snížil svou pohledávku na 191.593,50 Kč, ale ke dni 14. 9. 2016 má dlužnice uhrazeno 67.542 Kč a není jí jasné, zda bude muset uvedenou částku hradit znovu.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. a/ zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212, § 218c o. s. ř. a dospěl k závěru, že odvolání bylo podáno někým, kdo k odvolání nebyl v této věci oprávněn.

Podle § 184 odst. 1 insolvenčního zákona Věřitel, který podal přihlášku pohledávky nebo na něhož se hledí jako na věřitele přihlášeného, může kdykoli v průběhu insolvenčního řízení vzít přihlášku pohledávky zpět. Insolvenční soud vezme zpětvzetí přihlášky na vědomí rozhodnutím, které se zvlášť doručuje věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen věřitel nebo osoba, která podala návrh na vstup do řízení na místo věřitele (§ 183 odst. 2). Právní mocí tohoto rozhodnutí věřitelova účast v řízení končí.

Z citovaného ustanovení je zřejmé, že dlužník není osobou oprávněnou podat odvolání proti usnesení, kterým se v důsledku částečného zpětvzetí snížil rozsah přihlášené pohledávky věřitele č. 2. Odvolací soud proto podle § 218 písm. b) o. s. ř. odmítl odvolání podané dlužnicí. isir.justi ce.cz

Odvolací soud nad rámec odvolacího řízení dodává, že věřitel č. 2 vzal zpět svou pohledávku v rozsahu 565.310,19 Kč, nikoliv jen v rozsahu 191.593,50 Kč, jak se mylně domnívá dlužnice. Rozsah 191.593,50 Kč je výše pohledávky, se kterou věřitel č. 2 zůstává přihlášen v insolvenčním řízení (původní výše přihlášené pohledávky pod č. P2 činila 756.903,69 Kč).

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 28. listopadu 2016

JUDr. Ladislav D e r k a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík