1 VSPH 2191/2017-B-16
 KSPA 53 INS 14938/2016 1 VSPH 2191/2017-B-16

USNESENÍ

Vrchní soud v      : Zdenko Berky  870603/8143, !"!#"$## bytem Lehôtka %" %&$ ## Lehôtka, Slovenská republika, o odvolání (  2' ;< ? @A j. ;@+* INS %#!$5+!#7-@-9

:       

  ??

 +-##+!#-;C$*E;"-!+!#"- @-38 < =' G HM

V  

  ;C $* E; "-!+!#"- @-+# +)"+!#*M>P <  <? ' >   v Praze usnesením +*+!#* #2;R&-!5+!#*-@-30, toto rozhodnutí potvrdil.

2 A< '   #& 11. +!#- ík, M>? < M> G T G @> ' =? 

; W "!& W "%! '  G  #&+5+!!*;M A= H ' A<   M '  G<T 

X'Z M'< H  ' A 

   ' =M  [  >  P 

 A <   G  = G < í.

Vrchní soud v  P 

   ' 

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková. isir.justi ce.cz 2 KSPA 53 INS 14938/2016

 ?  '  >W"!&X PA'' A M>soud v <P

 A AAP < M G  G  > Z '? = > W "!& X X < T G  A =T M>HW"!&  by v T  M>  < < A <  nenabízí listinu s A< = G 
]   > P  >AG '  G  '  T G  ;   < H konkursu, k A <  ' ? s ' >' > 

Ved 'A>>?W+#%P

 

! : Proti tomuto rozhodnutí je < ' AA= >GG < P   'A  P > G M G od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu M> > G  M M> G '' HW+"-W+"%W+)!

+ +!#&

"#$ %&' (     '<

Digitáln podepsal Jana

Jana Vlasáková DN: c=CZ, 2.5.4.97=NTRCZ-00215651, Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková. o=Vrchní soud v Praze [I Vlasáko 00215651], ou=9382, cn=Jana Vlasáková, sn=Vlasáková, givenName=Jana,

vá serialNumber=P477364 Datum: 2018.01.05 13:19:48 +01'00'