1 VSPH 2186/2015-A-20
KSPH 61 INS 20154/2015 1 VSPH 2186/2015-A-20

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Jiřím Goldsteinem v insolvenčním řízení dlužníků Václava Procházky a Jana Procházkové, oba bytem Antala Staška 2059/80b, Praha 4, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 20154/2015-A-13 ze dne 7. srpna 2015

takto:

Odvolací řízení se z a s t a v u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 61 INS 20154/2015-A-13 ze dne 7.8.2015 zastavil insolvenční řízení ohledně Václava Procházky a Jany Procházkové (dále dlužníci), dále rozhodl o nákladech řízení.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se dlužníci včas odvolali. Vzhledem k tomu, že podáním ze dne 18.8.2015, doručeným soudu prvního stupně téhož dne, vzali odvolání v celém rozsahu zpět, postupoval odvolací soud podle ust. § 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 26. listopadu 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Jana Berná