1 VSPH 2185/2015-A-38
KSPH 61 INS 22248/2015 1 VSPH 2185/2015-A-38

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ladislava Derky ve věci dlužníka POLDI s.r.o., IČO: 24245984, sídlem Průmyslová 1343, Kladno, zahájené na návrh navrhovatele AHV ekologický servis, s.r.o., IČO: 26741172, sídlem Saturnova 1209/25, Praha-Uhříněves, zastoupeného advokátem JUDr. Janem Kerbachem, sídlem Spotřebitelská 483, Praha 5 a VTOS, s.r.o., IČO: 25638475, sídlem Laurinova 293, Mladá Boleslav, o odvolání navrhovatele METAL EXCHANGE s.r.o., IČO: 2420450984, sídlem Průmyslová 1343, Kladno, zastoupeného advokátem doc. JUDr. Milanem Kindlem, CSc, sídlem Blatenská 3218/83, Chomutov, proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 22248/2015-A-12 ze dne 9. září 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 61 INS 22248/2015-A-12 ze dne 9. září 2015 se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č.j. KSPH 61 INS 22248/2015-A-12 ze dne 9.9.2015 zastavil insolvenční řízení ohledně POLDI s.r.o. (dále dlužník). Dále rozhodl, že ve vztahu mezi dlužníkem a AHV ekologický servis, s.r.o., a VTOS, s.r.o. nemá žádný z účastníků právo na náhradu nákladů řízení (bod II. výroku). K insolvenčnímu návrhu METAL EXCHANGE s.r.o., soud nepřihlédl (bod III. výroku). Soud konstatoval, že účinky spojené se zahájením insolvenčního řízení zanikají zveřejněním tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku (bod IV. výroku).

V odůvodnění soud uvedl, že řízení o insolvenčních návrzích AHV ekologický servis, s.r.o. a VTOS, s.r.o., (dále navrhovatelé) řízení zastavil podle ust. § 130 insolvenčního zákona, protože navrhovatelé vzali své insolvenční návrhy zpět, o nákladech řízení rozhodl podle ust. § 146 odst. 2 o.s.ř. K insolvenčnímu návrhu METAL EXCHANGE, s.r.o. soud nepřihlédl, protože v rozporu s ust. § 97 odst. 2 insolvenčního zákona plná moc udělená zástupci tohoto navrhovatele nebyla úředně ověřena.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Praze se podáním doručeným soudu dne 10.9.2015 včas odvolal METAL EXCHANGE, s.r.o. (dále odvolatel) a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení v bodě I. výroku změnil tak, že insolvenční řízení se zastavuje jen ve vztahu k navrhovatelům to je AHV ekologický servis, s.r.o. a VTOS, s.r.o.

Argumentoval zejména tím, že soud prvního stupně dne 9.9.2015 napadeným usnesením zastavil insolvenční řízení ohledně dlužníka. Následující dne 10.9.2015 odvolatel, jako další navrhovatel, podal v rámci tohoto řízení další insolvenční návrh vůči dlužníkovi z důvodu splatné pohledávky ve výši 15.947.514,18 Kč. Proto v souladu s ust. § 107 odst. 1 insolvenčního zákona je nutné tento jeho insolvenční návrh považovat za další insolvenční návrh a tedy za přistoupení k řízení. Vzhledem k tomu, že napadené usnesení soudu prvního stupně o zastavení řízení dosud nenabylo právní moci, je z tohoto důvodu odvolatel jako další navrhovatel oprávněn podat proti tomuto usnesení odvolání.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Ze spisu odvolací soud ověřil, že insolvenčním návrhem doručeným soudu prvního stupně dne 2.9.2015 se navrhovatelé AHV ekologický servis, s.r.o. a VTOS, s.r.o. domáhali zjištění úpadku dlužníka. Podáními doručenými soudu prvního dne 7.9.2014 vzali oba navrhovatelé insolvenční návrh zpět dříve, než o něm soud prvního stupně rozhodl. Téhož dne byl soudu prvního stupně doručen první insolvenční návrh odvolatele, k němuž byla připojena plná moc pro doc. JUDr. Milanem Kindlem, CSc, která nebyla úředně ověřena. Napadeným usnesením ze dne 9.9.2015 soud prvního stupně insolvenční řízení zahájené na návrh navrhovatelů AHV ekologický servis, s.r.o. a VTOS, s.r.o. zastavil, když zároveň konstatoval, že k insolvenčnímu návrhu odvolatele, který mu byl doručen 7.9.2015, se nepřihlíží. Poté dne 10.9.2015 byl soudu prvního stupně doručen druhý insolvenční návrh odvolatele.

Podle ust. § 107 odst. 3 insolvenčního zákona byl-li další insolvenční návrh podán v době, kdy insolvenční soud již rozhodl o původním insolvenčním návrhu jinak než rozhodnutím o úpadku, avšak toto rozhodnutí dosud nedoručil účastníkům insolvenčního řízení, insolvenční soud vydané rozhodnutí doručí i dalšímu insolvenčnímu navrhovateli. Došel-li další insolvenční návrh insolvenčnímu soudu až po doručení rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu, avšak předtím, než toto rozhodnutí nabylo právní moci, může další insolvenční navrhovatel podat proti takovému rozhodnutí odvolání ve lhůtě počítané od jeho doručení poslednímu z těch účastníků, kteří jsou oprávněni podat proti rozhodnutí odvolání; to neplatí, jestliže rozhodnutí o původním insolvenčním návrhu bylo dalšímu insolvenčnímu navrhovateli již dříve doručeno.

V odvolání odvolatel nezpochybňoval závěr soudu prvního stupně o tom, že insolvenční řízení bylo zastaveno z důvodu, že navrhovatelé AHV ekologický servis, s.r.o. a VTOS, s.r.o. vzali insolvenční návrh zpět a ani závěr soudu prvního stupně o tom, že k jeho předchozímu insolvenčnímu návrhu, který byl doručen 7.9.2015, soud nepřihlédl z důvodu, že připojená plná moc nebyla úředně ověřena. Namítal pouze to, že jeho insolvenční návrh došel soudu prvního stupně dříve, než rozhodnutí o zastavení insolvenčního řízení zahájeného na základě předchozího insolvenčního návrhu nabylo právní moci. Je proto zřejmé, že argumentoval skutečnostmi, které již v této fázi řízení k dispozici nemá, neboť podle ust. § 146 odst. 2 insolvenčního zákona v řízení o odvolání proti rozhodnutí, jimž bylo insolvenční řízení zastaveno z důvodu zpětvzetí insolvenčního návrhu, se nepřihlíží ke skutečnostem, které nastaly nebo vznikly po vydání rozhodnutí soudu prvního stupně. Odvolatel může opětovně insolvenční návrh podat poté, co napadené rozhodnutí nabude právní moci.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení podle ust. § 219 občanského soudního řádu, jakožto věcně správné potvrdil.

O nákladech odvolacího řízení rozhodl dle § 142 odst. 1 a 221 odst. 1 občanského soudního řádu, neboť procesně úspěšnému dlužníkovi a odvolateli žádné náklady řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze.

V Praze dne 22. prosince 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Mandáková