1 VSPH 2182/2015-B-62
MSPH 90 INS 29262/2012 1 VSPH 2182/2015-B-62

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců Mgr. Markéty Hudečkové a JUDr. Alexandry Jiříčkové v insolvenční věci dlužnice HARM, s.r.o., sídlem Praha 5, Vrážská 1562/24a, IČO: 25706977, zast. JUDr. Jiřím Šídlem, advokátem, sídlem Horoměřice, Malá 967, o odvolání insolvenčního správce Mgr. Karla Kutálka, sídlem Praha 1, Opletalova 919/5, proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. srpna 2015, č.j. MSPH 90 INS 29262/2012-B-55

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. srpna 2015, č.j. MSPH 90 INS 29262/2012-B-55, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Městský soud v Praze v insolvenční věci dlužnice HARM, s.r.o. (dále jen dlužnice) uložil insolvenčnímu správci Mgr. Karlu Kutálkovi (dále jen správce) pořádkovou pokutu ve výši 5.000,-Kč splatnou do 3 dnů od právní moci usnesení.

V odůvodnění napadeného usnesení soud I. stupně toliko uvedl, že správce opakovaně neplní povinnosti, které mu uložil usneseními ze dne 22.5.2015, 24.6.2015 a 28.7.2015. Proto postupoval podle § 53 o.s.ř. a správci uložil pořádkovou pokutu ve výši 5.000,-Kč.

Proti tomuto usnesení se správce včas odvolal (B-56) a s tvrzením, že je odůvodní dodatečně ve lhůtě 15 dnů a že podá zprávu o své činnosti a stavu insolvenčního řízení.

Na výzvu soudu I. stupně ze dne 14.10.2015 (B-58), aby své blanketní odvolání doplnil o odvolací důvod a odvolací návrh, správce nereagoval.

Vrchní soud v Praze přesto přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle § 81 odst. 2 IZ může insolvenční soud uložit insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000,-Kč. Obecně vzato spočívá smysl uložení pořádkové pokuty ve výchovném působení na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenutí, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu § 36 a § 37 IZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu dohlédací činnosti dle § 11 IZ. Uložení pořádkové pokuty tak přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění funkce podle § 32 IZ. Výše uložené pokuty přitom musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povinností správce.

Odvolací soud ze spisu ověřil správnost skutkových zjištění soudu I. stupně, že správce opakovaně neplnil povinnost stanovenou mu § 36 odst. 2 IZ, totiž předkládat nejméně jednou za 3 měsíce věřitelskému orgánu a soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení.

Odvolací soud zjistil, že v době od 6.1.2015 (od ustanovení správce do funkce) do listopadu 2015 (do doby rozhodování odvolacího soudu) měl správce podat nejméně 3 pravidelné zprávy o stavu insolvenčního řízení, aniž by ho k tomu bylo potřeba pobízet výzvami (B-52, B-53 a B-54), jak v rámci své dohlédací činnosti (§ 11 IZ) správně činil soud I. stupně. Správce dosud nepředložil žádnou zprávu, pouze dne 10.2.2015 sdělil soudu číslo účtu pro převedení složené zálohy na náklady insolvenčního řízení (B-47).

Z uvedeného je zřejmé, že správce v insolvenčním řízení opakovaně neplní své základní povinnosti. Odvolací soud je přesvědčen o tom, že nelze nadále akceptovat stav, kdy správce nepředložil žádnou z pravidelných čtvrtletních zpráv.

Protože pořádková pokuta dosud nesplnila svůj donucovací účel, správce ani za odvolacího řízení nenapravil, co dříve zanedbal, odvolací soud podle § 219 o.s.ř. napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 18. listopadu 2015

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková