1 VSPH 2176/2013-A-15
MSPH 60 INS 26171/2013 1 VSPH 2176/2013-A-15

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka: Roman Svoboda, nar. 25. února 1968, bytem Praha 9, Českobrodská 219, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 26171/2013-A-10 ze dne 28. listopadu 2013,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 60 INS 26171/2013-A-10 ze dne 28. listopadu 2013 se m ě n í tak, že se insolvenční návrh dlužníka neodmítá.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením odmítl insolvenční návrh dlužníka.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že k insolvenčnímu návrhu dlužníka spojenému s návrhem na povolení oddlužení ze dne 20.9.2013 bylo zahájeno insolvenční řízení. Soud dlužníka usnesením ze dne 16.10.2013 vyzval, aby návrh doplnil o potřebné přílohy, které ve výzvě uvedl. Současně jej poučil o možnosti odmítnutí insolvenčního návrhu v případě, že návrh nebude stanoveným způsobem doplněn. Protože dlužník ve lhůtě všechny požadované přílohy nepředložil, soud insolvenční návrh postupem podle § 128 odst. 2 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal. Namítal, že dne 20.11.2013 mu zemřela maminka, že nebyl schopen vyřizovat běžné záležitosti, že dne 28.11.2013 se neznámí pachatelé vloupali do domu, kde bydlí, a odcizili mimo jiné doklady související s řízením. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a aby soud I. stupně návrh vyhověl.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 97 IZ insolvenční řízení lze zahájit jen na návrh; zahajuje se dnem, kdy insolvenční návrh dojde věcně příslušnému soudu (odst. 1). Insolvenční návrh je oprávněn podat dlužník nebo jeho věřitel; jde-li o hrozící úpadek, může insolvenční návrh podat jen dlužník (odst. 3).

Podle § 103 IZ insolvenční návrh musí kromě obecných náležitostí podání obsahovat označení insolvenčního navrhovatele a označení dlužníka, kterého se týká, popřípadě označení jejich zástupců. Fyzická osoba musí být označena jménem, příjmením a bydlištěm, a v případě, že jde o podnikatele, též identifikačním číslem. Právnická osoba musí být označena obchodní firmou nebo názvem, sídlem a identifikačním číslem (odst. 1). V insolvenčním návrhu musí být dále uvedeny rozhodující skutečnosti, které osvědčují úpadek dlužníka nebo jeho hrozící úpadek, skutečnosti, ze kterých vyplývá oprávnění podat návrh, není-li insolvenčním navrhovatelem dlužník, označeny důkazy, kterých se insolvenční navrhovatel dovolává a musí z něj být patrno, čeho se jím insolvenční navrhovatel domáhá (odst. 2).

Základem pro rozhodnutí o úpadku dlužníka je pouze srozumitelný a určitý insolvenční návrh opatřený náležitostmi dle § 103 IZ a zákonem požadovanými přílohami obsahujícími údaje uvedené v § 104 IZ (zejména řádnými seznamy svého majetku a závazků). Soudní praxe dovodila, že-vzhledem k závažnosti dopadů, jež může i vadný insolvenční návrh vyvolat v poměrech dlužníka nebo třetích osob-je nutno i v případě insolvenčního návrhu podávaného dlužníkem trvat na zákonem předepsaném řádném vylíčení rozhodujících skutečností, které osvědčují jeho úpadek nebo hrozící úpadek (§ 103 odst. 2 IZ).

Podle § 104 odst. 1 IZ podá-li insolvenční návrh dlužník, je povinen k němu připojit a) seznam svého majetku včetně svých pohledávek s uvedením svých dlužníků, b) seznam svých závazků s uvedením svých věřitelů, c) seznam svých zaměstnanců, d) listiny, které dokládají úpadek nebo hrozící úpadek.

Podle § 128 odst. 2 nejsou-li k insolvenčnímu návrhu připojeny zákonem požadované přílohy, nebo neobsahují-li tyto přílohy stanovené náležitosti, určí insolvenční soud navrhovateli lhůtu k doplnění insolvenčního návrhu. Tato lhůta nesmí být delší než 7 dnů; to neplatí, jde-li o insolvenční návrh podle § 98 odst. 1. Nebude-li insolvenční návrh ve stanovené lhůtě doplněn, insolvenční soud jej odmítne.

Podle § 391 odst. 1 IZ návrh na povolení oddlužení musí vedle obecných náležitostí podání obsahovat a) označení dlužníka a osob oprávněných za něho jednat, b) údaje o očekávaných příjmech dlužníka v následujících 5 letech, c) údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, d) návrh způsobu oddlužení nebo sdělení, že dlužník takový návrh nevznáší.

Podle § 392 odst. 1 IZ k návrhu na povolení oddlužení musí dlužník připojit a) seznam majetku a seznam závazků, popřípadě prohlášení o změnách, ke kterým v mezidobí došlo v porovnání se seznamy, které v insolvenčním řízení již dříve předložil, b) listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky, c) písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se na tom s dlužníkem dohodl, s tím, že hodnota plnění, které při oddlužení obdrží, bude nižší než 30 % jeho pohledávky.

Podle § 393 odst. 1 IZ neobsahuje-li návrh na povolení oddlužení všechny náležitosti nebo je nesrozumitelný anebo neurčitý, insolvenční soud usnesením vyzve osobu, která jej podala, k jeho opravě nebo doplnění v určené lhůtě, která nesmí být delší než 7 dnů. Současně ji poučí, jak má opravu nebo doplnění provést.

Z obsahu spisu plyne, že dlužník spojil insolvenční návrh s návrhem na povolení oddlužení podaným na předepsaném formuláři. Usnesením ze dne 16.10.2013 (A-8) byl dlužník vyzván k doplnění návrhu ve lhůtě 7 dnů od doručení o seznam zaměstnanců, pracovní smlouvu se zaměstnavatelem, potvrzení o příjmech, údaj o očekávaných příjmech v následujících pěti letech, doklady o příjmech za poslední tři roky, výpis z rejstříku trestů, doklady o závazcích a znalecký posudek na odhad obvyklé ceny spoluvlastnického podílu na nemovitostech.

Dlužník podáním doručeným soudu dne 12.11.2013 návrh nedoplnil o přílohy, ze kterých vyplývají závazky vůči věřitelů a o znalecký posudek, dále neuvedl údaje o očekávaných příjmech.

Povinné přílohy k insolvenčnímu návrhu jsou vymezeny v § 104 odst. 1 IZ, přičemž povinnost předložit k insolvenčnímu návrhu přílohy uvedené v usnesením ze dne 16.10.2013 (A-8) v § 104 odst. 1 IZ není uložena. Povinnost předložit např. doklad o příjmech, popř. pracovní smlouvu se týká fáze řízení, ve které se posuzuje návrh na povolení oddlužení, nikoli samotný insolvenční návrh, a proto soud I. stupně nepostupoval správně, když pro nesplnění výzvy ze dne 16.10.2013, kterou požadoval doplnění příloh, jež má ovšem dlužník podat spolu s návrhem na povolení oddlužení, odmítl insolvenční návrh.

Z výše uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 ve spojení s § 167 odst. 2 IZ a napadené usnesení změnil, jak shora uvedeno.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 7. ledna 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková