1 VSPH 2167/2017
č. j. KSCB 27 INS 14606/2017 1 VSPH 2167 / 2017 B-13

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy ]UDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Karety a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužnice: Petra anonymizovano , anonymizovano bytem N. Frýda 1248/6, 370 05 Ceské Budějovice

() odvolání insolvenční správkyně: JUDr. Dagmar Mixová, IČO 11202645 Sopotská 645/70, 181 00, Praha 8 proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. listopadu 2017, č. j. KSCB 27 INS 14606/2017-B 6 takto: Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 7. listopadu 2017, č. j. KSCB 27 INS 14606 / 2017-B-6 se mění jen tak, že výše pořádkové pokuty činí 200 Kč, jinak se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích napadeným usnesením uložil JUDr. Dagmar Mixové, insolvenční správkyni dlužnice Petry anonymizovano (dále též odvolatelka), pořádkovou pokutu ve výši 500 Kč.

V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že usnesením ze dne 19. 7. 2017, č. j. KSCB 27 INS 14606/2017 A 8, zjistil úpadek dlužníka, povolil řešení úpadku oddlužením a insolvenčním správcem ustanovil odvolatelku. Výrokem IX. tohoto usnesení pak soud uložil insolvenční správkyni povinnost, aby dlužníci a insolvenčnímu soudu sdělila datum a místo jednání s dlužníkem dle ustanovení Š 410 odst. 2 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona dále též IZ), nejpozději 7 dní před jeho konáním. Dne 6. 9. 2017 bylo insolvenčnímu soudu doručeno sdělení o termínu osobního jednání odvolatelky s dlužníci a přezkumu přihlášených pohledávek, z nějž se podává, že jednání proběhlo dne 4. 9. 2017. Žádné předchozí sdělení o datu a místu jednání, které byla insolvenční správkyně soudu povinen předložit v souladu s výrokem IX. úpadkového usnesení, nebylo insolvenčnímu soudu doručeno.

Podle insolvenčního soudu je ze shora uvedených skutečností zřejmé, že insolvenční správkyně nesplnila insolvenčním soudem uloženou povinnost sdělit datum a místo jednání s dlužníkem nejpozději 7 dní před jeho konáním. Z tohoto důvodu soud postupoval podle ustanovení 5 81 odst. 2 IZ a uložil jí pořádkovou pokutu, neboť informaci o termínu a místu konání jednání s dlužníkem považoval za podstatnou jednak z hlediska transparentnosti insolvenčního řízení, jednak pak zejména s ohledem posuzování včasnosti dispozic věřitelů s přihláškami pohledávek ve smyslu ustanovení Š 192 odst. 4 IZ, když výkladem je po novele insolvenčního zákona provedené zákonem č. 64/2017 Sb. nutné dovodit, že v případě řešení úpadku oddlužením (kdy se nekoná přezkumné jednání) je mezním okamžikem, ke kterému může být měněna (zvyšována) výše přihlášené pohledávky, přesný čas skončení jednání s dlužníkem podle ustanovení 5 410 odst. 2 IZ. Insolvenční soud proto za účelem posouzení dispozic věřitelů s přihláškami potřebuje včas znát datum tohoto jednání. V opačném případě by byl nucen odsunout posouzení včasnosti

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

10. všech případných změn výše pohledávek (nejen těch provedených v den jednání) až na dobu po předložení zprávy o přezkumu (jejíž součástí je záznam o jednání s dlužníkem), což by zcela nepochybně způsobovalo nežádoucí a zbytečné zpomalení jeho rozhodovací činností.

Výši pořádkové pokuty soud stanovil na samé spodní hranici zákonného rozpětí, nebot, se jedná o první pořádkovou pokutu v daném řízení, jejímž účelem je zejména důrazně upozornit insolvenční správkyni na nesplněnou povinnost tak, aby se jejího porušení mohla napříště v rámci jiných insolvenčních řízení vyvarovat.

Insolvenční správkyně s uložením pokuty nesouhlasila a usnesení ze dne 7. 11. 2017 napadla odvoláním, nebot, měla za to, že jsou dány důvody pro to, aby odvolací soud usnesení Krajského soudu v Ceských Budějovicích změnil tak, že se ji pořádková pokuta neukládá.

Uváděla, že v usnesení ze dne 7. 11. 2017, č. j. KSCB 27 INS 14606/2017 A 8 Krajský soud v Českých Budějovicích jako jediný insolvenční soud v České republice uložil insolvenční správkyni, aby insolvenčnímu soudu sdělila datum a místo jednání s dlužníci dle ustanovení Š 410 odst. 2 IZ nejpozději sedm dní před jeho konáním. Insolvenční správkyně přitom splnila svoji povinnost, když zaslala dlužníci dne 31. 7. 2017 výzvu ke spolupráci včetně předvolání k přezkumnému jednání.

Vysvětlovala dále, že usneseni shora uvedené bylo jedno z prvních usnesení, které bylo vydáno a doručeno odvolatelce po novele insolvenčního zákona provedené zákonem č. 64/2017 Sb. Insolvenční správkyně při své práci postupovala dle insolvenčního zákona a splnila veškeré své povinnosti včas a řádně. Pouze z důvodu administrativního pochybení nedoručila odvolatelka insolvenčnímu soudu oznámení 0 dní a místu jednání s dlužníci. Nyní již insolvenční správkyně vše napravila a již se vyvaruje svého dalšího pochybení v tomto insolvenčním řízení. Zdůraznila dále, že je zapsána v seznamu insolvenčních správců od roku 2010, vždy řádně plnila úkoly uložené ji soudem.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jemu předcházející a dospěl k závěru, že odvoláni je zčásti opodstatněno.

Podle $ 81 odst. 2 IZ insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200.000 Kč. Obecně vzato je smyslem uložení pořádkové pokuty výchovně působit na toho, komu je ukládána s cílem, aby se činnost, jednání nebo opomenuti, která jí byla sankcionována, v budoucnu neopakovala. Ve vztahu k insolvenčnímu správci je pořádková pokuta procesním nástrojem insolvenčního soudu sloužícím k vynucení řádného výkonu funkce insolvenčního správce ve smyslu Š 36 a 37 IZ, tj. především ke splnění jeho povinností vyplývajících ze zákona anebo uložených insolvenčním soudem při výkonu jeho dohlédaci činnosti dle S 11 IZ. Uložení pořádkové pokuty tak přichází v úvahu především v případě, kdy pochybení správce mohou ve svém důsledku ztížit další postup insolvenčního řízení či dosažení jeho účelu a k nápravě nevedla ani výzva soudu s pohrůžkou pořádkové pokuty, nebo kdy zjištěná závada v postupu správce již takový nežádoucí důsledek nastolila, a přitom nejde o pochybení natolik závažné či opakované, aby odůvodňovalo zproštění správce funkce dle $ 32 IZ. Výše uložené pokuty musí odpovídat rozsahu a závažnosti porušení povmnosti spravce.

Z obsahu spisu plyne ta rozhodná skutečnost, na jejímž základě přikročil soud I. stupně k uložení pořádkové pokuty; ostatně odvolatelka nezpochybňovala, že soud neinformovala o jednání s dlužníkem nejpozději sedm dní dopředu. Pro posouzení důvodnosti odvoláni je ovšem podstatné, zda obstojí jako relevantní její argumentace, alespoň tak chápe podstatu odvoláni Vrchní soud v Praze, že tak s ohledem na znění Š 410 IZ činit nemusela, přičemž požadavek Krajského soudu v Ceských Budějovicích byl vybočením z dosavadni běžné praxe soudů.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

11.

12.

13.

14.

1 VSPH 2167 /2017 jakkoli ustanoveni druhého odstavce Š 410 IZ insolvenčnímu správci uvedenou informačni povinnost vůči insolvenčnímu soudu neukládá, může dle výše zmíněného Š 82 odst. 1 IZ insolvenční soud sankcionovat takového správce, který neplní nejenom ty povinnosti, jež mu ukládá přímo insolvenční zákona, ale též pokud nesplní třeba to, co mu uložil insolvenční soud. Že je insolvenční soud oprávněn k udílení pokynů, jež správce musí respektovat, plyne, mirno jiné, z Š 11 odst. 2 IZ.

V souzené věci insolvenční soud skutečně v usnesení ze dne 19. 7. 2017 (dokument č. Aw8) uložil odvolatelce informační povinnost, přičemž v odůvodnění napadeného usnesení pečlivě vyložil, proč to pokládá za potřebné. Vzhledem k tomu bylo namístě takový pokyn respektovat a splnit ho, přičemž lze doplnit, že se nejedná o nijak administrativně náročný úkol. Nestalo li se tak a odvolatelka požadované soudu včas nesdělila, pak podminky pro uložení pořádkové pokuty splněny byly.

Odlišné od soudu I. stupně nazirá odvolací soud ovšem na výši uložené pořádkové pokuty. Závažnosti porušení povinnosti insolvenční správkyně a jeho dopadu na dané insolvenční řízeni, lépe odpovídá pokuta při samé dolní hranici zákonné sazby, nebot, nelze sice tolerovat, aby insolvenční správce nerespektoval pokyn soudu, nelze však ani zároveň přehlédnout, že šlo o ojedinělé pochybení odvolatelky v dané věci, a k tomu, že prozatim nemělo žádný zásadní vliv na průběh insolvenčního řízení, a že jde o první pořádkovou pokutu, jež byla insolvenční správkyni v daném řízení uložena.

Proto odvolací soud napadené usnesení podle Š 220 odst. 1 za použití Š 167 odst. 2 o. s. ř. změnil jen co do výše pořádkové pokuty, jinak je jako věcně správné potvrdil podle Š 219 o. s. ř.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Praha 27. února 2018

JUDr. František Kučera v. r. předseda senátu,i

/ z, /.

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

(