1 VSPH 2155/2017-B-23
č. j. KSHK 42 INS 12815/2017 1 VSPH 2155 /2017-B-23

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Karety a ]UDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: a) JUDr. Pavel anonymizovano , anonymizovano , IČO 49339788, bytem Gen. Govorova 566, 503 03 Smiřice dlužnice: b) Leona anonymizovano , anonymizovano , bytem Gen. Govorova 566, 503 03 Smiřice o odvoláni věřitele: Pavel anonymizovano , anonymizovano , bytem Jabloňany 27, 679 01 Jabloňany proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. listopadu 2017, č. j. KSHK 42 INS 12815/2017 Bu16, takto:

Usneseni Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 28. listopadu 2017, č. j KSHK 42 INS 12815 /2017-B-16 se v bodě II. výroku zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové napadeným usnesením ze dne 28. 11. 2017, č. j. KSHK 42 INS 12815/2017 13-16 schválil zprávu o přezkumu obsaženou v podání insolvenčního správce ze dne 23. 10. 2017 (bod I. vyroku), schválil oddlužení dlužníků phiěním splátkového kalendáře (bod II. vyroku), uložil dlužníkům, aby po dobu následujících pěti let (nejdéle do úplného zaplacení všech svých pohledávek) platili nezajištěnym věřitelům prostřednictvím insolvenčního správce vždy nejpozději k 25. dni v měsíci ze svých příjmů, které získají po schválení oddlužení, částku ve stejném rozsahu, v jakém mohou být při výkonu rozhodnutí nebo exekuci uspokojeny přednostní pohledávky, a to podle poměru jejich pohledávek určeného ve zprávě pro oddlužení (bod III. výroku), uložil plátci dávek nemocenského pojištění dlužníka a plátci mzdy dlužnice, aby po doručení rozhodnutí, počínaje měsícem prosinec 2017, prováděli srážky z příjmů dlužníků (body IV. a V. vyroku), Iloně I Iušákové ze Smržova uložil, aby důchod ve výši 2.000 Kč měsíčně, poskytnuty dlužníkům podle smlouvy o důchodu ze dne 29. 6. 2017, vyplácela od doručení tohoto usnesení k rukám insolvenčního správce Administrace insolvenci CITY TOWER, v. o. 5. (bod VI. vyroku), dlužníkům dále uložil, aby příjmy podléhající oddlužení v rozsahu, v němž podléhají oddlužení a v němž nebyly plátci příjmů v vyplaceny přímo msolvenčnírnu správci, vypláceli insolvenčnímu správci (bod VII. vyroku) a aby po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře předkládali insolvenčnímu soudu, insolvenčnímu správci a věřitelskému vyboru přehled svych příjmů (bod XII. vyroku). Insolvenčnímu správci soud povolil čerpat zálohu na odměnu (bod VIII. výroku) a uložil mu, jak má naložit s částkami získanými v průběhu oddlužení (bod IX. výtoku) a aby podával zprávu o plnění oddlužení a o své činnosti (bod X. vyroku) a aby pro všechny příjmy oddlužení, všechny výdaje oddlužení i pro dočasné deponování příjmů dlužníků používal stejny

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková, z msi ik az UN s izsis/ zur; 1 VSPI I 2155/2017 bankovní účet (bod XI. výroku). Věřitelé soud vyzval, aby sdělili insolvenčnímu správci způsob, jakým jim má být částka vyplácena (bod XIV. výroku), oznámil, že oddlužení splátkovým kalendářem bude probíhat od prosince 2017 do listopadu 2022 včetně, případně po dobu kratší do úplného splacení pohledávek (bod XIII. výroku) a že působnost věřitelského orgánu bude vykonávat insolvenční soud (bod XV. výroku).

V odůvodnění svého rozhodnutí insolvenční soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 18. 7. 2017, č. j KSHK 42 INS 12815/2017-A 8, zjistil ůpadek dlužníků a povolil jej řešit oddlužením. Současně ustanovil insolvenčního správce. Podáním doručeným soudu dne 15. 9. 2017, označeným jako Hlasovací lísteltíí, se vyjádřil proti schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře i proti schválení oddlužení zpeněžením majetkové podstaty přihlášený nezajištěný věřitel Pavel anonymizovano (dále též odvolatel). Podáním doručeným soudu dne 23. 10. 2017 předložil insolvenční správce zprávu o přezkumu, jejíž součástí je záznam o jednání s dlužníky a seznam přihlášených pohledávek. Zpráva pro oddlužení byla předložena soudu 15. 9. 2017, doplněna byla podáním doručeným soudu 23. 10. 2017.

Insolvenční soud uvedl, že dle 5 398a odst. 3 zákona č. 182 / 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále též IZ) přezkoumal zprávu o přezkumu a zprávu pro oddlužení a shledal je věcně správné. Vyhláškou ze dne 26. 10. 2017, č. j KSHK 42 INS 12815/2017-B-15, zveřejněnou v insolvenčním rejstříku téhož dne, vyrozuměl soud jak dlužníky, tak věřitele o předložení zprávy pro oddlužení a zprávy o přezkumu. Soud současně věřitele i dlužníky poučil o možnosti podat námitky a věřitele zároveň vyzval k podání návrhu na svolání schůze věřitelů dle 5 399 odst. 1 IZ, nebo aby hlasovali podle 9 400 IZ o způsobu oddlužení, a to vše ve lhůtě 7 dnů od zveřejnění zprávy pro oddlužení v insolvenčním IEjSlřllíll. Zpráva pro oddlužení byla spolu s vyhláškou, kterou byli věřitelé vyzváni k hlasování o způsobu oddlužení, zveřejněna v insolvenčním rejstříku teprve dne 26. 10. 2017. Námitky ve stanovené lhůtě podány nebyly, další věřitelé neprojevili zájem hlasovat o způsobu oddlužení a ani nebyl podán návrh svolání schůze věřitelů. Soud proto zprávu o přezkumu schválil.

Vzhledem k tomu, že nebyly zjištěny žádné skutečnosti, které by bránily schválení oddlužení, rozhodl soud o schválení oddlužení dlužníků splátkovým kalendářem.

Usnesení ze dne 28.11.2017 napadl odvoláním Pavel anonymizovano a namítal, že soud schválil oddlužení, aniž by se řádně vypořádal s jeho námitkami proti povolení oddlužení. O nich mělo být rozhodnuto v souladu s ustanovením Š 403 odstavec 3 IZ. Soud se nevypořádal ani se zjištěním insolvenčního správce, že před podáním insolvenčního návrhu došlo k prodeji bytu ve společném vlastnictví dlužníků, které ve zprávě pro oddlužení uvedl jako potenciálně neplatný úkon dlužníků. Podle odvolatele pro schválení oddlužení nebyla splněna ani základní zákonem stanovená podmínka, jelikož předpokládaná výše uspokojení pohledávek věřitelů nedosahuje hranice 30 %. Ve zprávě pro oddlužení insolvenční správce uvedl jako okolnost bránící oddlužení to, že dlužníci nedisponují dostatečnými příjmy, aby splnili předpoklady pro schválení oddlužení phiěnim splátkového kalendáře. Dlužník k 30. 6. 2017 ukončil předchozí pracovní poměr a pobírá jen dávky nemocenského pojištění. Jak vyplývá z výroku IV. napadeného usnesení, jsou i nadále jeho jediným příjmem. Nedošlo tedy k očekávanému předložení jeho nové pracovní smlouvy a soud měl za tohoto stavu vydat usnesení o neschválení oddlužení. Navrhl proto, aby Vrchní soud pro zjevné vady napadené usnesení zrušil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení včetně řízení jeho vydání předcházejícího a dospěl k těmto zjištěním a závěrům: Podle Š 403 IZ má-li insolvenční správce za to, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, upozorní na ně ve zprávě pro oddlužení; v případě svolání schůze věřitelů k projednání způsobu oddlužení a hlasování

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

10.

11.

1 VSPI l 2155/2017 o jeho přijetí na ně upozorní nejpozději před rozhodnutím schůze věřitelů o způsobu oddlužení (odstavec 1). Věřitelé, kteří hlasovali o přijetí způsobu oddlužení, mohou namítat, že zde jsou skutečnosti, které by jinak odůvodňovaly odmítnutí nebo zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Tyto námitky mohou uplatnit nejpozději do skončení schůze věřitelů, která rozhodovala o způsobu oddlužení; v případě, že schůze věřitelů svolána nebude, do 7 dnů od zveřejnění zprávy pro oddlužení v insolvenčním rejstříku. K později vzneseným námitkám a k námitkám uplatněným věřiteli, kteří nehlasovali o přijetí způsobu oddlužení, se nepřihlíží. Platí, že věřitelé, kteří včas neuplatnili námitky podle věty první, souhlasí s oddlužením bez zřetele k tomu, zda dlužník má dluhy z podnikání (odstavec 2). O včas podaných námitkách podle odstavce 2 uplatněných oprávněnými osobami rozhodne insolvenční soud nejpozději v rozhodnutí podle Š 404 nebo 405; za účelem jejich projednání může nařídit jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, kteří podali námitky. Proti tomuto rozhodnutí, které se zvlášť doručuje pouze osobám, které podaly námitky, není odvolání přípustné (odstavec 3).

Podle 5 404 IZ o tom, zda oddlužení schvaluje, rozhodne insolvenční soud neprodleně po skončení jednání, při kterém byly projednány námitky věřitelů podle 5 403 odst. 3 a v případě, že věřitelé takové námitky neuplatnili nebo soud jednání k jejich projednání nenařizoval, neprodleně po uplynutí lhůty k jejich podání. ]e-li k rozhodnutí o způsobu oddlužení svolána schůze věřitelů, insolvenční soud nerozhodne dříve než po jejím skončení.

Podle 5 406 odst. 4 IZ rozhodnutí o schválení oddlužení doručí insolvenční soud zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci a věřitelskému výboru. Odvolání proti tomuto rozhodnutí může podat pouze věřitel, který hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení. Proti rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře může podat odvolání také dlužník, jehož žádosti o stanovení jiné výše měsíčních splátek insolvenční soud nevyhověl, nebo věřitel, který nesouhlasí se stanovením jiné výše měsíčních splátek a který proti tomu hlasoval.

Odvolací soud se v prvé řadě zabýval tím, zda byl odvolatel oprávněn podat odvolání proti napadenému usnesení, a dospěl k závěru, že v souladu s ust. Š 406 odst. 4 věty druhé insolvenčního zákona tomu tak je, neboť hlasoval proti přijetí schváleného způsobu oddlužení (hlasovací lístek s ověřeným podpisem odvolatele byl doručen insolvenčnímu soudu 15. 9. 2017 a zveřejněn vinsolvenčním rejstříku 18. 9. 2017-č.d. B 4). O tom, že by khlasování mimo schůzi věřitelů nebylo lze přihlédnout (9 401 odst. 3 IZ) nebyl dle obsahu insolvenčního rejstříku odvolatel vyrozuměn.

Z obsahu spisu se dále podává, že soud prvního stupně nedodržel zákonem předepsaný postup (Š 403 odst. 3 IZ), jenž měl předcházet vydání rozhodnutí o schválení oddlužení. Za situace, kdy odvolatel hlasoval o způsobu oddlužení, a kdy namítal (v hlasovacím lístku i v předchozím podání doručeném soudu 29. 8. 2017, zveřejněném 31. 8. 2017 -č. d. B 2), že zde jsou skutečnosti, jež by jinak odůvodřiovaly zamítnutí návrhu na povolení oddlužení, resp. že dlužníci návrhem na povolení oddlužení sledovali nepoctivý záměr, totiž soud prvního stupně mohl (byl oprávněn) schválit oddlužení až po skončení jednání, při němž by byly projednány námitky odvolatele. jelikož tak neučinil, a námitky při jednání dosud neprojednal, zatížil řízení vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

4 ' RSI IIS 42. INS llůlb/ 21117 1 VSPH 2155 /2017

12. Na základě těchto zjištění a veden názoryvyjádřenými shora shledal odvolací soud odvolání odvolatele důvodným, napadené usnesení podle ust. Š 219a odst. 1 písm. a) a 5 221 odst. 1 písm. a) občanského soudního řádu zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšírnu řízení, v němž projedná námitky při jednání, k němuž předvolá dlužníky, insolvenčního správce a odvolatele.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 1. března 2018

JUDr. František Kučera v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. KaM I