1 VSPH 2155/2014-A-17
KSLB 76 INS 18750/2014 1 VSPH 2155/2014-A-17

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka Tiskárna R U CH , s.r.o., IČO 41327268, sídlem Liberec, Dr. Milady Horákové 82/12, zast. Mgr. Bc. Pavlem Kozelkou, advokátem, sídlem Písek, Velké náměstí 12/7, zahájené na návrh dlužníka, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci ze dne 22. září 2014, č.j. KSLB 76 INS 18750/2014-A-9 (správně mělo být uvedeno A-10),

takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci usnesením ze dne 22.9.2014, č.j. KSLB 76 INS 18750/2014-A-9 (správně mělo být uvedeno A-10, jak bylo publikováno v insolvenčním rejstříku) zrušil své dřívější usnesení ze dne 15.8.2014 (A-8) o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka Tiskárna R U CH , s.r.o. (dále jen dlužník).

V odůvodnění rozhodnutí soud zejména uvedl, že dne 9.7.2014 bylo k návrhu dlužníka zahájeno insolvenční řízení a že usnesením ze dne 15.8.2014 (A-8) odmítl insolvenční návrh dlužníka z důvodu nedodání seznamů majetku a závazků. K včasnému odvolání dlužníka (A-9) soud I. stupně shledal, že k odmítnutí insolvenčního návrhu nebyl důvod, neboť všechny povinné přílohy mu dlužník dříve řádně a včas doručil. Proto soud I. stupně postupoval podle § 9 odst. 1 zákona č. 121/2008 Sb., o vyšších soudních úřednících, a § 374 odst. 3 o.s.ř. a usnesení ze dne 15.8.2014 (A-8) vydané vyšším soudním úředníkem zrušil napadeným usnesením vydaným soudkyní Mgr. Vandou Rozsypalovou.

Proti tomuto usnesení ze dne 22.9.2014 (A-9; správně mělo být uvedeno A-10) se dlužník včas odvolal (A-11) a domáhal se jeho zrušení, neboť se soud I. stupně nezabýval jeho námitkou nesprávného obsazení soudu, přičemž tato vada stále přetrvává. Měl za to, že jeho věc byla přidělena-v rozporu s rozvrhem práce-nesprávnému oddělení č. 76, když správně měla připadnout do oddělení č. 54 soudkyni Mgr. Martě Pražákové. Svůj závěr dedukoval z toho, že insolvenční návrh podal dne 9.7.2014, a z platného rozvrhu práce pro rok 2014 ve znění pozdějších dodatků, dle něhož měly být věci přidělovány postupně do jednotlivých soudních oddělení č. 39 (1. věc), č. 54 (2. věc), č. 76 (3. věc) a č. 82 (4. věc), přičemž od 1.4.2014 se stavěl nápad a nové věci se měly postupně přidělovat jen do oddělení č. 39, č. 54 a č. 76. Vyjádřil názor, že vyhlášku o zahájení jeho insolvenčního řízení vydal asistent soudce Petr Velebil, jenž tím nebyl pověřen, neboť není v rozvrhu práce v soudním oddělení č. 54 vůbec zmiňován, a že insolvenční řízení tak dosud nebylo řádně zahájeno. Obsáhle citoval příslušná zákonná ustanovení a judikaturu Ústavního soudu, z nichž usuzoval, že napadené usnesení nelze než zrušit, když v odvolacím řízení nelze napravit vadu řízení spočívající v nesprávném obsazení soudu I. stupně.

Soud I. stupně se k odvolací argumentaci dlužníka zpochybňující jeho legalitu nevyjádřil.

Vrchní soud v Praze se nejprve zabýval tím, zda dlužník je osobou oprávněnou k podání odvolání proti napadenému usnesení, a dospěl k závěru, že nikoliv.

Podle § 218 občanského soudního řádu odvolací soud mimo jiné odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

Z povahy odvolání jakožto řádného opravného prostředku vyplývá, že odvolání může podat jen ten účastník řízení, kterému nebylo rozhodnutím soudu I. stupně plně vyhověno, popřípadě kterému byla tímto rozhodnutím způsobena určitá újma na jeho právech. V daném případě se nejedná o žádný z uvedených příkladů. Odvolavší se dlužník není tím účastníkem, jehož odvolání bylo napadeným usnesením nevyhověno, ani mu vyhověním jeho odvolání nebyla způsobena újma, kterou by bylo možno odstranit zrušením nebo změnou napadeného usnesení. Ostatně dlužník ani netvrdil, že by byl napadeným usnesením jakkoli negativně dotčen. Ba právě naopak, napadeným usnesením soud I. stupně zcela vyhověl odvolání dlužníka, když odklidil své dřívější nesprávné usnesení o odmítnutí insolvenčního návrhu dlužníka a insolvenční řízení může dále pokračovat.

Proto odvolací soud postupoval dle § 218 písm. b) o.s.ř. a odmítl odvolání dlužníka, jenž není subjektivně legitimován k odvolání proti napadenému usnesení.

Pokud jde o odvolací argumentaci dlužníka zpochybňující jeho zákonného soudce, bude na soudu I. stupně, aby ve svém nejbližším rozhodnutí (např. již v usnesení o uložení povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení) dlužníkovi srozumitelně a přesvědčivě vyložil svůj náhled na věc, proč má za to, že věc správně připadla-podle rozvrhu práce-právě do soudního oddělení č. 76 s přihlédnutím k tomu, že v období od 1.7.2014 do 10.7.2014 byly nové věci pravidelně přidělovány v tzv. kolečku mezi soudní oddělení č. 54, č. 76 a č. 86, s výjimkou 2 insolvenčních věcí sp. zn. 39 INS 18419/2014 (dlužnice Iva Smetáková) a sp. zn. 54 INS 18533/2014 (dlužnice Petra Jadrná), jež byly do uvedeného kolečka vklíněny mimo pravidelné pořadí dne 4.7.2014 a dne 7.7.2014, jak lze zjistit z monitoringu insolvenčního rejstříku, jenž má sice jen informativní povahu, ale je veřejnosti (a dlužníkovi) přístupný na oficiálních webových stránkách Ministerstva spravedlnosti ČR. Shledá-li soud I. stupně event. pochybení při přidělování věcí do soudních oddělení, bude na Krajském soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci zjednat bez zbytečného odkladu adekvátní nápravu.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 27. listopadu 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová