1 VSPH 2152/2017-B-44
č. j. KSPL 56 INS 37081/2013 1 VSPH 2152 /2017-B-44

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a ]UDr. Jiřího Karety v insolvenčním řízení dlužníka: Miroslav anonymizovano , anonymizovano , bytem Přátelství 1419/1, 360 01 Karlovy Vary, 0 odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 27. listopadu 2017, č. j. KSPL 56 lNS 37081/2013 B 38 takto:

Usneseni Krajského soudu. v Plzni ze dne 27. listopadu 2017, č. j. KSPL 56 INS 37081 / 2013-B-38 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni napadeným usnesením ze dne 27. 11. 2017, č. j. KSPL 56 INS 37081/2013 13 38 zamítl dlužníkův návrh na zrušení konkursu (bod I. výroku) a odmítl dlužníkův návrh na povolení oddlužení (bod ll. výroku).

V odůvodnění svého rozhodnutí soud uvedl, že usnesením č. j. KSPL 56 INS 37081/2013.. B -21 ze dne 24. 3. 2016 bylo zrušeno schválené oddlužení dlužníka, na jeho majetek prohlášen nepatrný konkurs a insolvenčnímu správci uloženy povinnosti podat zprávu o hospodářské situaci dlužníka ke dni prohlášení konkursu. K odvolání dlužníka Vrchní soud v Praze usnesením ze dne 2. 6. 2016, č. j. 1 VSPH 870/2016 Bw30, toto rozhodnutí potvrdil.

V současné době probíhá zpeněžování majetkové podstaty, insolvenční správce dosud nepředložil konečnou zprávu. Podáním došlým soudu dne 18. 11. 2017 navrhl dlužník, aby prohlášený konkurs na jeho majetek byl zrušen a úpadek řešen oddlužením. Byl mu přiznán invalidní důchod a má zajištěn pravidelný příjem ze smlouvy o důchodu.

Soud odkázal na ustanovení Š 308 a Š 390 zákona o úpadku a způsobech jeho řešení č. 182/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů (insolvenční zákon - dále též IZ), a vysvětlil, že nejsou dány důvody pro zrušení konkursu, nebot) insolvenční správce dosud nepředložil konečnou zprávu, proto není možné ani řešit úpadek dlužníka oddlužením.

Zároveň soud dlužníka poučil, že mu nic nebrání v tom, aby se po Skončení insolvenčního řízení

(po pravomocném zrušení konkursu) pokusil o oddlužení na základě nově podaného insolvenčního návrhu.

Shodu S prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.Proti tomuto rozhodnutí se dlužník včas odvolal a namítal, že insolvenční správce vůbec nereagoval na změněnou situaci dlužníka, jenž je nyní schopen podmínkám oddlužení dostát. Proto požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že konkurs bude zrušen a způsobem řešení dlužníkova úpadku se stane oddlužení.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Krajský soud vPlzni správně neshledal zákonné podmínky pro zrušení konkursu, jež jsou taxativně vypočteny v Š 308 IZ, přičemž v daném případě žádná z nich splněna nebyla. Odvolací soud v tomto směru odkazuje na odůvodnění napadeného usnesení, k němuž lze snad dodat, že změněné majetkové poměry dlužníka, byť třeba lepší oproti stavu ke dni rozhodnutí o řešení jeho úpadku konkursem, samy o sobě nenaplňují žádný z důvodů zrušení konkursu ve smyslu Š 308 IZ. Z povahy věci by snad mohlo přicházet vúvahu zrušení konkursu proto, že ani dodatečně dlužníkův úpadek osvědčen nebyl (Š 308 odst. 1 písm. a/), leč dlužník nevrdí, že by v úpadku nebyl, a ani z obsahu spisu se taková okolnost nepodává. Protože stejně tak dlužník nenabízí listinu s podpisy všech věřitelů souhlasících se zrušením konkursu, což by vdaných poměrech též mohlo ke zrušení konkursu vést (Š 308 odst. 2), je správný závěr insolvenčního soudu ústící v zamítnutí návrhu na zrušení konkursu. jelikož je ve smyslu shora řečeného Správně dlužníkův úpadek za nynějšího stavu věci i nadále řešen konkursem, nepřichází v úvahu jeho řešení oddlužením. Soud I. stupně správně dlužníka poučil, že až po pravomocném skončení tohoto insolvenčního řízení (po zrušení konkursu, kněmuž zatím nejsou podmínky) může podat nový insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení, leč nyní návrhu na jeho povolení vyhovět nelze.

Veden závěry vyslovenýmí shora postupoval odvolací soud dle Š 219 o. s. ř. a napadené usnesení jakožto věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu CR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, $ 239 a S 240 odst. 1 o. s. ř..)

Praha 4. ledna 2018

JUDr. František Kučera v.r. předseda senátuShodu S prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.