1 VSPH 2140/2017
č. j. KSHK 41 INS 24236/2014 1 VSPH 2140 /2017 B-28

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Karety a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužnice: Marie anonymizovano , anonymizovano , Na Jihu 543, 506 01 Jičín,

0 odvoláni dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. listopadu 2017, č. j KSHK 41 INS 24236/2014 B 19 takto: Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. listopadu 2017, č. j. KSHK 41 INS

24236/2014 B 19 se zrušuje a věc se vrací soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Hradci Králové napadeným usnesením ze dne 21. listopadu 2017, č. j. KSHK 41 INS 24236/2014 8 19 zrušil oddlužení dlužnice Marie Muchové (bod I. výroku) a řízení zastavil (bod II. výroku). Zároveň určil insolvenčnímu správci VPI CZ, v. 0. S., odměnu a náhradu hotových výdajů v celkové výši 42.471 Kč S tím, že tato částka již byla správci vyplacena (bod III. výroku), uvedeného insolvenčního správce funkce zprostil (bod IV. výroku) a zrušil povinnost plátce příjmů dlužnice provádět srážky pro účely insolvenčního řízení a povinnost Heleny Muchové poskytovat pro účely insolvenčního řízení plnění sjednané smlouvou ze dne 2. 9. 2014 (body V. a VI. výroku).

V odůvodnění rozhodnutí soud především uvedl, že usnesením ze dne 17. září 2014, č. j. KSHK 41 INS 24236/2014 A 6 zjistil úpadek dlužnice a současně povolil řešení tohoto úpadku oddlužením. lnsolvenčním správcem byla ustanovena VPI CZ, v. 0. S. Usnesením ze dne 2. února 2015, č. j. KSHK 41 INS 24236/2014 B 6, ve znění opravného usnesení ze dne 16. března 2015, č. j. KSI IK 41 INS 24236/2014-B-w7, soud schválil oddlužení dlužnice splátkovým kalendářem. Zde soud označil příjmy dlužnice, ze kterých bude provedena první splátka, tj. mzda a stálá měsíční platba ve výši 1.400 Kč ze smlouvy o důchodu a plátci mzdy uložil provádět ze mzdy dlužnice stanovené srážky a tyto srážky dále nevyplácet dlužníci, ale insolvenčnímu správci a dlužníci uložil, aby každý měsíc po dobu následujících pěti let poukazovala do rukou insolvenčního správce stálou měsíční platbu ve výši 1.400 Kč, kterou pobírá na základě smlouvy o důchodu uzavřené dne 2. 9. 2014 s Helenou Muchovou. Při schválení oddlužení soud vycházel z předpokladu, že dlužnice bude schopna z uvedených příjmů uhradit za dobu pěti let věřitelům alespoň 30 % jejich zjištěných pohledávek (celkový objem zjištěných nezajištěných pohledávek činí 249.320,17 Kč).

Z pravidelných zpráv insolvenčního správce o průběhu oddlužení vyplynulo, že dlužnice neplní všechny povinnosti podle insolvenčního zákona a uložené rozhodnutím insolvenčního soudu, na účet majetkové podstaty není poukazováno plnění v dostatečném rozsahu, srážky od zaměstnavatele nepostačují k procentuálnímu plnění a plnění ze smlouvy o důchodu hradí dlužnice nepravidelně. Ve zprávě ze dne 6. září 2017 insolvenční správce navrhl zrušení schváleného oddlužení, když dlužnice neplní své povinnosti v rámci schváleného způsobu oddlužení, stále nehradí pravidehiě smlouvu o důchodu, byt, byla již na tuto Situaci několikrát

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

1 VSPl l 2140/2017 upozorňována a aktuální míra uspokojení nezajíštěných věřitelů je pouze 13,09 %, očekávaná míra uspokojení po pěti letech je pak 26,18 %.

Insolvenční soud vysvětlil, že dlužnice neplní podstatné povinnosti, které jsou zakotveny v Š 412 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, v platném znění (dále též IZ) a o kterých byla ve schváleném splátkovém kalendáři poučena, a S odkazem na ustanovení Š 418 IZ schválené oddlužení zrušil a současně rozhodl o zastavení řízení, když nebyly splněny podmínky pro prohlášení konkurzu (majetek dlužnice je zjevně nepostačující, jak vyplývá ze soupisu majetkové podstaty a nejsou splněny ani podmínky ve smyslu Š 418 odst. 4 IZ, za kterých by bylo možné přes nedostatek majetku vést konkurz).

Zároveň soud zprostil insolvenčního správce funkce, nebot, není nadále v tomto řízení jeho působení třeba a zrušil povinnost plátce. příjmů dlužnice provádět Srážky pro účely insolvenčního řízení a povinnost plátce renty poskytovat dlužníci finanční plnění sjednané smlouvou. O odměně a náhradě hotových výdajů bylo rozhodnuto podle Š 38 odst. 1 IZ za použití vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, v platném znění.

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 21. 11. 2017 napadla odvoláním dlužnice, která požadovala, aby je odvolací soud zrušil a rozhodl, že oddlužení dlužnice Marie Muchové pokračuje. Dle zpráv insolvenčního správce nebyl důchod zaplacen vůbec v osmi případech, dlužnice si však není vědoma, že by dárce důchod řádně neposlal. Podle jejich informací nebyl důchod poslán pouze v prosinci 2017, protože byla na operaci a peníze z důchodu její maminka dala dlužníci a jejímu synovi, o čemž správce řádně informovala a požádala o shovívavost. Dlužnice Si je vědoma toho, že z jejího zaměstnání byly na počátku oddlužení odváděny pouze malé částky, ale teď se srážky pochybují od 1.300 Kč do 2.200 Kč, tudíž je zde navýšen příjem pro věřitele. Dlužnice se zároveň domluvila S maminkou, která je ochotná navýšit darovací smlouvu o dalších 600 Kč, celkem na částku 2.000 Kč, kterou bude takto přispívat. Dlužnice si je jistá, že nyní již 30 % hranici splní a nebude mít problémy se splácením. Dlužnice je samoživitelka a pečuje o nezletilého syna, na kterého nedostává žádné výživné a tak musí veškerou péči zajistit sama. Má zdravotní, ale přesto se snaží svoji Situaci řešit, chodí do práce a chce své dluhy zaplatit. Spolu s odvoláním předložila další smlouvu o důchodu na 600 Kč, zároveň i kopie výplatnic, z nichž je vidět, že srážky jsou opravdu vyšší. Dlužnice je po zbývající část oddlužení již schopna potřebnou sumu správci platit, což se potvrzuje tím, že tak již činí.

K odvolání insolvenční správce uvedl, že v současné době činí celkový dluh 43.000 Kč do částky představující 30 % zjištěných pohledávek, k tomu je třeba přičíst 27.500 Kč, které je třeba na odměně a nákladech zaplatit správci, tedy celkem 70.500 Kč. Aby alespoň tuto sumu byla dlužnice za dobu zbývajících 25 měsíců schopna zapravit, musela by platit měsíčně 2.820 Kč. Matka dlužnice v prosinci a v lednu již správci zaslala po 2.100 Kč, celkem tedy 4.200 Kč, ještě v lednu přijal správce od dlužnice 1.370 Kč. Při takovéto platební morálce je reálný předpoklad, že pohledávky věřitelů v rozsahu alespoň 30 % zjištěné výše budou do konce oddlužení zaplaceny.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle Š 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo ci) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitého závazku podle odstavce 1 písm. c), byl li k jeho vymožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2).

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

10.

11.

1 VSPH 2140 / 2017

Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vyjdou li po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepoctivý záměr (odst. 3). Insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí li, že majetek dlužníka, aniž se přihlíží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z majetkové podstaty, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení byl podán společně S insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil-li mu soud povinnost k její úhradě podle Š 108 odst. 2 a 3 (odst. 4). Jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví; současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebyla-li osobě podle Š 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle Š 390a odst. 3, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, byla-li uplatněna podle Š 390a odst. 5 (odst. 5). Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zastavení insolvenčního řízení zahájeného na základě insolvenčního návrhu podaného věřitelem podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo se promlčí za 10 let od zastavení řízení podle odstavce 5 (odst. 6). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud vydat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu (odst. 7). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osoby uvedené v odstavci 7. Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání osoby uvedené v odstavci 7 a přihlášení věřitelé; právní moci rozhodnutí se insolvenční řízení končí (odst. 8).

Odvolací soud se v zásadě ztotožňuje S úvahou soudu I. Stupně, jenž za Situace, která byla dána v době vydání napadeného usnesení, rozhodl o zrušení schváleného oddlužení z důvodů uvedených v Š 418 odst. 1 IZ. Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je však dle odvolacího soudu rozhodující Skutečnost, že dlužnice v odvolacím řízení předložila listiny, z nichž odvolací soud shledal, že aktuální mzdové příjmy dlužnice spolu s pravidleně poskytovaným darem od její matky stále zachovávají šanci na to, aby oddlužení plněním splátkového kalendáře mohlo být ještě splněno, nebot, dle dlužníci nesporovaného sdělení insolvenčního správce by po zbývající část trvání oddlužení měla hradit měsíčně alespoň 2.820 Kč, přičemž této povinností je dlužnice schopna dostát a již tak v nedávné minulosti činila a její platební morálka dosáhla významného zlepšení. Za této situace nemá odvolací soud shodně se správcem důvod nevěřit upřímně míněné snaze dlužnice dostát vsem podmínkám oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Lze tedy očekávat, že i pro věřitele bude oddlužení dlužnice i nadále výhodnějším řešením, než případné řešení jejího úpadku konkursem nebo nic neřešící zastavení insolvenčního řízení, jež musí být vedeno tak, aby žádný z účastníků nebyl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn, a aby se dosáhlo rychlého, hospodárného a co nejvyššího uspokojení věřitelů (Š 5 písm. a/ IZ). Nelze totiž přehlédnout, že plnění oddlužení dlužnice splátkovým kalendářem může být stále ještě reálné, a to včetně úplného zapravení nároků správce. Veden těmito úvahami dospěl odvolací soud k závěru, že je namístě poskytnout dlužníci poslední šanci, aby v budoucnu svým zodpovědným a seriózním přístupem přesvědčila insolvenční soud a zejména své věřitele o tom, že její snaha dostát v maximální možné míře svým závazkům je míněna Skutečně upřímně, poctivě a se vší vážností. Ostatně, i kdyby se v průběhu dalšího řízení ukázalo, že odvolací soud se v tomto svém úsudku zmýlil, a že není možno podstatnou část splátkového kalendáře splnit, může kdykoliv později dojít ke zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

12.

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková. majetek anebo k zastavení insolvenčního řízení (Š 418 IZ). Pro tuto chvíli však ještě není zrušení schváleného oddlužení dlužnice namístě.

Proto odvolací soud postupoval podle Š 219 odst. 2 o. s. ř., napadené usnesení včetně závislých výroků zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu CR prostřednictvím Krajského soudu v Hradci Králové dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 IZ), lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (Š 74 odst. 2 IZ).

Praha 25. ledna 2018

JUDr. František Kučera v. r. předseda senátu. j,? fú/ ' a

. ff