1 VSPH 213/2013-A-26
KSPH 39 INS 30212/2012 1 VSPH 213/2013-A-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužnice: Veronika Vohradská Mikelová, nar. 13.dubna 1976, bytem Přemyslova 13, Libušín, o insolvenčním návrhu věřitele: Aleš Holubec, nar. 13. března 1984, bytem Lhota pod Libčany 77, zast. JUDr. Janem Bacílkem, advokátem se sídlem T. G. Masaryka 108, Kladno, o odvolání věřitele proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 39 INS 30212/2012-A-15 ze dne 16. ledna 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 39 INS 30212/2012-A-15 ze dne 16. ledna 2013 se m ě n í tak, že se insolvenčnímu navrhovateli Aleši Holubcovi, nar. 13. března 1984, bytem Lhota pod Libčany 77, ukládá povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 15.000,-Kč ve lhůtě 15 dnů ode dne právní moci tohoto usnesení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením uložil insolvenčnímu navrhovateli-věřiteli povinnost uhradit zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 30.000,-Kč ve lhůtě 3 dnů ode dne právní moci usnesení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že výši zálohy určil s přihlédnutím k majetkovým poměrům dlužnice, která sice vlastní nemovitost, ale tuto nemovitost se nepodařilo v rámci exekučních řízení zpeněžit, a hodnota veškerého majetku dlužnice není dosud známa.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal. Namítal, že soud nepřihlédl ke skutečnosti, že dlužnice vlastní nemovitost, jejíž hodnota je zárukou úhrady nákladů řízení. Proto navrhoval, aby byla stanovená záloha snížena.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (§ 94 odst. 2 IZ), přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 108 odst. 1 až 3 IZ může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení až do částky 50.000,-Kč. Nebude-li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní-li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit. Povinnost hradit zálohu nelze podle § 108 odst. 1 věty in fine IZ uložit insolvenčnímu navrhovateli, jenž je zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích.

Účelem institutu zálohy je především umožnit insolvenčnímu správci výkon jeho funkce, předejít hrozbě nedostatku finančních prostředků bezprostředně po rozhodnutí o úpadku a poskytnout záruku úhrady alespoň minimálně předpokládaných nákladů insolvenčního řízení pro případ, že by je nebylo možno uhradit z majetkové podstaty.

Mezi náklady insolvenčního řízení totiž náleží mimo jiné vždy i odměna a hotové výdaje insolvenčního správce; v případě konkursu činí odměna insolvenčního správce dle vyhlášky č. 313/2007 Sb. minimálně 45.000,-Kč a je spolu s jeho nárokem na náhradu vzniklých hotových výdajů hrazena z výtěžku zpeněžení majetkové podstaty.

Za předpokladu, že by byl zjištěn úpadek dlužníka a ten by nebylo možné řešit jiným způsobem, než konkursem, složená záloha umožní insolvenčnímu správci výkon jeho funkce bezprostředně poté, kdy bude do ní ustanoven. Prostředky, které získá později-např. zpeněžením majetkové podstaty-v počáteční fázi řízení k dispozici nemá a použít je nemůže.

Z obsahu seznamu závazků odvolací soud zjistil, že dlužnice má závazky vůči 26 věřitelům v celkové výši téměř 4.000.000,-Kč, vlastní nemovitost-rodinný dům č.p. 13 na pozemku parc.č. 1439, pozemek parc.č. 1439, parc.č. 1440, vše zapsáno v katastrálním území Libušín na LV č. 66 pro k.ú. Libušín, dále má pohledávku za Andreou Týblovou v celkové výši 103.631,-Kč.

Insolvenční návrh není standardním nástrojem k vymáhání pohledávek za dlužníkem (slouží ke zjištění úpadku dlužníka); věřitel proto není nucen-ochrana jeho práv to nevyžaduje-aby nad rámec svého práva vymáhat pohledávku suploval povinnosti dlužníka, který neřeší svůj úpadek sám. Jestliže věřitel podává insolvenční návrh, pak je srozuměn se všemi podmínkami insolvenčního řízení včetně případné povinnosti zaplatit zálohu na náklady insolvenčního řízení.

Protože prostředky nutné ke krytí počátečních nákladů insolvenčního řízení nelze v daném případě zajistit jinak, dospěl odvolací soud k závěru, že soud prvního stupně nepochybil, když po navrhovateli-věřiteli zaplacení zálohy požadoval. S ohledem na existenci nemovitého majetku dlužnice, byť nebyla určena současná hodnota tohoto majetku, má odvolací soud za to, že pro prvotní úhradu nákladů insolvenčního řízení bude postačovat záloha uložená v nižší výši, přičemž další náklady řízení budou hrazeny v závislosti na způsobu řešení úpadku zpeněžením majetkové podstaty v případě konkursu, případně v rámci oddlužení, bude-li navrženo. S ohledem na majetkové poměry dlužnice a možnost zpeněžení nemovitého majetku má odvolací soud za to, že jako přiměřená se jeví záloha ve výši 15.000,-Kč.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora postupoval odvolací soud podle § 220 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 167 odst. 2 o.s.ř. a napadené usnesení změnil, jak je ve výroku uvedeno, a současně prodloužil lhůtu ke splnění uložené povinnosti.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Praze dospěje dovolací soud k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak.

V Praze 14. března 2013

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva