1 VSPH 2122/2013-A-19
KSUL 45 INS 26550/2013 1 VSPH 2122/2013-A-19

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a soudc JUDr. Františka Kuery a JUDr. Ivy Novotné v insolvenním ízení dlužnice VČry anonymizovano , anonymizovano , bytem Kryry, Strojetice 71, zahájeném k návrhu dlužnice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. listopadu 2013, .j. KSUL 45 INS 26550/2013-A-10,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. listopadu 2013, .j. KSUL 45 INS 26550/2013-A-10, se z r u š u j e a vČc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Ústí nad Labem uložil dlužnici VČ e anonymizovano (dále jen dlužnice), aby ve lh tČ 3 dn od doruení usnesení zaplatila na uvedený úet soudu zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 35.000,-K.

V od vodnČní usnesení soud I. stupnČ toliko uvedl, že dne 25.9.2013 bylo zahájeno insolvenní ízení k insolvennímu návrhu dlužnice spojenému s návrhem na povolení oddlužení a že usneseními ze dne 27.9.2013 a ze dne 16.10.2013 vyzval dlužnici k opravČ a doplnČní jejího návrhu na povolení oddlužení, emuž dlužnice nevyhovČla. Z toho dovodil, že úpadek dlužnice bude ešen konkursem, a nikoliv oddlužením, jak dlužnice požadovala. Protože dlužnice nedisponuje dostateným majetkem, uložil jí soud I. stupnČ povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení v p edepsané výši, nebo nep edpokládal výraznČ zvýšené náklady ízení. P itom p ihlédl k minimální výši odmČny insolvenního správce, která v konkursu iní 45.000,-K bez p ipotení DPH.

Proti tomuto usnesení se dlužnice vas odvolala, nebo nesouhlasila s výší vymČ ené zálohy, a požadovala, aby ji odvolací soud snížil, nebo musí zaplatit ještČ doplatky za elekt inu a za plyn.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k následujícím zjištČním a závČr m:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení vyplývá z § 108 odst. 1 až 3 insolvenního zákona (dále jen IZ), podle nČjž insolvenní soud m že p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K, je-li to nutné ke krytí náklad ízení a prost edky k tomu nelze zajistit jinak. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Podle § 169 odst. 1 obanského soudního ádu (dále jen o.s. .) není-li stanoveno jinak, ve vyhotovení usnesení se uvede, který soud je vydal, jména a p íjmení soudc a p ísedících, oznaení úastník , jejich zástupc a vČci, výrok, od vodnČní, pouení o tom, zda je p ípustný opravný prost edek nepoítaje v to žalobu na obnovu ízení a pro zmatenost, a o lh tČ a místu k jeho podání, a den a místo vydání usnesení.

Podle odstavce druhého téhož ustanovení vyhotovení každého usnesení, kterým se zcela vyhovuje návrhu na p edbČžné opat ení, návrhu na zajištČní d kazu, návrhu na zajištČní p edmČtu d kazního prost edku ve vČcech týkajících se práv z duševního vlastnictví nebo jinému návrhu, jemuž nikdo neodporoval, nebo usnesení, které se týká vedení ízení, anebo usnesení podle § 104a, nemusí obsahovat od vodnČní. Od vodnČní nemusí obsahovat rovnČž usnesení, kterým bylo rozhodnuto nikoli ve vČci samé, p ipouští-li to povaha této vČci a je-li z obsahu spisu z ejmé, na základČ jakých skuteností bylo rozhodnuto; v tomto p ípadČ se ve výroku usnesení uvedou zákonná ustanovení, jichž bylo použito, a d vod rozhodnutí.

Akoli je usnesení o uložení povinnosti hradit zálohu na náklady insolvenního ízení rozhodnutím nemeritorním, nejde o usnesení, jímž by se upravovalo ízení, ani o usnesení vydávané v rámci dohlédací innosti insolvenního soudu dle § 11 IZ. Tímto usnesením soud ve smyslu § 10 písm. a) IZ rozhoduje o povinnosti insolvenního navrhovatele zaplatit zálohu (ukládá mu platební povinnost a rozhoduje o její výši v mezích zákonného limitu), pokud jsou k tomu vzhledem k okolnostem vČci splnČny podmínky vymezené v § 108 odst. 1 IZ. Odtud plyne, že proti tomuto rozhodnutí je p ípustné odvolání a že ovšem také-s ohledem na povahu vČci-nelze dovodit, že jde o rozhodnutí, jež by nebylo nutno od vodnit.

Nutno vyjít z toho, že povinnost k zaplacení zálohy na náklady insolvenního ízení lze uložit insolvennímu navrhovateli (který není osobou uvedenou v poslední vČtČ § 108 odst. 1 IZ, i v § 368 odst. 1 IZ), anebo solidárnČ všem navrhovatel m, jedinČ pokud v daném p ípadČ nelze p edpokládat, že budoucí náklady insolvenního ízení bude možno zcela uhradit z majetkové podstaty (tj. prost edky k jejich krytí nelze zajistit jinak než zálohou). Pro posouzení, zda je namístČ zaplacení zálohy po navrhovateli požadovat a v jaké výši, je tudíž nutné vzít v úvahu skutkové a právní okolnosti dané vČci, jež jsou podstatné p edevším pro úsudek o tom, jaký zp sob ešení dlužníkova úpadku i hrozícího úpadku lze oekávat, jaké náklady, k jejichž krytí záloha slouží, si tento zp sob pravdČpodobnČ vyžádá, a zda i do jaké míry lze p edpokládat uspokojení tČchto náklad z majetkové podstaty. Je p itom z ejmé, že výše náklad insolvenního ízení se odvíjí nejen od samotné povahy konkrétního zp sobu ešení dlužníkova úpadku (konkursu, reorganizace nebo zvolené formy oddlužení), ale i v rámci téhož zp sobu ešení úpadku je navíc ještČ ovlivnČna specifickými pomČry dané vČci. To platí i pro hotové výdaje a odmČnu insolvenního správce, které vždy pat í mezi náklady insolvenního ízení a jejichž výše je pro jednotlivé zp soby ešení úpadku upravena ve vyhlášce . 313/2007 Sb. odlišnČ.

Z uvedených d vod je namístČ závČr, že rozhodnutí o povinnosti k zaplacení zálohy na náklady insolvenního ízení dle § 108 IZ musí být od vodnČno, a to zp sobem zákonem p edepsaným (dle § 157 odst. 2 ve spojení s § 167 odst. 2 o.s. .) tak, aby z nČj bylo patrné, z jakých konkrétních skutkových a právních závČr soud p i svém závČru o d vodech k zaplacení zálohy a o její pot ebné výši vycházel, a na jakém podkladČ tyto závČry uinil.

TČmto požadavk m však soud I. stupnČ v napadeném usnesení-jež odvolací soud tak ka celé citoval-zjevnČ nedostál. V od vodnČní neuvedl nieho o rozsahu p edpokládaných (prvotních) náklad insolvenního ízení a rovnou dospČl k nezd vodnČnému závČru, že je t eba po dlužnici požadovat zálohu na náklady insolvenního ízení v horní polovinČ zákonného rozpČtí. Zálohy lze užít (již v pr bČhu insolvenního ízení) jen na placení tČch výdaj (pohledávek za majetkovou podstatou), jež p edstavují náklady insolvenního ízení; k tČm se ovšem soud nijak nevyslovil a pat inČ nevysvČtlil, na základČ jakých konkrétních skuteností uinil závČr o nedostatenosti majetku dlužnice (o výši jejích p íjm a hodnotČ jejího majetku) co zdroje pr bČžného placení náklad insolvenního ízení.

Dlužno dodat, že zavádČjícím je též obecnČ rozší ený názor, že v konkursu iní odmČna insolvenního správce vždy minimálnČ 45.000,-K (§ 1 vyhlášky . 313/2007 Sb.), nebo v p ípadČ, že by výtČžku p ipadajícího na zajištČného vČ itele anebo ureného k rozdČlení mezi nezajištČné vČ itele v konkursu dosaženo žádného nebylo, urí se odmČna insolvenního správce podle ustanovení § 5 cit. vyhlášky, a to podle kritérií v nČm stanovených, tj. zpravidla v nižší výši, než soudem zvažovaných 45.000,-K (blíže k tomu viz nap . usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 19.10.2010, sp.zn. MSPH 59 INS 8470/2009, 3 VSPH 317/2010-B, ze dne 5.10.2009, sp.zn. MSPH 91 INS 1160/2009, 2 VSPH 551/2009-B, ze dne 26.8.2010, .j. MSPH 99 INS 5341/2009, 3 VSPH 542/2010-B-15 nebo usnesení Nejvyššího soudu ýR ze dne 30.9.2010, sp.zn. MSPH 59 INS 3/2010, 29 NSýR 31/2010-B).

Soudu I. stupnČ lze vytknout i to, že se soudkynČ s napadeným usnesením, jež vydala její asistentka, nekriticky ztotožnila a sama je bez dalšího neodklidila postupem podle § 374 odst. 3 o.s. ., na což byla již d íve výslovnČ upozornČna v p ípise ze dne 5.12.2013, v nČmž jí odvolací soud zp ístupnil sv j náhled na vČc, že napadené usnesení je nep ezkoumatelné, nebo z nČho není z ejmé, z jakých konkrétních skutkových a právních závČr soud I. stupnČ p i svém závČru o d vodech k zaplacení zálohy a o její pot ebné výši vycházel, a na jakém podkladČ tyto závČry uinil (a v podrobnostech ho odkázal na svá rozhodnutí ze dne 21.10.2013, sp.zn. MSPH 98 INS 20575/2013, 1 VSPH 1757/2013-A, ze dne 17.10.2013, sp.zn. KSPH 60 INS 22539/2013, 2 VSPH 1692/2013-A nebo ze dne 14.8.2013, sp.zn. KSCB 27 INS 32525/2012, 3 VSPH 318/2013-A).

Zbývá dodat, že soud I. stupnČ pochybil i v tom, když povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení nesprávnČ vázal na doruení svého usnesení a nikoli -p estože odvolání proti nČmu je p ípustné-na okamžik, kdy nabude právní moci. Z uvedených d vod odvolací soud napadené usnesení jako nep ezkoumatelné podle § 219a odst. 1 písm. b) o.s. . zrušil a vČc dle § 221 odst. 1 písm. a) téhož zákona vrátil soudu I. stupnČ k dalšímu ízení.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí není dovolání p ípustné (§ 238 odst. 1 písm. c) o.s. .).

V Praze dne 8. ledna 2014

JUDr. Ing. Jaroslav Zelenka, Ph.D., v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva