1 VSPH 2116/2016-A-108
MSPH 79 INS 21003/2015 1 VSPH 2116/2016-A-108

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Ing. Radomír anonymizovano , anonymizovano , IČO 66999481, bytem 294 74 Otradovice 37, se sídlem Praha 5, Ostrovského 253/3, o odvolání insolvenčního navrhovatele Davida anonymizovano , anonymizovano , IČO 64838609, bytem 358 01 Kraslice, Pod nádražím 971/16, korespondenční adresa: poste restante, Pošta Aš 1, Poštovní nám. 911, proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 79 INS 21003/2015-A-90 ze dne 17. října 2016,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 79 INS 21003/2015-A-90 ze dne 17. října 2016 s e p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Městský soud v Praze v insolvenčním řízení dlužníka Ing. Radomíra Válka usnesením ze 17. 10. 2016 zamítl návrh insolvenčního navrhovatele z 12. 10. 2016 na nařízení předběžného opatření, kterým by insolvenční soud uložil dlužníkovi složit do úschovy soudu peněžitou částku na vzniklé škody způsobené dlužníkem. Soud své rozhodnutí odůvodnil mj. poukazem na skutečnost, že insolvenční řízení již pravomocně skončilo.

Insolvenční navrhovatel David Kormanik podal včas proti usnesení odvolání (č. d. A-92) doplněné na č. d. A-100, ve kterém navrhl rozhodnutí změnit a předběžné opatření nařídit. Své odvolání odůvodnil.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o. s. ř. a dospěl k závěru, že odvolání není důvodné.

Odvolací soud v prvé řadě poukazuje na to, že soud prvního stupně usnesením na č. d. A-15 z 23. 10. 2015 odmítl insolvenční návrh, kterým se navrhovatel David Kormanik domáhal zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na majetek dlužníka. K odvolání navrhovatele odvolací soud usnesením č. j. MSPH 79 INS 21003/2015, 1 VSPH 2318/2015- A-74 z 22. 7. 2016 potvrdil usnesení soudu prvního stupně. Toto rozhodnutí nabylo právní isir.justi ce.cz moci; navrhovatel podal proti usnesení odvolacího soudu dovolání (č. d. A-80), o kterém dosud nebylo rozhodnuto.

Odvolací soud se plně ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že předběžné opatření lze nařídít jen v průběhu trvání insolvenčního řízení a nikoliv v době po pravomocném skončení tohoto řízení (na tomto závěru nic nemění okolnost, že v době rozhodnutí soudu prvního stupně a též rozhodnutí odvolacího soudu dosud probíhá dovolací řízení ve věci odmítnutí insolvenčního návrhu).

V případě rozhodování o návrhu na předběžné opatření v době, kdy již řízení ve věci samé skončilo, je namístě buď takový návrh odmítnout pro nesplnění podmínek dle § 82 odst. 2 a 4 insolvenčního zákona (touto cestou šel soud prvního stupně) nebo řízení zastavit dle § 104 odst. 1 první věty o. s. ř. v návaznosti na § 103 o. s. ř. s ohledem na neodstranitelný nedostatek podmínek řízení. Odvolací soud proto podle § 219 o. s. ř. usnesení potvrdil jako věcně správné.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 21. listopadu 2016

JUDr. Ladislav D e r k a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: I. Bedrníčková