1 VSPH 2115/2017-B-26
č. j. KSUL 79 INS 3728/2016 1 VSPH 2115 /2017-B-26

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a ]UDL jiřiho Karety v insolvenčním řízení dlužníka: Jiří anonymizovano , anonymizovano , bytem Přítkovská 1639/23, 415 01 Teplice, o odvolání insolvenčního správce: Administrace insolvenci CITY TOWER, v. o. 5., IČO 29414873, sídlem Hvězdová 1716/2b, 140 00 Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. listopadu 2017, č. j KSUL 79 INS 3728/2016-B-21 takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 22. listopadu 2017, č. j KSUL 79 INS 3728/2016-13 21sevbodechII. a III.výroku potvrzuje.

Odůvodnění:.

Krajský soud v Ústí nad Labem napadeným usnesením ze dne 22. 11. 2017, č. j KSUL 79 INS 3728 / 2016 13 21 zrušil schválené oddlužení dlužníka ]iřího anonymizovano (bod I. výroku), insolvenční řízení dlužníka Jiřího anonymizovano zastavil (bod II. vyroku). Insolvenčního správce Administrace insolvenci CITY TOWER, v. o. s. soud zprostil funkce (bod Ill. vyroku) a přiznal mu odměnu ve výši 19.602 Kč včetně daně z přidané hodnoty, která bude po právní moci tohoto usnesení uhrazena státem (bod IV. vyroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č. j. KSUL 79 INS 3728/2016 B-7 soud schválil oddlužení, dlužníka měl splátkový kalendář plnit od května 2016, což však nečinil a zaplatil pouze jednu splátku. Insolvenční správce navrhl dne 13. 4. 2017 zrušení oddlužení dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. K jednání, které soud nařídil ke kontrole splátkového kalendáře, se dlužník dostavil, ačkoli si poštu nepřebírá, novou adresu soudu sdělil až během jednání. Uvedl, že ukončil pracovní poměr dohodou a nyní nemá žádný příjem, živí jej přítelkyně a nic nemá, přišel o všechno. Vyloučil možnost, že by byl schopen splátkový kalendář splnit. l z aktuální zprávy insolvenčního správce vyplynulo, že dlužník neplní splátkovýr kalendář, míra uspokojení nezajištěných věřitelů nyní činí 0,13 % a předpokládaná míra uspokojení je 0,51 %. Svým postojem k plnění splátkového kalendáře dává dlužník dle soudu najevo, že se nehodlá snažit uhradit své dluhy splátkovým kalendářem.

Soud I. stupně s odkazem na ustanovení Š 418 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenčního zákona dále též IZ), návrhu insolvenčního správce vyhověl a vysvětlil, že dlužník nemá dostatečné příjmy a institut oddlužení nebere vážně.

Protože je dlužník nemajetny, nejsou naplněny podmínky předpokládané zákonem pro prohlášení konkursu (dlužník o prohlášení konkursu nepožádal), rozhodl soud podle

Shodu s prvopisem potvreuje Teresa lsíulštrunková,

Pumubuvaul r.. auratum. : .: 3.1.1.: ...ti au; auau ustanovení Š 418 odst. 4 IZ o zastavení insolvenčního řízení a zproštění insolvenčního správce funkce. Zároveň rozhodl o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech.

Proti usnesení ze dne 22. 11. 2017 podal odvolání insolvenční správce (dále též odvolatel), a to proti bodu 11. výroku o zastavení řízení a bodu III. výroku o zproštění správce funkce. Odvolatel argumentoval tím, že soud prvého stupně věc nesprávně právně posoudil, když své rozhodnutí postavil na znění insolvenčního zákona účinného od 1. 7. 2017. Dle názoru odvolatele rozhodným zněním insolvenčního zákona v přezkoumávané věci je však insolvenční zákon ve znění účinném do 30. 6. 2017, nebot insolvenční návrh spojeny s návrhem na povolení oddlužení byl soudu prvého stupně doručen dne 18. 2. 2016, oddlužení dlužníka bylo povoleno usnesením ze dne 7. 3. 2016, přezkumné jednání a schůze věřitelů se uskutečnily již dne 26. 4. 2016, takže nelze o neschválení oddlužení rozhodnout podle novelizovaného ustanovení 5418 odst. 1 insolvenčního zákona a podle odstavce 5 tohoto novelizovaného ustanovení insolvenční řízení zastavit. Odkázal přitom na usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 10. 2017, č. j. KSOL 16 INS 3997/2017, 1 VSOL 926/2017-13 11.

Vrchní soud vPraze se při posuzování důvodnosti odvolání zabýval především výhradou odvolatele spočívající v tom, že dle jeho názoru soud I. stupně v napadeném usnesení nesprávně aplikoval insolvenční zákon ve znění účinném od 1. 7. 2017, ač dle jeho názoru bylo namístě rozhodovat podle znění účinného do 30. 6, 2017, které vpopsaně situaci neumožňovalo insolvenční řízení zastavit, nýbrž toliko řešit úpadek dlužník konkursem (popř. konkursem nepatrným).

Odvolací soud má za to, že soud I. stupně správně rozhodoval dle insolvenčního zákona ve znění novely provedené zákonem č. 64/2017 Sb., jehož odstavec 1 článku II (přechodné ustanoveni) stanoví, že fůzí/eee č 732/2006 Sb., ve znění žánrem eda der euzf'gyíš ažrženorfí Iti/Jefe známa, IE pufrů/É rpm a'erelaeečeš rízení sua/353757355 přede dere? mágy/fr ríríneerfí fra/Jafe srí/ease; prda-ar' sítím/ey rí/esarř, křen? .v remix/refrén dieser" ranila/y přede dnem eeágyn' zářezem rebela zúžena, *,íěí'ďfrííx'qíjf zacnes/rány.

Jednoznačné vymezení účinnosti zmíněným přechodným ustanovením nevzbuzuje pochybnosti o tom, že rozhodl li insolvenční soud o zrušení oddlužení v režimu prsních dvou odstavců Š 418 12. po 1. 7. 2017, pak jeho úvahy o tom, jak dále v insolvenčním řízení pokračovat, popř. zda vůbec pokračovat, jsou limitovány následujícími odstavci vymezujícími, kdy pokračovat lze (rozhodnutím o tom, že dlužníkův úpadek bude řešen konkursem), a kdy je naopak namístě řízení zastavit. V tomto směru je judikatorní praze Vrchního soudu v Praze zcela ustálena a jednotlivé senáty důsledně postupují při řešení dané problematiky dle novelizovaného znění insolvenčního zákona (v'm např. usnesení sp. zn. 4 VSPI I 1774/2017, 4 VSPH 1786/2017, 2 VSPI l 1684/2017, 1 VSPH 1640/2017).

Odkaz odvolatele na usnesení sp. zn. 1 VSOL 926/2017 je nepřípadny, neboť tam řešená problematika i skutkový stav věci se odlišují od toho, co je projednáváno nyní. Vrchní soud v Olomouci totiž řešil odvolání proti usnesení o neschválení oddlužení v režimu Š 405 insolvenčního zákona, zatímco v případě prvostupňového rozhodnutí Krajského soudu v Ústí nad Labem o to, že již schválené oddlužení (usnesením ze dne 27. 4. 2016) bylo pro neplnění povinností dlužníkem rušeno dle 5 418 odst. 1 IZ, a následně, co důsledek zrušeného oddlužení, rozhodováno o zastavení insolvenčního řízení dle čtvrtého a pátého odstavce téhož ustanovení.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

10. Protože odvolací soud je ve shodě se soudem I. stupně v tom, jaké znění insolvenčního zákona

11. bylo třeba vdané věci aplikovat, zabýval se dále tím, zda vskutku byly dány podmínky pro zastavení řízení, nebot? toliko bod II. usnesení ze dne 22. 11. 2017 (o zastavení řízení) a na něm závislý bod 111. (o zproštění odvolatele funkce správce) byly odvoláním napadeny.

Podle Š 418 odst. 4 IZ euru/eeučíuíreud uerezfaedue .gee/u ee u:-udeužšfu edd/udeuž e updreeu řefeue' díužueíěeed dpudeu éeu/eureeue, rešení/í, de rud/edn d/udue'leu, dued re pán/edí e. eeřeeue, prdedfu d jugíeu eudfeíéegýeu bedueedfu zadeudeuýfu u ueeueeěeee'pedud! , je pre ugeefěry'euš eeřeíre/d uuu/u umeuddegšu', leddže u) udev/9 ud peue/eue' edd/uížeuz' řgy/peddu ipe/edueír e'ure/eeučueue edu/Jezu, b) d/udue'fě peáddui, aby ízy! audia/zeer řefeur'je/Je uípudéu éeuéurr, d e) dep/ud! ud/eeu uu MÁĚÍHCÚ/ rui'e/eeuduíbe duem; uuueed d zeu reud peez'uuerf féjeye'eíbrdde pedťe jl 708 edu. 2 u 3. jen/rule ÍŘJ'ÚÍWHČFEÍ reud uereu/eedue e zpeři'eeu d/uduáéeeu Řpdd/ĚH Íeeuéurreeu pedfe edrtuuee 4, eure/ueuč'ue' d'ueue' sender? reuderue" ee seedue e edeueue' e'ure/ueudu'be iprdeee uje/še edk/edem u queen! žure/eeudu'be iprdeee jen jeu/čau. Nerdy/dd ee*eee ,eed/e _Ú" 390d edu. ? prima u) derud gyra/demu edueeud u_d repre u peddue' uder/eu ud perle/eur edd/udeue' uuebe Iuée' íure/eeuddbe udeebu ped/e jl 390d edu. 3, íure/eeudue' reud eeuddrueí u/eíírí d/udur'éeedpeeu'uueu'je ubrudu, egy/d-d upldíueíudpedfe ji' 590u ddff. 5 (ední 5).

12.Pro výklad citovaného ustanovení je významná důvodová zpráva k zákonu č. 64/2017 Sb., jímž byl s účinností od 1. 7. 2017 novelizován IZ, podle které se navrhlo rfuuesdí, de eureťueudue' reud reubedue e andreeu dfeue' d/užue'íéeud ujeudzéu feeuéureeue pere, ee wda! reu/aeduud, efegíue uderb ud peee/eue' eddíuížeue' edeudue ueee ierWEYHd, muhaduuuf, éíegíeu edd/udeueí dere/Jedle; ueee reqbeduule; keegýue re rebed/eue' edd/udeue' rud; peuue u urdgíeb p?íjeddeeb, u le tehdy, dude d fe ubedue', pň'uerue' u pekud medea? ueuerd/ue' s; ĚÍÉdÍI/éď pedddde/ed ud ridfue reqeedef. Sfuueueud u'prueu zdmeueýe fudučue u ddMŠHÍJ/Fdfšuud udredueruu eedeue' zde. prduduýeb éeuéuerd ud díru? red/u " r a;?řuréeu pňpedu, Árdy díuduz'íě ud řefeuz' rud/?e dpudéu éeuéurreue feed d "/edí e'ure/ueučue'ueu reudu ]řuee'u, jdu" re peegyš udá/dej; eee/kufru. Reubedf d eui'e/eeuduf reud udfěfegíue s: Wife uuedeuýe/a %edreed, reubedue ped/e 3" 396 ední ?, 405 ední 2 u 473 ední 4 (dy/ed !) pňjeuděped/e ]] 396 gřfzřeřu ujbddeé dlužueíěu) reudurueř e rybařrebu uuu d/uuÍue'léeud dpudéu [eee/eurem peuue ee třes, b pnpudeeb,

-u fe e pňpude'; u_"e Jay/e íure/ueuduž duem qdbuýeue ud edk/udev udílen/Šeba? šurelueudu'be uderbu u ueujefeé d/uuiuzÉuye pre uipe/eryeue' učme/d perruewue;

e pdpddej sie e'ure/eeueue' dudu" čj)/le dubuýeue duse/eeudueue uderheue d/udueíéd u rue/edk u ;uey'eíéeee' pedrrdze'p eufueufe e eupezeefe uz" eeíež'ze/d, u

:e pňpudeí že e'ure/eeudee' edgeuz' žuídeed/ e'ure/eeuduuu uder/eeeu d/udue'zé, rueyeIefě d/udue'zéd je pre que/É zejeuš uuu/e dÉ/ĚHÍĚH ĚÉÉZH ueperfue'uzř'u'; dlužní/é eehé ud defeue redbe HjDďd/ĚH eee/eurem feed (red ueede u přejadddped/e jí iýójíž e rider/Ju ud peee/eue' edd/užeuš, e pňpudeřped/e jl" 405 príjedudue' před iure/eeudu'šfu Jprdueeru ped/e ji' 4 70 edí/. 2 u u případě ped/e _jj' 473 u Ždderu' ríueřfhuuud r'ui'e/ueučue'uru reudu) u_u pršdpeé/ddu, že d/uuíuelě grup/drž žid/ebu ud ud/e/udy ň'ueuž, zelení euu eudž'e čpí! e'uJe/eeuduzue reudeue u/euíeud pud/e jí 708 edu. 2 u 3 zu deb/em peegu udá/ddd mezeuýeb .r řefeudu éeu/eurreeu, éíereí ey f/yjíuué ,é říší sídlu.

V 55045367, kdy je uřpueé že ey ele e Juu. pruda/ey eee/kure, ugeee re je:/ee berbeddeue ueypeue pnpuuu, dřgy z'ure/ueučue' reud endu/Jeduu/ e uuu ujbudféu dfužue'léu ÉÚÉÉHTIEFH u uzeýaeífz' regíue du/ežífu reubeduureue druží

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

13.

14.

pokračovani 4 KSUL 79 INS 3728/2016 1 VSPH 2115 / 2017 eee/kure pre uederedeezé eee/emu ped/e jl 308 edu. ? pneu. eD. Freie re reeueee, že je-Je eudfefefé d/uuueéu % upe/éejeue eeríte/u are/e umereeeeyefžee eure/eeueue eeud e ripueeeu rereue d/uvuekeee upedéu žeuéuneee uereszbedue e e'ure/eeueue nueue zes/dež Te uuu eee/eu, jesi/due dlužueé ueefqdeg) feedu feed ud leur, ti?/ii)) ey! gpdreeeze neujde ufpeděu eee/eura, e dep/eu eeudeee rej/eueíe'eueu zd/eeu ud edk/deg; e'uee/eeue'ue'be dueuzí Tuéeegíue pereupeeu eudže dlužuš/e uupeíÉ/ud prryeedf eureří'ueri edeí udržíte/due, eee budeu ueeu' pere, ee bude euéeeý feed/euro pre feeder/utek ueujeťéu zmíeu, ue Éáxéfešdd rezuueeu ueuipe/éejeuýeé pebleddeefé Weed/bee ;er peefedduéy ee eyéeudeeuíu rízeue'šude'addud/ueí u u pe deeu TO Zeeí'í

V napadeném usnesení soud I. stupně zcela naplnil úmysl zákonodárce, když dovodil, že pro další pokračování řízení nejsou dány podmínky. Vysvětlil přitom, že majetek dlužníka je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující (viz poslední odstavec odůvodnění), přičemž v tomto směru odvolatel nesouhlas s takovýmto skutkovým závěrem soudu nevyjevil. Protože ani z obsahu spisu se nesprávnost těchto skutkových zjištění nepodává, je napadené usnesení dle odvolacího soudu prosto pochybení.

Odvolací soud veden závěry vysvětlenými výše shledal usnesení soudu I. stupně v napadeném rozsahu věcně správným, a proto je podle Š 219 o. s. ř. v bodech II. a III. výroku potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, $ 239 a Š 240 odst. 1 o. s. ř,).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku

($ 71 odst. 2 IZ), lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (5 74 odst. 2 IZ).

Praha 5. ledna 2018

JUDr. František Kučera v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. ,! ** M učí/Á-