1 VSPH 2114/2017-3-93
KSPH 35 INS 6662/2011 č. j. 1 VSPH 2114/2017-3-93

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl předsedou senátu JUDr. Františkem Kučerou v insolvenčním řízení dlužníce Ing. Věry anonymizovano , anonymizovano , bytem v Ceském

Brodě, Zárubova 1294, o odvolání dlužníce proti proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPl l 35 INS 6662/2011 8 86 ze dne 18. září 2017 takto:

Odvolací řízení se z a s t a v uj e .

Odůvodněnh

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením ze dne 18.9.2017 změnil výrok I. svého usnesení ze dne 10.7.2017 č.j. KSPH 35 INS 6662/2011-B 81 tak, že se konkurs na majetek dlužnice po splnění rozvrhového usnesení nezrušuje.

Proti tomuto usnesení podala dlužnice včasné odvolání, které podáním ze dne 5.11.2017 (čd. B-88) vzala zpět.

Odvolací soud proto postupoval podle 5 207 odst. 2 o.s.ř. a odvolací řízení zastavil.

P 0 u č e n i : Proti tomuto usnesení 72 e n ! dovolání přípustné.

V Praze dne 18. prosince 2017

JUDr. František K 11 č e t a , v.r. předseda senátuZa správnost vyhotovení:

] . V/ará/éová