1 VSPH 2103/2015-B-57
KSPL 56 INS 6617/2012 1 VSPH 2103/2015-B-57

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužnice Jany Hrudičkové, bytem Vídeňská 32, Klatovy, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 6617/2012-B-40 ze dne 25. září 2015

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 56 INS 6617/2012-B-40 ze dne 25. září 2015 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením č.j. KSPL 56 INS 6617/2012-B-40 ze dne 25.9.2015 zrušil oddlužení Jany Hrudičkové (dále jen dlužnice), na její majetek prohlásil konkurs, který bude projednán jako nepatrný, určil, že účinky rozhodnutí o prohlášení konkursu nastanou zveřejněním v insolvenčním rejstříku (body I. až III. výroku), insolvenčnímu správci uložil povinnosti uvedené v bodě IV. výroku.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č.j. KSPL 56 INS 6617/2012-A-9 ze dne 24.5.2012 zjistil úpadek dlužnice a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením č.j. KSPL 56 INS 6617/2012-B-8 ze dne 6.8.2012 soud schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Ze zpráv insolvenčního správce vyplynulo, že za období od července 2013 do listopadu 2013 bylo nezajištěným věřitelům uhrazeno pouze 9.196,05 Kč a od května 2014 na úhradu splátkového kalendáře dlužnice nic neuhradila. Na jednání nařízené za účelem zrušení oddlužení na 21.9.2015 se dlužnice bez omluvy nedostavila.

Insolvenční soud na základě uvedených zjištění shledal, že dlužnice neplnila podstatné povinnosti podle schváleného splátkového kalendáře podle ust. § 412 odst. 1 písm. c) insolvenčního zákona, proto nebude schopna splnit podstatnou část splátkového kalendáře. Z tohoto důvodu soud prvního stupně postupoval podle ust. § 418 insolvenčního zákona a schválené oddlužení zrušil.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení. Argumentovala zejména tím, že byla vedena na Úřadě práce v Klatovech, protože je nezaměstnaná. Nemá žádné finanční prostředky a je v hmotné nouzi, proto nebyla schopna plnit splátkový kalendář. Po dražbě bytu žila s dětmi v Domově pro matky v Klatovech. Nyní je zaměstnána, ale pracovní smlouva jí končí 17.11.2015 a v průběhu trvání pracovního poměru jí byly strhávány splátky na plnění splátkového kalendáře. Soud jí obstavil účet, kam jí byla vyplácena mzda, která je jediným zdrojem příjmů a jako samoživitelka není schopna si opatřit prostředky na úhradu životních nákladů. Proto je nutné, aby byl její účet odblokován, jinak vzniknou další dluhy.

Insolvenční správce ve vyjádření k odvolání uvedl, že dlužnice mu odmítla sdělit místo pobytu. Rovněž mu neoznámila, že je zaměstnaná a neoznámila zaměstnavatele. Pokud zaměstnavatel jí srazil částky uvedené dlužnicí, které měly být poukázány na účet č. 3060749359/0800 zřízený za účelem zasílání plateb spojených s oddlužením dlužnice, tak ten byl zrušen, protože byl ve schodkovém stavu. Číslo účtu, kam by mohla být zasílána mzda dlužnice a který má být podle dlužnice blokovaný, insolvenční správce nezná. Podáním ze dne 14.10.2015 doplnil, že dlužnice je nyní zaměstnaná u společnosti RODENSTOCK ČR s.r.o. od 18.5.2015 na dobu určitou do 17.11.2015. Za dobu od 18.5.2015 jí byla ze mzdy sražena částka celkem ve výši 9.828,-Kč a byla deponována na učtu zaměstnavatele.

Vrchní soud v Praze přezkoumal rozhodnutí v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům.

Podle ust. § 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a), nebo se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c), anebo to navrhne dlužník (písm. d). Podle ust. § 418 odst. 3 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů podle ust. § 414 a násl. insolvenčního zákona. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. § 418 insolvenčního zákona ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že soud prvního stupně usnesením č.j. KSPL 56 INS 6617/2012-B-8 ze dne 6.8.2012 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře. Podle uvedeného usnesení činily nezajištěné závazky dlužnice vůči čtyřem věřitelům celkem 102.704,37 Kč. Příjem dlužnice umožňoval, aby během pěti let uhradila na uspokojení pohledávek věřitelů minimálně 30 % jejich výše. Ze zprávy insolvenčního správce o plnění oddlužení ze dne 14.9.2015 vyplývá, že dlužnice za třicet jedna měsíců trvání splátkového kalendáře trvání oddlužení uhradila pouze 9.196,-Kč, nezajištěné pohledávky uhradila pouze v rozsahu 8,9 % a na odměně insolvenčního správce dluží 16.200,-Kč. Ze zprávy insolvenčního správce ze dne 9.2.2015 vyplývá, že dlužnice splátkový kalendář stále neplní a od srpna 2014 neuhradila jedinou splátku. Shodné údaje uvedl insolvenční správce i ve zprávě ze dne 7.5.2015.

Z uvedených zjištění vyplývá, že schválený splátkový kalendář dlužnice neplní. Dlužnice nemá takový příjem, který by jí umožnil ve zbývající době trvání oddlužení, to je třiceti měsíců, splnit schválený splátkový kalendář v minimálním rozsahu 30%. V daném případě byla dlužnice v usnesení o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře poučena o všech povinnostech, k nimž byla v průběhu trvání tohoto oddlužení zavázána, i o důsledcích jejich neplnění spočívajících ve zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek. Je tak nesporné, že dlužnice neplní své povinnosti po schválení oddlužení vyplývající z ust. § 412 odst. 1 písm. a) a c) insolvenčního zákona, když nevykonává přiměřenou výdělečnou činnost a není z tohoto důvodu schopna nadále plnit schválený splátkový kalendář. Ze skutečnosti, že dlužnice včas neoznámila změnu svého bydliště a ani, že byla na určitou dobu zaměstnána, dokládá, že s insolvenčním správcem řádně nekomunikuje. Protože dlužnice v odvolání neuvedla nic, čím by vyvrátila správnost závěru soudu prvního stupně o tom, že nedokáže plnit podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, byl tak naplněn důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. § 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona.

Napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužnice prohlásil konkurs, tudíž odvolací soud shledal věcně správným, proto je podle ust. § 219 občanského soudního řádu v napadených bodech I. a II. výroku potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

V Praze dne 10. prosince 2015

JUDr. Jiří G o l d s t e i n, v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Borodáčová