1 VSPH 2101/2013-B-501
KSPH 37 INS 23802/2012 1 VSPH 2101/2013-B-501

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve věci dlužníka: LESS & FOREST, s.r.o., IČO: 27106632, se sídlem Bohdaneč 136, PSČ 285 25, zastoupen JUDr. Luďkem Chvostou, advokátem, se sídlem Na Příkopě 8, 110 00 Praha 1, za účasti Krajského státního zastupitelství v Praze, o odvolání věřitele ČSOB Factoring, a.s., IČO: 45794278, sídlem Benešovská 2538/40, Praha 10-Vinohrady, proti usnesení Krajského soudu v Praze, č.j. KSPH 37 INS 23802/2012-B-461, ze dne 18. listopadu 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze, č.j. KSPH 37 INS 23802/2012-B-461, ze dne 18. listopadu 2013, se p o t v r z u j e .

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením odmítl odvolání věřitele ČSOB Factoring, a.s. (dále jen odvolatel) proti usnesení téhož soudu č.j. KSPH 37 INS 23802/2012-B-434, ze dne 21.10.2013, pro opožděnost.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že usnesením č.j. KSPH 37 INS 23802/2012-B-434, ze dne 21.10.2013 rozhodl o schválení reorganizačního plánu předloženého dlužníkem. Usnesení bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 22.10.2013. Patnáctidenní lhůta k podání odvolání stanovená v § 204 odst. 1 občanského soudního řádu (dále jen o.s.ř.) proto začala běžet dne 23.10.2013 a skončila dne 6.11.2013. Odvolatel podal odvolání u soudu až dne 14.11.2013, tj. po uplynutí uvedené patnáctidenní lhůty. Soud proto postupoval dle § 208 odst. 1 o.s.ř., a odvolání z důvodu jeho opožděnosti odmítl. Nepřihlížel přitom k následnému doručení usnesení odvolateli na základě jeho telefonické žádosti a vyslovil názor, že pro účinky počítání počátku lhůty k podání odvolání je rozhodující okamžik, kdy došlo ke zveřejnění usnesení o schválení reorganizačního plánu v insolvenčním rejstříku.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a namítal, že odvolání podal včas, neboť doručení písemného vyhotovení usnesení odvolateli založilo nový běh lhůty k podání odvolání, když na pokyn soudce byla dle § 75 odst. 3 insolvenčního zákona (dále jen IZ) zvolena zvláštní forma doručení. Proto je třeba dle názoru odvolatele počítat počátek lhůty k podání odvolání od data doručení písemného vyhotovení tohoto usnesení, a nikoli od okamžiku jeho zveřejnění, jak by tomu bylo v případě, pokud by se usnesení o schválení oddlužení dle pokynu soudce odvolateli nedoručovalo.

Dále odvolatel namítal, že i pro případ, že by doručení písemného vyhotovení odvolateli nezakládalo nový počátek lhůty k podání odvolání do doručeného usnesení, jeho lhůta pro podání odvolání by nemohla marně uplynout z toho důvodu, že poučení soudu o odvolacím právu by bylo nutno považovat za matoucí. Citoval formulaci poučení soudu pod odůvodněním usnesení o schválení reorganizačního plánu, podle něhož se usnesení považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku. Lhůta k podání odvolání však začíná běžet ode dne, kdy adresátu bylo toto usnesení doručeno v písemném vyhotovení (§ 74 odst. 2 insolvenčního zákona) . Poukazoval přitom na rozhodovací praxi zejména Ústavního soudu, podle které nelze přičítat k tíži odvolatele skutečnost, že opravný prostředek podal opožděně v důsledku chybného poučení soudu. Navrhoval proto, aby odvolací soud usnesení soudu I. stupně změnil tak, že jeho odvolání neodmítne.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Ve smyslu § 71 odst. 1 insolvenčního zákona (dále jen IZ) se usnesení soudu vydaná v insolvenčním řízení doručují vyvěšením na úřední desce insolvenčního soudu a jeho zveřejněním v insolvenčním rejstříku, ledaže zákon stanoví pro určité případy nebo pro určité osoby rovněž zvláštní způsob doručení. Zvláštní způsob doručení spočívá v tom, že v zákonem stanovených případech je usnesení doručeno zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta. Význam zvláštního způsobu doručení spočívá v tom, že je s ním spojen pro adresáta počátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, ačkoliv jinak platí, že usnesení mu bylo doručeno dnem, popřípadě okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku.

Podle odst. 2 citovaného ustanovení je-li s doručením písemnosti, pro kterou zákon stanoví zvláštní způsob doručení, spojen začátek běhu lhůty k podání opravného prostředku nebo k jinému procesnímu úkonu, začíná lhůta běžet ode dne, kdy byla písemnost doručena adresátu zvláštním způsobem. O tom musí být adresát poučen.

Podle § 75 odst. 1 insolvenčního zákona jde o zvláštní způsob doručení tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doručena zvlášť nebo do vlastních rukou adresáta.

Podle odst. 2 citovaného ustanovení nestanoví-li tento zákon jinak, doručuje se písemnost v insolvenčním řízení zvlášť dlužníku, insolvenčnímu správci, státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenčního řízení, a věřitelskému výboru. Soudní rozhodnutí se doručuje zvlášť také osobám, o jejichž podání insolvenční soud rozhoduje, a osobám, které mají v insolvenčním řízení něco osobně vykonat. Písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní právní předpis, se doručují zvlášť také orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejstřík, v němž je dlužník zapsán.

Podle § 7 odst. 1 insolvenčního zákona se pro insolvenční řízení použijí přiměřeně ustanovení občanského soudního řádu, nestanoví-li tento zákona jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spočívá insolvenční řízení.

Z obsahu spisu odvolací soud ověřil, že usnesení č.j. KSPH 37 INS 23802/2012-B-434 ze dne 21.10.2013, jímž soud I. stupně rozhodl o schválení reorganizačního plánu předloženého dlužníkem, bylo zveřejněno v insolvenčním rejstříku dne 22.10.2013. Patnáctidenní lhůta k podání odvolání stanovená v § 204 odst. 1 o.s.ř. počala běžet dne 23.10.2013 a skončila dne 6.11.2013. Odvolatel podal odvolání osobně u soudu dne 14.11.2013. Ve spise je založen na č.j. B-439 záznam vyhotovený dne 30.10.2013 pracovnicí soudu Janou Metelcovou, podle kterého požádal odvolatel o zaslání usnesení č.j. B-434 a usnesení bylo dle pokynu soudce téhož dne rozesláno těm věřitelům, kteří hlasovali proti přijetí reorganizačního plánu.

Se soudem I. stupně odvolací soud souhlasí v jeho závěrech o tom, že insolvenční zákon nestanoví speciální postup při doručování usnesení o schválení reorganizačního plánu a že se pro doručení takového usnesení použije § 75 odst. 2 insolvenčního zákona, podle kterého se zvlášť doručuje dlužníku, insolvenčnímu správci, věřitelskému orgánu a státnímu zastupitelství. Tento výklad citovaného ustanovení ostatně nebyl odvolatelem rozporován.

Spornou otázkou naopak bylo to, zda následné doručení písemného vyhotovení usnesení o schválení reorganizačního plánu věřitelům, kteří hlasovali pro odmítnutí reorganizačního plánu, vede k založení nové lhůty pro podání odvolání do takového rozhodnutí soudu.

Protože insolvenční zákon neukládá v případě vydání rozhodnutí soudu o schválení reorganizačního plánu doručení takového rozhodnutí věřitelům, kteří hlasovali proti přijetí reorganizačního plánu (přesněji-hlasovali pro jeho odmítnutí), běží těmto účastníkům lhůta k podání odvolání od okamžiku zveřejnění tohoto usnesení v insolvenčním rejstříku dle § 71 odst. 1 IZ a považuje se za doručené těmto účastníkům řízení dle § 74 odst. 1 IZ. Skutečnost, že insolvenční soud využije zákonné možnosti doručit toto usnesení vedle doručení vyhláškou též dalším osobám (zvláště jako v tomto případě na jejich výslovnou žádost, jak vyplývá ze zveřejněného záznamu Jany Metelcové), nezakládá pro tyto osoby tato skutečnost běh nové odvolací lhůty, neboť takové doručení uvedeným osobám zákon neukládá a vychází toliko z vůle soudu pro potřeby řízení. Rozhodujícím momentem tak zůstává zveřejnění rozhodnutí vyhláškou dle § 71 odst. 1 IZ.

Pokud se jedná o námitku odvolatele vztahující se k nesprávnému poučení soudu o lhůtě pro podání odvolání, pak ani tuto námitku neshledal odvolací soud za opodstatněnou. Poučení formulované soudem totiž není nesprávné, ale obsahuje základní informaci o počátku lhůty pro podání odvolání zveřejněním usnesení. Dodatek o doručení písemného vyhotovení a odlišného počátku běhu odvolací lhůty pro adresáty, jimž bude rozhodnutí doručováno zvlášť, které rovněž obsahuje správný odkaz na § 74 odst. 2 IZ, není způsobilé, dle názoru odvolacího soudu, vést odvolatele k důvodnému závěru o tom, že právě on je osobou, na kterou se tento dodatek poučení vztahuje. Při zachování přiměřené procesní opatrnosti mohl odvolání ve lhůtě stanovené v poučení, a počínající zveřejněním usnesení, své odvolání podat včas.

Závěr soudu I. stupně o tom, že dlužník podal své odvolání opožděně, je proto správný, a odmítnutí odvolání dlužníka dle § 208 odst. 1 o.s.ř. je na místě.

Odvolací soud proto napadené usnesení podle ust. § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 10. ledna 2014

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková