1 VSPH 210/2012-P8-10
KSPL 56 INS 21183/2011 1 VSPH 210/2012-P8-10

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužnice Mileny Pospíšilové, nar. 13.2.1963, bytem Plzeň, Sokolovská 809/38, o odvolání věřitele Český inkasní kapitál, a.s., IČO 27646751, sídlem Praha 1, Václavské nám. 808/66, zast. JUDr. Romanem Majerem, advokátem, sídlem Plzeň, Úslavská 33, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11. ledna 2012, č.j. KSPL 56 INS 21183/2011-P8-3,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 11. ledna 2012, č.j. KSPL 56 INS 21183/2011-P8-3, se mění tak, že se přihláška pohledávky věřitele Český inkasní kapitál, a.s. ve výši 126.432,82 Kč neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení se neukončuje.

Odůvodnění:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni v insolvenčním řízení dlužnice Mileny Pospíšilové (dále jen dlužnice) rozhodl, že přihláška pohledávky věřitele Český inkasní kapitál, a.s. (dále jen odvolatel) ve výši 126.432,82 Kč se odmítá a že právní mocí tohoto usnesení účast odvolatele v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud uvedl, že dne 7.12.2011 zveřejnil usnesení o zjištění úpadku dlužnice a vyzval věřitele, aby ve lhůtě 30 dnů ode dne jeho zveřejnění přihlásili své pohledávky do insolvenčního řízení s poučením o následcích pozdě podané přihlášky (A-7). Protože odvolatel zaslal přihlášku pohledávky faxem až dne 7.1.2012, tedy po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek (6.1.2012), postupoval soud I. stupně podle § 185 insolvenčního zákona (dále jen IZ) a rozhodl, jak uvedeno výše.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby je odvolací soud zrušil, neboť přihlášku učinil prostřednictvím faxu již dne 6.1.2012, a nikoliv dne 7.1.2012 a řádně ji doplnil elektronickým podáním dne 9.1.2012, tedy včas. Vysvětloval, že dne 6.1.2012 byla kvůli technickým problémům soudu doručena pouze prvá strana přihlášky, což si povšiml až následujícího dne, a proto dne 7.12.2012 přihlášku znovu celou odfaxoval. K tomu připojil faxovou doručenku ze dne 6.1.2012 a potvrzení o doručení podání ze dne 9.1.2012.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 173 odst. 1 IZ podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 téhož zákona. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců, a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že insolvenční řízení týkající se dlužnice bylo zahájeno dne 18.11.2011. Vyhláška o zahájení insolvenčního řízení (A-2) byla zveřejněna v insolvenčním rejstříku téhož dne v 9 hod. 56 min. Usnesením ze dne 7.12.2011 (A-7) rozhodl insolvenční soud o úpadku dlužnice (a o povolení oddlužení) a stanovil lhůtu 30 dnů ode dne jeho zveřejnění k podání přihlášek. Co se týče tohoto usnesení, je třeba uvést, že nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle § 136 odst. 2 IZ obsahovat má, včetně třicetidenní lhůty stanovené k přihlášení pohledávek a poučení o následcích jejího zmeškání.

V daném případě odvolací soud z insolvenčního spisu ověřil, že odvolatel podal přihlášku (byť jen její první stranu) pohledávky již telefaxovým podáním došlým soudu I. stupně dne 6.1.2012 v 16 hodin 13 minut (viz připojený spis zn. 26 Nc 502/2012), tedy v poslední den stanovené lhůty, a v zákonem stanovené lhůtě svoji přihlášku včas doplnil dne 9.1.2012 v 7 hodin 41 minut podáním v elektronické podobě (P8-2) opatřené zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu vydaném akreditovaným poskytovatelem certifikačních služeb (§ 42 odst. 5 o.s.ř.), jak vyžaduje § 42 odst. 3 o.s.ř. Odvolací soud proto nesdílí názor soudu I. stupně, že odvolatel podal přihlášku pohledávky až telefaxovým podáním došlým soudu I. stupně dne 7.1.2012 ve 13 hodin 16 minut (P8-1), kdy odvolatel soudu I. stupně toliko znovu odfaxoval přihlášku z předešlého dne (tentokrát však všechny její strany).

Odvolací soud proto podle § 220 odst. 1 za použití § 167 odst. 2 o.s.ř. změnil napadené usnesení tak, že se přihláška pohledávky odvolatele neodmítá a jeho účast v insolvenčním řízení neukončuje.

P o u č e n í : Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

V Praze dne 21. února 2012 JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová