1 VSPH 2089/2016-A-80
KSPL 65 INS 28058/2015 1 VSPH 2089/2016-A-80

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ivy Novotné v insolvenčním řízení dlužníka: Václav Krátký, bytem Kraslice, Svatopluka Čecha 354, zast. Mgr. MUDr. Pavlem Strejcem, advokátem se sídlem Sokolov, 5. května 655, zahájeném k návrhu věřitelů: a) David Kormanik, nar. 16. ledna 1976. IČO 64838609, bytem Kraslice, nám. 28. října 1438/6, b) Jiří Kormanik, nar. 27. října 1952, bytem Aš, Okružní 2412/70, zast. věřitelem a/, do něhož vstoupilo Krajské státní zastupitelství v Plzni, o odvolání věřitelů proti usnesení Krajského soudu v Plzni č.j. KSPL 65 INS 28058/2015-A-60 ze dne 6. října 2016,

takto:

Odvolání se o d m í t á.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením v bodě I. výroku odmítl návrh, jímž se v insolvenčním řízení dlužníka Václava Krátkého domáhal David Kormanik vydání předběžného opatření, v bodě II. výroku rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení a Davidu Kormanikovi uložil povinnost uhradit na účet Krajského soudu v Plzni ve lhůtě 15 dnů od právní moci rozhodnutí soudní poplatek ve výši 1.000,-Kč (bod III. výroku).

Proti tomuto usnesení podali věřitelé včasné odvolání.

Vrchní soud v Praze se nejprve zabýval tím, zda jsou dány podmínky pro přezkum napadeného usnesení, a dospěl k závěru, že nikoliv.

Insolvenční návrh, jímž bylo zahájeno řízení ohledně dlužníka Václava Krátkého, byl odmítnut usnesením Krajského soudu v Plzni ze dne 22.7.2016 č.j. KSPL 65 INS 28058/2015-A-45. Toto rozhodnutí bylo následně potvrzeno usnesením Vrchního soudu v Praze ze dne 11.11.2016 č.j. 4 VSPH 1881/2016-A-74.

Za tohoto stavu věci je již bezpředmětné posuzovat důvodnost odvolání, neboť insolvenční řízení, v jehož rámci se David Kormanik domáhá vydání isir.justi ce.cz předběžného opatření, je již skončeno a nelze v něm pokračovat, tedy nelze ani vydat jakékoliv předběžné opatření.

Odvolací soud proto postupoval dle § 218 písm. c/ o.s.ř. a odvolání odmítl.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 22. listopadu 2016

JUDr. František K u č e r a , v.r. předsedseda senátu

Za správnost: J. Vlasáková