1 VSPH 2088/2017-B-51
č. j. KSPA 48 INS 9480/2011 1 VSPH 2088 /2017-B-51

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy ]UDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Jiřího Karety v insolvenčním řízení dlužníka: Ladislav anonymizovano , anonymizovano , bytem Dlouhá 154, 538 O4 Prachovice, o odvolání insolvenční správkyně: Mgr. Ing. Michaely Jedličkově, sídlem Vítězslava Nováka 109, Skuteč 539 73, proti usnesení Krajského soudu vHradci Králové, pobočka Pardubice, č. j KSPA 48 INS 9480/2011 B 45 z 23. listopadu 2017,

Usnesení Krajského soudu v Hradci Králové, pobočka Pardubice, č. j. KSPA 48 INS 9480/2011-B-45 z 23. listopadu 2017, se v bodech III. a V. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud vI iradci Králové, pobočka Pardubice, svým usnesením č. j KSPA 48 INS 9480/2011 B 45 z 23. 11. 2017 vzal na vědomí splnění oddlužení (Výrok I.), přiznal v bodě II. výroku insolvenční správkyni odměnu a náhradu hotových výdajů v celkové výši 65.752 Kč včetně daně z přidané hodnoty (DPI I), rozhodl o tom, že se správkyni nepřiznává odměna co do výše 9.982,50 Kč za dobu od povolení do schválení oddlužení (III.), že se správkyně zprošťuje funkce (IV.), že má částku 9.308 Kč vyplatit dlužníkovi (V.) a konečně též rozhodl o osvobození dlužníka od placení zbytku pohledávek (VI.).

Výši odměny a náhrady hotových výdajů vyčíslil soud I. stupně dle ustanovení 5 3 a 5 7 vyhlášky č. 313/2007 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2012 (dále též jen vyhláška), nebot o způsobu

182/2006 Sb. (dále též zákon), bylo rozhodnuto 28. 7. 2011 (č. d. A 9), tedy před účinností vyhlášky č. 488/2012 Sb. (dále též jen novela), kterou byla vyhláška 313/2007 Sb. změněna, takže podle přechodného ustanovení novely se výpočet odměny řídí zněním vyhlášky před novelou. Oddlužení bylo schváleno 23. 9. 2012 (č. d. B-7).

Soud I. stupně podle cit. ustanovení vyhlášky přiznal správkyni odměnu ve výši 750 Kč a náhradu hotových výdajů 150 Kč za každý měsíc trvání účinků schválem oddlužení plněním splátkového kalendáře od října 2012 do září 2017, tedy (750+150) x 60 = 54.000 Kč + 21 % DPH za posledních 40 měsíců trvání splátkového kalendáře od června 2014, kdy byla správkyně zaregistrována jako plátce této daně, tj. celkem 61.560 Kč. Vlastní úvahou podle 5 5 vyhlášky přiznal správkyni v souladu s judikaturou Vrchního soudu v Praze (např. spis. zn. 1 VSPH 1258/2017, 1 VSPH 303/2017, 1 VSPI I 998/2017, 1 VSPH 1138/2017) po přihlédnutí krozsahu a náročnosti vykonávané činnosti ještě přiměřenou odměnu za dobu do schválení oddlužení ve výši odpovídající třem paušálům po 750 Kč a za dobu do rozhodnutí o splnění oddlužení odměnu odpovídající jednomu paušálu 750 Kč, tedy celkem 4 X 750 Kč + 21 % DPH = 3.630 Kč a k tomu skutečně prokázané hotové výdaje na cestu ze sídla správkyně k jednání

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

10.

11. u soudu v Pardubicích ve výši 562 Kč. Pokud správkyně uplatňovala vyšší nároky, soud je neshledal oprávněnými. Vzhledem k tomu, ze dlužnice podmínky oddlužení řádně splnila, uložil soud správkyni, aby přeplatek dlužníci vrátila.

Správkyně napadla výroky III. a V. předmětného usnesení včasným odvoláním. Namítla, že ocenění její činnosti za dobu od rozhodnutí o úpadku do schválení oddlužení, tedy za 15 měsíců, je naprosto nedostatečné, když soud vzal vúvahu jen podání určená jemu, ale nepřihlédl k jednání správkyně s dlužníkem i jeho zaměstnavatelem, ke zjišťování dlužníkova majetku a dalším úkonům. Navrhla, aby odvolací soud změnil výrok Ill. tak, že správkyni přizná další odměnu 9.982,50 Kč včetně DPH a zrušil výrok V. napadeného usnesení.

.

Vrchní soud vPraze, jako soud odvolací, aniž nařizoval jednání (ust. $ 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle ust. Š 212 o. s. ř. a neshledal odvoláni správkyně důvodným.

Odvolací soud zjistil z insolvenčního spisu, že insolvenční soud ve věci sp. zn. KSPA 48 INS 9480 / 2011 rozhodl o úpadku a o povolení oddlužení dlužníka Ladislava Tupce dne 28. 7. 2011 (č. d. A9) a dne 23. 9. 2012 schválil oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Pokud jde o samotné napadené usnesení, zjistil odvolací soud, že soud I. stupně správně, v souladu s přechodným ustanovením k vyhlášce č. 488/2012 Sb., aplikoval vyhlášku č.313 / 2007 Sb. ve znění účinném do 31. 12. 2012, neboť o způsobu řešení úpadku bylo rozhodnuto před účinností cit. novely.

Vyhláška 313/2007 Sb. ve znění platném do 31. 12. 2012 stanoví v Š 3 písm. b), že při oddlužení plněním oplátkooě/oo kalendáře ěz'ní odměna ipra'ooe 7 50 Kč za každý započatý kalendářní mětíe trvání děínkíž re/málem" oddlužení plněním goldlkooěbo kalendáře'Í Toto znění vyhlášky neobsahuje žádné ustanovení o odměně správce za činnost předcházej'cí rozhodnutí o schválení oddlužení.

K otázce nároků insolvenčního správce za činnost vykonávanou před schválením oddlužení lněním splátkového kalendáře Vrchní soud v Praze konstantně dovozuje (např. v usnesení č. j. KSHK 45 INS 3216/2010, 3 VSPH 1239/2010 B 27 ze dne 19. 5. 2011), že správce má právo na odměnu a na náhradu svých hotových výdajů účelně vynaložených v souvislosti s řádným výkonem funkce též za období od rozhodnutí o úpadku (a povolení oddlužem) do rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, nebot, tyto nároky nejsou kryty paušálními částkami stanovenými v ust. 0 3 písm. b) a ust. Š 7 odst. 4 vyhlášky. O odměně insolvenčního správce za výkon jeho činnosti, jež nepředstavuje realizaci splátkového kalendáře, tj. za činnost vykonanou v období předcházejícím schválení oddlužení splátkovým kalendářem, rozhoduje soud dle ust. $ 5 vyhlášky, tj. určuje tuto odměnu s přihlédnutím zejména k délce doby, rozsahu a náročnosti správcem vykonané činnosti. Vyúčtovanou náhradu hotových výdajů spojených s touto činností přiznává insolvenčnímu správci v prokázané (důvodně vynaložené) výši s limity dle ust. $ 7 odst. 1 až 3 vyhlášky.

Ve zde projednávané věci odvolací soud z insolvenčního spisu dále zjistil, že při přezkumném

! o jednání, konaném 23. 9. 2011, bylo přezkoumáno šest přihlášek s nezajištěnými pohledávkami.

Nebyl zahájen žádný incidenční spor. Podle zpravy správkyně ze dne 16. 9. 2012 nevlastnil dlužník Ladislav anonymizovano žádné nemovitosti ani motorová vozidla, jeho zpeněžitelný majetek sestával z televizoru, Videopřehrávače a audiosoupravy za celkem cca 4.000 Kč. jeho příjmy se jevily jako dostatečné pro uspokojení pohledávek věřitelů alespoň v rozsahu 30 % (cca 130.000 Kč). Podle odůvodnění napadeného usnesení o splnění oddlužení byli věřitelé uspokojení v rozsahu cca 38 %. jestliže soud I. stupně dospěl za těchto okolností k závěru, že vzhledem k rozsahu a náročnosti činnosti správce činí přiměřená odměna za dobu od rozhodnutí o úpadku do rozhodnuti

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.

12.

13.

ASPA 48 INS 9480/2011 rozhodnutí nikterak nevybočuje z rozhodovací praxe odvolacího soudu (viz c1tovaná judikatura).

Poté, kdy soud vzal na vědomí splnění oddlužení a osvobodil dlužníka od placení zbývajících pohledávek, nelze další srážky ze mzdy dlužníka rozdělit mezi věřitele, soud I. stupně proto správně uložil správkyní ve výroku V., aby celý přeplatek vrátila dlužníku.

Na základě těchto zjištění a veden názory vyjádřenými shora neshledal odvolací soud odvolání správ yně důvodným, proto usnesení ze dne 23. 11. 2017 v napadených bodech III. a V. výroku dle Š 219 občanského soudního řádu usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto usnesení je dovolání přípustné, jestliže napadené rozhodnutí závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem zveřejnění v insolvenčním rejstříku; lhůta pro podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem.

Praha 8. března 2018

JUDr. František Kučera v. r. předseda senátua

/

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková. _/

.!