1 VSPH 2088/2016-A-30
MSPH 98 INS 32038/2015 1 VSPH 2088/2016-A-30

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: BB Trading, s.r.o., IČO 28512391, sídlem Praha 10-Vršovice, Finská 578/3, zahájeném k návrhu navrhovatele: Jiří Mlateček, Dis, nar. 11. ledna 1983, bytem Boskovice, Otakara Chlupa 2, zast. Mgr. Radslavem Janečkem, advokátem se sídlem Brno, Bubeníčkova 44, o odvolání navrhovatele proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS 32038/2015-A-23 ze dne 19. září 2016,

takto:

I. Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 98 INS 32038/2015-A-23 ze dne 19. září 2016 se p o t v r z u j e. II. Žádný z účastníků řízení n e m á právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku zastavil insolvenční řízení a v bodě II. výroku rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že podáním ze dne 22.12.2015 se navrhovatel domáhal rozhodnutí o úpadku dlužníka. Podáním ze dne 31.8.2016 doručeným soudu dne 2.9.2016 vzal navrhovatel insolvenční návrh v celém rozsahu zpět. Soud proto postupoval podle § 129 odst. 1 IZ a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se včas insolvenční navrhovatel odvolal a namítal, že mu sice dlužník uhradil dlužnou mzdu za předchozí měsíce, jak uvedl ve zpětvzetí, avšak mzda za srpen 2016 ve výši 17.069,-Kč do konce září 2016 uhrazena nebyla a jednatel nebyl schopen uhradit ji ani zčásti. Proto se navrhovatel domníval, že dlužník je insolventní.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům: isir.justi ce.cz

Podle § 129 odst. 1 IZ insolvenční navrhovatel může vzít insolvenční návrh zpět až do vydání rozhodnutí o úpadku nebo do právní moci jiného rozhodnutí o insolvenčním návrhu.

Věřitel, který vzal zpět insolvenční návrh, jej může pro tutéž pohledávku znovu podat až po 6 měsících ode dne jeho zpětvzetí. Totéž platí pro osobu, která pohledávku od věřitele nabyla (odst. 2).

Z obsahu spisu plyne, že podáním ze dne 31.8.2016 vzal insolvenční navrhovatel v plném rozsahu zpět podaný insolvenční návrh ze dne 22.12.2015.

Soud I. stupně proto postupoval správně, když pro zpětvzetí insolvenčního návrhu insolvenční řízení zastavil, jelikož odpadl předmět, o kterém by v řízení rozhodoval.

Jestliže by insolvenční navrhovatel zamýšlel podat insolvenční návrh znovu, může tak podle § 129 odst. 2 IZ učinit až po uplynutí lhůty 6 měsíců ode dne zpětvzetí.

Na základě shora uvedených skutečností podstupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

O náhradě nákladů odvolacího řízení rozhodl odvolací soud podle § 224 odst. 1 o.s.ř. ve spojení s § 142 odst. 1 o.s.ř., přičemž procesně úspěšnému dlužníkovi žádné náklady řízení nevznikly.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (§ 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (§ 74 odst. 2 IZ).

V Praze 15. listopadu 2016

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu Za správnost: J. Vlasáková