1 VSPH 2087/2016-A-26
KSCB 27 INS 14060/2016 1 VSPH 2087/2016-A-26

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: VD CB, s.r.o., IČO 04298454, sídlem České Budějovice, České Vrbné 2376, zast. Mgr. Petrem Wölflem, advokátem se sídlem v Českých Budějovicích, Široká 15/8, zahájeném k návrhu věřitele: Československá obchodní banka, a.s., IČO 00001350, sídlem Praha 5, Radlická 333/150, o odvolání navrhovatele proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 14060/2016-A-15 ze dne 12. září 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 14060/2016-A-15 ze dne 12. září 2016 se v bodech I. a II. výroku z r u š u j e a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích nadepsaným usnesením v bodě I. výroku zamítl insolvenční návrh navrhovatele, uložil insolvenčnímu navrhovateli povinnost uhradit dlužníku na náhradě nákladů řízení částku 8.712,-Kč do tří dnů ode dne právní moci usnesení (bod II. výroku) a uložil navrhovateli povinnost zaplatit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč ve lhůtě do 3 dnů ode dne právní moci usnesení (bod III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že podáním doručeným soudu dne 13.6.2016 se insolvenční navrhovatel domáhal zjištění úpadku dlužníka a prohlášení konkursu na jeho majetek. Tvrdil, že má za dlužníkem pohledávku v celkové výši 40 mil. Kč, jako další věřitele dlužníka uvedl Finanční úřad pro Jihočeský kraj a ČSOB Advisory, a.s.

Dlužník ve vyjádření ze dne 7.7.2016 uznal závazek vůči navrhovateli, namítal, že pohledávka Finančního úřadu pro Jihočeský kraj byla ke dni podání návrhu uhrazena a pohledávka ČSOB Advisory, a.s. byla uhrazena třetí osobou.

Soud dospěl k závěru, že nebyla splněna podmínka úpadku dlužníka spočívající v pluralitě věřitelů, jedinou prokazatelně splatnou pohledávku za dlužníkem měl insolvenční navrhovatel, a proto insolvenční návrh zamítl.

Proti tomuto usnesení podal insolvenční navrhovatel včasné odvolání do bodů I. a II. výroku a namítal, že pohledávka ČSOB Advisory, a.s. zanikla teprve isir.justi ce.cz po zahájení insolvenčního řízení, když třetí osoba za dlužníka uhradila závazek, čímž dlužník potvrdil svoji platební neschopnost. Dále navrhovatel namítal, že řízení bylo stiženo vadou, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, když soud I. stupně rozhodl o insolvenčním návrhu bez jednání, aniž by k tomu byly dány podmínky v souladu s § 133 odst. 1 IZ. Namítal, že mu byla odejmuta možnost před soudem I. stupně jednat, a proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení v rozsahu napadeném odvoláním zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Dlužník ve vyjádření k odvolání ze dne 18.10.2016 uvedl, že věřitel neoznačil žádné důkazy, které hodlal v rámci nekonaného jednání provést, proto nelze soudu I. stupně vytýkat vadu, která by měla založit nesprávné rozhodnutí ve věci samé. Dále namítal, že nedošlo ke vzniku žádné regresní pohledávky a že navrhovatel nesprávně interpretoval čl. III. Dohody o opatření plnění věřiteli ze dne 10.12.2015. Proto navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání je opodstatněno.

Podle § 133 odst. 1 IZ nebyl-li insolvenční návrh odmítnut nebo nebylo-li řízení o něm zastaveno, lze o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka rozhodnout bez jednání jen tehdy, jestliže

a) insolvenční soud plně vyhoví návrhu, kterému nikdo neodporoval, nebo

b) o něm lze rozhodnout jen na základě účastníky předložených listinných důkazů a účastníci se práva účasti na projednání věci vzdali, popřípadě s rozhodnutím věci bez nařízení jednání souhlasí.

Insolvenční soud vždy nařídí jednání o insolvenčním návrhu jiné osoby než dlužníka, závisí-li rozhodnutí na zjištění sporných skutečností o tom, zda dlužník je v úpadku. Provádí-li dokazování ke zjištění dlužníkova úpadku nebo jeho hrozícího úpadku nad rámec důkazních návrhů účastníků, nařídí jednání i v případě insolvenčního návrhu dlužníka (odst. 2).

Usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu věřitele je usnesením ve věci samé, které se s výjimkou případů uvedených v § 133 odst. 1 IZ podle zákona vydává po nařízení jednání. Nejsou-li splněny podmínky uvedené v § 94 odst. 3 IZ, není odvolací soud oprávněn odvolání proti takovému usnesení projednat a věcně o něm rozhodnou bez nařízení odvolacího jednání [usnesení Nejvyššího soudu ČR ze dne 29. 4. 2010, sp. zn. KSPH 37 INS 4935/2008, 29 NSČR 30/2009 (R 14/2011)].

Z obsahu spisu plyne, že napadené usnesení o zamítnutí insolvenčního návrhu bylo vydáno bez předchozího jednání a účastníci řízení nebyli vyzváni, zda souhlasí s rozhodnutím věci bez jednání ani předem svůj souhlas s rozhodnutím věci bez jednání nedali.

Odvolací soud má za to, že řízení bylo postiženo vadou, která mohla mít za následek nesprávné rozhodnutí ve věci, a účastníkům řízení bylo odejmuto právo jednat před soudem.

Na základě shora uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle § 219a odst. 1 písm. a) o.s.ř., usnesení v rozsahu napadeném odvoláním zrušil a věc podle § 221 odst. 1 písm. a) o.s.ř. vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 24. listopadu 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík