1 VSPH 2084/2015-P14-20
KSUL 45 INS 36814/2013 1 VSPH 2084/2015-P14-20

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníků-manželů: a) Jiří Palovčík, nar. 13. ledna 1967, b) Zuzana Palovčíková, nar. 25. dubna 1966, oba bytem Dubí-Mstišov, Hornická osada 181, adresa pro doručování: Teplice, U Zámku 1930/12, o odvolání věřitele č. 13 Letmo SK, s.r.o., IČO 35890142, sídlem Slovenská republika, Banská Bystrica, Mládežnická 3757/8, zast. JUDr. Petrem Kočím, Ph.D., advokátem se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 36814/2013-P14-14 ze dne 24. září 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č.j. KSUL 45 INS 36814/2013-P14-14 ze dne 24. září 2015 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem nadepsaným usnesením v bodě I. výroku odmítl pro opožděnost přihlášku pohledávky P14 věřitele č. 13 Letmo SK, s.r.o. a v bodě II. výroku rozhodl, že právní mocí rozhodnutí účast věřitele č. 13 v insolvenčním řízení končí.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 22.1.2014 (A-8) byl zjištěn úpadek a bylo povoleno oddlužení dlužníků. Věřitelé byli vyzváni k přihlašování pohledávek ve lhůtě do 21.2.2014. Věřitel č. 13 podal přihlášku pohledávky elektronicky dne 6.5.2014, kterou soud odmítl pro opožděnost. K odvolání věřitele Vrchní soud v Praze usnesením č.j. 2 VSPH 1926/2014-P14-2 ze dne 29.7.2015 usnesení o odmítnutí přihlášky zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení a vyslovil názor, že pokud jde skutečně o pohledávku původního věřitele ACEMA Credit Czech, a.s. (dříve ACM Money Česká republika, a.s.), následně pak věřitele UNIDEBT Czech, SE (kterou dlužník označil v seznamu závazků), současného věřitele neoznačil z důvodu, že o něm nevěděl, protože nebyl o postoupení pohledávky vyrozuměn. Proto nelze současného věřitele považovat za věřitele, kterému dosud neuplynula přihlašovací lhůta.

Dlužníci podali insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení dne 19.12.2013, návrh byl datován dne 18.12.2013. K postoupení pohledávky na současného věřitele došlo postupní smlouvou ze dne 8.12.2013. Dlužníci ani insolvenční správce o postoupení nevěděli, v katastru nemovitostí byl jako zástavní věřitel zapsán UNIDEBT Czech, SE a až dne 29.5.2014 došlo ke změně věřitele na Letmo SK, s.r.o. Věřitel Letmo SK, s.r.o. nedoložil, že by dlužníky o změně věřitele vyrozuměl před podáním přihlášky pohledávky. Podle zjištění insolvenčního správce se v katastru nemovitostí nenacházela ani smlouva o postoupení pohledávky s úředně ověřenými podpisy smluvních stran a ze Souhlasného prohlášení UNIDEBT Czech, SE a Letmo SK, s.r.o. plyne, že k podpisu došlo až dne 17.4.2014 (P14-5/3-5).

Soud dospěl k závěru, že Letmo SK, s.r.o. nelze považovat za známého věřitele, jeho přihláška pohledávky ze dne 6.5.2014 byla podána opožděně, a proto byla jako opožděná odmítnuta.

Proti tomuto usnesení se věřitel Letmo SK, s.r.o. včas odvolal a namítal, že řízení bylo postiženo vadou, která měla za následek nesprávné rozhodnutí ve věci a rozhodnutí soudu I. stupně spočívalo na nesprávném právním posouzení věci. Namítal, že má sídlo v Banské Bystrici ve Slovenské republice, tedy členském státě Evropské unie, což doložil výpisem z obchodního rejstříku a odkázal na právní úpravu přihlašování pohledávek zahraničních věřitelů se sídly v členských státech Evropské unie podle Nařízení Rady ES č. 1346/2000 ze dne 29.5.2000. Tvrdil, že doručením jeho přihlášky oživla povinnost soudu ve smyslu § 430 IZ. Věřitel odkázal na smlouvu o postoupení pohledávky, ze které plyne, že k postoupení došlo 8.12.2013, tedy ještě před zahájením insolvenčního řízení, a odkázal na rozhodnutí Nejvyššího soudu sp.zn. 23 Cdo 2704/2012 ze dne 29.1.2015, podle kterého skutečnost, že notifikace postoupení pohledávky dlužníkovi nebyla učiněna bez zbytečného odkladu, není z hlediska platnosti postoupení nebo jeho notifikace významná. Na platnost postoupení pohledávky neměla vliv ani změna v katastru nemovitostí. Ze shora uvedených důvodů navrhoval, aby odvolací soud napadené usnesení změnil tak, že se přihláška pohledávky neodmítá a jeho účast v řízení neukončuje.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl závěru, že odvolání je důvodné.

Podle § 173 odst. 1 insolvenčního zákona č 182/2006 Sb. (dále též IZ) podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě. Je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů.

Podle § 173 odst. 4 IZ má přihláška pohledávky pro běh lhůty k promlčení nebo pro zánik práva stejné účinky jako žaloba či jiné uplatnění práva u soudu, a to ode dne, kdy došla insolvenčnímu soudu. Přihlášku pohledávky, která je podána u jiného soudu, postoupí tento soud neprodleně soudu insolvenčnímu, aniž o tom vydává rozhodnutí; účinky spojené s podáním takové přihlášky nastávají dnem, kdy přihláška dojde insolvenčnímu soudu.

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Podle § 426 odst. 1 IZ insolvenční řízení s evropským mezinárodním prvkem a jeho účinky se řídí přímo použitelným předpisem práv Evropských společenství a ustanoveními právního řádu toho členského státu Evropské unie, na něž přímo použitelný předpis práva Evropských společenství odkazuje; tímto předpisem je nařízení Rady (ES) 1346/2000 z 29.5.2000, o úpadkovém řízení.

Podle § 430 IZ známé věřitele dlužníka, kteří mají své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, vyrozumí insolvenční soud neprodleně o zahájení insolvenčního řízení a o vydání rozhodnutí o úpadku (odst. 1). Povinnost vyrozumět známé věřitele splní insolvenční soud tím, že jim zvlášť doručí rozhodnutí o zahájení insolvenčního řízení a rozhodnutí o úpadku nebo zkrácené znění (odst. 2).

Jedná se o výjimku z výše uvedené citované právní úpravy obsaženou v hlavě II. IZ (§ 426 až 430 IZ) pro případy insolvenčních řízení s evropským mezinárodním prvkem. Známým věřitelům musí být zvlášť doručena výzva k podávání přihlášek pohledávek a podle § 74 odst. 2 IZ jim začne běžet zvlášť lhůta k podání přihlášek až ode dne, kdy jim byla výzva zvlášť doručena (blíže R 25/2009).

K otázce známého věřitele se vyjádřil Nejvyšší soud ve svém rozhodnutí sen. zn. 29 NSČR 13/2010 (publikovaném pod číslem 138/2012 Sbírky rozhodnutí a stanovisek), v němž formuloval a odůvodnil závěr, že známým věřitelem dlužníka, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánka, je v insolvenčním řízení takový věřitel, o kterém by se insolvenční soud, případně předběžný správce nebo insolvenční správce (od rozhodnutí o úpadku) dozvěděl při obvyklém chodu věci buď z listin, jež je dlužník povinen předložit insolvenčnímu soudu (typicky ze seznamu závazků podle § 104 odst. 1 písm.b/ IZ), nebo z řádně vedeného účetnictví dlužníka anebo z jiných dlužníkem řádně vedených záznamů o stavu jeho majetku a závazků (včetně korespondence). Dlužník, který nekoná s péčí řádného hospodáře a nevede řádné záznamy o stavu svého majetku a o svých závazcích nebo který nesplní řádně a včas povinnost předložit soudu seznam závazků, nemá právo spoléhat na to, že věřitel přijde v důsledku dlužníkovy nedbalosti o možnost přihlásit pohledávku do insolvenčního řízení. Jestliže dlužník označuje ve svém účetnictví, v jiných záznamech nebo v podáních adresovaných insolvenčnímu soudu takového věřitele nepřesně, jde o skutečnost, že se takový věřitel stal známým insolvenčnímu soudu nebo správci známým až po uplynutí propadné přihlašovací lhůty, k tíži dlužníka.

Věřitel dlužníka, který má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska, o kterém však do uplynutí propadné lhůty určené v rozhodnutí o úpadku k podávání přihlášek do insolvenčního řízení nevyjde v insolvenčním řízení najevo nebo ani z dlužníkem řádně vedeného účetnictví nebo jiných záznamů o majetku a závazcích dlužníka, s nimiž se insolvenční správce včas seznámil, ani jinak, není pro tuto dobu pokládán za známého věřitele dlužníka. Tím, že okolnosti rozhodné pro závěr, že jde o známého věřitele dlužníka, vyjdou při obvyklém chodu věcí najevo později (po uplynutí propadné přihlašovací lhůty), není insolvenční správce ani insolvenční soud zbaven povinnosti postupovat ohledně takového věřitele ve smyslu ustanovení § 430 IZ, resp. ustanovení čl. 40 Nařízení.

Z insolvenčního spisu plyne, dne 19.12.2013 byl soudu I. stupně doručen insolvenční návrh dlužníka spojený s návrhem na povolení oddlužení plněním splátkového kalendáře. V rámci příloh k návrhu byl přiložen i seznam závazků, ve kterém byl mimo jiné uveden věřitel Unidebt Czech, SE s pohledávkou ve výši 283.289,70 Kč, tedy pohledávku totožnou s pohledávkou přihlášenou věřitelem Letmo SK, s.r.o.

Ze smlouvy o postoupení pohledávky uzavřené dne 8.12.2013 mezi Unidebt Czech, SE a Letmo SK, s.r.o. plyne, že předmětem postoupení byla zástavním právem zajištěná pohledávka za dlužníky vzniklá na základě smlouvy o úvěru č. 3360 ze dne 16.2.2010 uzavřené mezi dlužníkem a původním věřitelem ACEMA Credit Czech, a.s.

Odvolací soud má za to, že k tomu, aby bylo možno považovat Letmo SK, s.r.o. ve smyslu § 430 InsZ za zahraničního věřitele, by Letmo SK, s.r.o. musel prokázat, že byl věřitelem dlužníka nejpozději poslední den přihlašovací lhůty, tedy 21.2.2014.

Smlouva o postoupení pohledávky uzavřená mezi Unidebt Czech, SE a Letmo SK, s.r.o. sice měla být uzavřena dne 8.12.2013, avšak podpisy na této smlouvě nebyly úředně ověřeny, nelze tudíž bez pochybností dospět k závěru, že k uzavření smlouvy o postoupení pohledávky skutečně došlo dne 8.12.2013. Pochybnosti o skutečném datu uzavření postupní smlouvy dále podtrhuje i to, že Souhlasné prohlášení podle § 66 odst. 1 písm. a), odst. 2 vyhl. č. 357/2013 Sb., Českého úřadu zeměměřičského a katastrálního o katastru nemovitostí týkající se změny zástavního věřitele učiněné Unidebt Czech, SE a Letmo SK, s.r.o. sice mělo být podepsáno dne 9.12.2013, avšak k ověření podpisů došlo na poště v Brně 28, dne 17.4.2014.

Smlouva o postoupení pohledávky připojená k Souhlasnému prohlášení neměla úředně ověřené podpisy.

Judikatura prezentovaná např. usnesením Nejvyššího soudu ČR sen. zn. 29 NSČR 126/2014 ze dne 22.12.2014 dovozuje, že závěry obsažené v R 138/2012 lze ohledně věřitele, který pohledávku nabyl smluvně postoupením, konkretizovat tak, že věřitel dlužníka, který nabyl pohledávku vůči dlužníku postoupením a má své obvyklé místo pobytu, bydliště nebo sídlo v některém z členských států Evropské unie s výjimkou Dánska (zde ve Slovenské republice), o kterém však do uplynutí propadné lhůty určené v rozhodnutí o úpadku k podávání přihlášek do insolvenčního řízení nevyjde v insolvenčním řízení ničeho najevo ani z dlužníkem řádně vedeného účetnictví nebo jiných záznamů o majetku a závazcích dlužníka, s nimiž se insolvenční správce včas seznámil, ani jinak, jelikož dlužník se o postoupení nedozvěděl (nebyl o něm nikým vyrozuměn) a jako majitele pohledávky dále označoval postupitele, není pro tuto dobu pokládán za známého věřitele dlužníka.

Odvolací soud shodně se soudem I. stupně dospěl ke zjištění, že postoupení pohledávky nebylo dlužníkům notifikováno, ostatně dlužník v seznamu závazků jako věřitele uvedl Unidebt Czech, SE a věřitel Letmo SK, s.r.o. neprokázal ani netvrdil, že by postoupení pohledávky dlužníku notifikoval. Nebylo ani postaveno najisto, že by k postoupení pohledávky na Letmo SK, s.r.o. skutečně došlo dne 8.12.2013 či následně v průběhu přihlašovací lhůty.

Ze shora uvedených skutečností plyne, že v době, kdy plynula přihlašovací lhůta, nevyšlo najevo, že by odvolatel Letmo SK, s.r.o. byl věřitelem dlužníků, nebylo postaveno najisto, že k postoupení pohledávky došlo dne 8.12.2013 ani dále v době do marného uplynutí přihlašovací lhůty, a proto nelze Letmo SK, s.r.o. považovat za známého zahraničního věřitele, na kterého by se vztahoval zvláštní postup podle § 430 InsZ.

Jestliže tedy Letmo SK, s.r.o. zaslal přihlášku pohledávky datovou schránkou dne 6.5.2014, stalo se tak zjevně po uplynutí přihlašovací lhůty a přihláška pohledávky Letmo SK, s.r.o. byla opožděná.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí j e dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 6. listopadu 2015

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková