1 VSPH 208/2011-P111-7
KSLB 57 INS 13305/2010 1 VSPH 208/2011-P111-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenční věci dlužníka: EUROSTAV, s.r.o., sídlem Liberec 3, 1. máje 863/9, identifikační číslo 43226817, o odvolání věřitele: Leoš Krahulík, nar. 25. března 1971, bytem Libochovice, Poděbradova 470, identifikační číslo 67865941, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 57 INS 13305/2010-P111-2 ze dne 20. ledna 2011

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci č.j. KSLB 57 INS 13305/2010-P111-2 ze dne 20. ledna 2011 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci nadepsaným usnesením rozhodl, že přihláška pohledávky č. P111 věřitele č. 110 Leoše Krahulíka ze dne 20.5.2010 ve výši 1.227.299,50 Kč se odmítá (bod I. výroku), a že právní mocí tohoto usnesení účast věřitele v insolvenčním řízení končí (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 9.12.2010 (A-11) soud rozhodl o úpadku dlužníka a vyzval věřitele dlužníka k přihlášení pohledávek za dlužníkem ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění usnesení. Lhůta stanovená rozhodnutím o úpadku k řádnému přihlášení pohledávek marně uplynula 10.1.2011, přihláška byla podána k poštovní přepravě dne 18.1.2011, tedy opožděně. Proto soud přihlášku postupem dle § 185 IZ odmítl.

Proti tomuto usnesení se věřitel včas odvolal, namítal, že přihláška byla podána opožděně z důvodu zahraniční montáže.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 173 odst. 1 IZ věřitelé podávají přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání dle § 173 odst. 1 IZ. Stanovená lhůta k přihlášení pohledávek nesmí být kratší 30 dnů a delší 2 měsíců (§ 136 odst. 3 IZ), a je-li s rozhodnutím o úpadku spojeno rozhodnutí o povolení oddlužení, činí tato lhůta 30 dnů (§ 136 odst. 4 IZ).

Lhůta k podání přihlášek dle § 136 odst. 2 písm. d) IZ ve spojení s § 136 odst. 3 nebo 4 IZ, stanovená v rozhodnutí o úpadku, je lhůtou procesněprávní; je zachována je-li posledního dne lhůty učiněn úkon u soudu nebo podání odevzdáno orgánu, který má povinnost je doručit (§ 57 odst. 3 o.s.ř.).

Podle § 185 IZ nastala-li v průběhu insolvenčního řízení skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu odvolací soud zjistil, že usnesením zveřejněným v insolvenčním rejstříku dne 9.12.2010 (A-11) soud vyzval věřitele dlužníka k přihlašování pohledávek za dlužníkem ve lhůtě 30 dnů ode dne zveřejnění rozhodnutí o úpadku a výzvy k přihlašování pohledávek v insolvenčním rejstříku a věřitele poučil, že k přihláškám, které budou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují. Je třeba mít na paměti, že insolvenční zákon neukládá soudu doručovat výzvu k přihlášení pohledávky každému věřiteli zvlášť, což klade na věřitele zvýšené nároky sledovat stav insolvenčního rejstříku, přičemž věřitel netvrdil ani neprokazoval, že by z důvodu zahraniční montáže neměl objektivně možnost do insolvenčního rejstříku vedeného v elektronické formě nahlédnout.

V daném případě lhůta 30 dnů k přihlášení pohledávek marně uplynula dne 10.1.2011, přičemž věřitel přihlášku pohledávky podal k poštovní přepravě dne 18.1.2011. Jelikož prominutí zmeškání lhůty není ve smyslu § 83 IZ přípustné, je nezvratný závěr, že přihláška podaná po uplynutí stanovené přihlašovací lhůty nenastolila procesní účinky zákonem s ní spojené, není předmětem daného insolvenčního řízení a nemůže v něm být tedy ani přezkoumána a uspokojována.

Na základě zjištění, že věřitel podal přihlášku opožděně, dospěl odvolací soud shodně jako soud I. stupně k závěru, že ohledně ní nastal dle § 173 odst. 1 IZ následek, že se k ní v insolvenčním řízení nepřihlíží, a byly tak dány důvody k odmítnutí této přihlášky dle § 185 IZ. Proto postupoval dle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í: Proti tomuto usnesení lze podat dovolání do dvou měsíců od jeho doručení k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem-pobočka v Liberci.

V Praze dne 1. března 2011

JUDr. František Kučera, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Chalupová