1 VSPH 2077/2017-B-42
č. j. KSCB 41 INS 3965/2016 1 VSPH 2077 /2017-B-42

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátu složeném z předsedy ]UDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Karety a JUDr, ]iřího Goldsteina v insolvenčním řízení dlužnice: Jaroslava Rezková, narozená za 4. 1956, IČO 60852909, Spojovací ?2, 370 01 Homole-Cerny? Dub o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v (Českých Budějovicích ze dne 31. října 2017,ě.j.1
Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 31. října 2017, č. j. KSCB 41 INS 3965/2016-13 30 se zrušuje a věc se vrací soudu I.. stupně kdalšimu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích napadeným usnesením ze dne 31. října 2017, č. j KSCB 41 INS 5965/2016 13-30 zrušil schválené oddlužení dlužnice ]aroslavy Rezkové (bod 1. výroku) a na její majetek prohlásil konkurs (bod II. výroku). Zároveň soud insolvenční správkyni JUDr. Evě Simkové uložil, aby ve lhůtě 1 měsíce od doručení usnesení předložil soudu zprávu o hospodářské situaci dlužnice ke dni prohlášení konkursu na její majetek (bod 111. nároku).

V odůvodnění svého rozhodnutí insolvenční soud především uvedl, že usnesením č. ] KSCB 41 INS 3965/2016 r1 7 ze dne 29. 2. 2016 zjistil. úpadek dlužnice a současně povolil řešení úpadku oddlužením. Následně schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, a to usnesením č. j. KSCB 41 INS 3965/2016 13 7 ze dne 21. 7. 2016.

V průběhu insolvenčního řízení soud zjistil, že dlužnice neplní splátkový kalendář dle předpokladů uvažovaných při povolení, resp. schválení oddlužení. Ve své zprávě ze dne 23. 11. 2016, insolvenční správkvně uvedla, že dlužnice plní splátkový kalendář na 2,426 % (procentuelní vyjádření vyjadřující předpokládanou výši uspokojení nezajištěných věřitelů v rámci oddlužení) a ke stejnému datu vznikl dlužníci rovněž dluh ve vyší 11.547,00 Kč. Při telefonickém rozhovoru s insolvenční správkyní sdělila dlužnice, že dluh uhradí jednorázově, avšak nestalo se tak. Z další zprávy! insolvenční správkyně ze dne 30, 1. 2017 vyplývá, že se dluh dlužnice na plnění splátkového kalendáře zvýšil na částku 1973250 Kč (když míra plnění činila k tomuto datu pouze 0,36 Ufa). K výzvě soudu dlužnice sdělila, že do 17. 2. 2017 předloží soudu dobropis o úhradě všech dluhů ze stranv třetí osoby-T (p lng. Jandy). V dalším vyjádření ze dne 29. 3. 2017 insolvenční správkyfně sdělila nezměněné stav, když dluh dlužnice již činil 2553050 Kč a procentní míra plnění 5,11 %. Z další zprávy insolvenční správkyně ze dne 7. 6. 201? vyplývá nárůst dluhu na 2934350 Kč a procentní míra plnění 4,68 %.

Při jednání dne 12. 6. 2017 dlužnice uvedla, že užila polovinu výtěžku životního pojištění svého obecného zmocněnce pana Zbyňka Frvby na úhradu pohledávky zajištěného věřitele

(Hypoteční banka, a. s.), a dále, že ze stranv poskytovatelky peněžitého důchodu paní Dany Svačové není ničeho plněno, nebot u této došlo ke změně životní situace, která jí

Shodu s prvopisem potvrzuje í'l'ereza Kulštrunková. z neco si ll\|b svou/zum 1 VSPH 2072/2017 nadále neumožňuje poskytovat sHbené peněžité plnění. Pokud jde o úhradu dluhu, který dlužníci vznikl po schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře, včetně úhradý pohledávek nezajištěných věřitelů, dlužnice opětovně uvedla, že tyto pohledávky uhradí v plné výši třetí osoba, a to pan lng. janda, s tím,že do dvou měsíců po jednání soudu (tj. do 12. 8 2017) budou uhrazeny? všechnýe j ejí pohledávky zajištěným i nezajištěným věřitelům Současně dlužnice, prostřednictvím svého obecného zmocněnce přislíbila soudu, ze do deseti dnů od jednání soudu předloží soudu písemné potvrzení lng. Jandý o jeho záměru uhradit veškeré pohledávký dlužnice.

Dlužnice dne 13. 8 2018 předložila soudu kopie Usnesení č.j. 094 EX 05799/15-061 (soudní exekutor Mgr. Martin Tunkl, Exekutorský úřad Plzeň-město), č. 1.120 EX 36064/ 1521 OUDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad lxlatovy) č.j. 120 EX 29411/15-66 (]UDr. Dalimil Mika, LL.M., soudní exekutor, Exekutorský úřad KlatoVý), kterými dlužnice dle svého vyjádření prokazovala zrušení exekucí na konkrétních nemovitostech, kdýž zrušení těchto exekucí podmiňovalo úhradu pohledávek dlužnice třetí osobou (Ing. ]andou). Současně v tomto podání soudu dlužnice konstatovala, že doručí soudu doklad o úhradě všech svých pohledávek. Dlužnice však ve lhůtě stanovené soudem při jednání ze dne 12. 6. 2017 nesplnila žádnou ze soudem stanovených podmínek.

Soudu byla dále ze strany? insolvenční správkýně zaslána zpráva o plnění oddlužení ze dne 16. 8. 2017, ve které býl obětovně konstatován nezměněný stav tj., že aktuální míra plnění nezajištěným věřitelům činí 0,86 %. Dlužnice zaslala následně dne 20. 8. 2017 soudu zprávu, jejíž přílohou bylo výjádření lng. jandý o tom, že je sice připraven uhradil pohledávky? dlužnice v tomto insolvenčním řízení, nicméně svou úhradu váže na splnění podmínky v tom směru, že na konkrétních nemovitostech nebudou váznout žádná práva třetích osob, mimo zástavního práva zajištěného věřitele dlužnice (Hýpoteční banky, a. s.), a dále dojde k uzavření příslušné kupní smlouvy! k nemovitosti (nemovitostí uvedené na LV 1356 zapsaných v katastrálním území Homole). Následně ještě dne 27. 8. 2017 zaslala dlužnice sdělení soudu o podaném odvolání proti usnesení Okresního soudu v Českych Budějovicích ze dne 2. 8. 2017,c č.j. 849 EXE 3879/2015 34.

Insolvenční soud s odkazem na 5 412 a 418 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, insolvenční zákon, v platném znění (dále též IZ) výsvětlil, že nelze připustit plnění splátkového kalendáře za předpokladu úhrady-* závazků dlužnící v současné době nabízenéíí Lze konstatovat, že není v zájmu nezajištěných věřitelů, abý dlužníci bylo umožněno v plnění splátkového kalendáře pokračovat, a to i s ohledem na částku, kterou lze ze současných příjmů dlužnice očekávat. Soud měl za to, že již poskytl dlužníci lhůtu k plnění jejich povinnosti a zajištění si dostatečných příjmů, včetně dohod s třetími osobami o úhradách jejich pohledávek. Skutečnost, že třetí osoba je sice ochotna uhradit pohledávky dlužnice, ovšem toto plnění podmiňuje splněním uváděných podmínek, není pro soud relevantní a nelze o ni opírat další pokračování povoleného oddlužení plněním splátkového kalendáře. je výhradně věcí dlužnice, jakým způsobem zajistí plnění svých pohledávek v rozsahu, ke kterému se zavázala při jednání soudu o schválení jejího oddlužení plněním splátkového kalendáře. Nad to ještě soud konstatoval, že dlužnice, ačkoliv tvrdila, že provedla úhradu minimálně poloviny svě pohledávkyr zajištěnému věřiteli č. 3 (Hypoteční bance, a. s.), toto nedoložila (být k tomu býla soudem vyzvána) a ze strany; tohoto věřitele nikdy nedošlo k částečnému zpětvzetí zajištěné pohledávky: je tedy zřejmé, že tato tvrzení dlužnice soudu lze považovat pouze za účelové prodlužování rizeni.

Insolvenční soud tak shledal namístě postupovat dle 5 418 IZ, proto schválené oddlužení zrušil. Zároveň vyslovil, že na majetek dlužnice se prohlašuje konkurs, jelikož ze soupisu majetkové podstaty, Výplývá, že dlužnice vlastní nemovitý majetek a rovněž i další movitý majetek.

Usnesení ze dne 31. 10. 2017 napadla dlužnice odvoláním, ve kterém požadovala, abý odvolací

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

1 vorm zurrxzurr soud toto rozhodnutí zrušil. Uváděla, že v době svého neplnění byla zaměstnána u společnosti s ručením omezeným Medical Help a Trasto Consultings. Obě týto společnosti jí neplatilý domluvené peníze, proto nemohla posílat částky; na insolvenci. Týto skutečnosti nahlásila insolvenční správkýni JUDr. Šimkové. Zde jí býlo řečeno, že ona s dm nic dělat nemůže a ani nebude, přestože je zaměstnavatel povinen odvádět částký na účet insolvenčního správce. Samozřejmě na této situaci má svoji vinu i dlužnice.

V době zahájení insolvence se rodinný přítel Ing. Kamil janda zavázal, že za dlužníci a jejího přítele Zbýňka Frýbu zaplatí uvedené dluhy-* do 100 % částek. Toto vše podmínil zrušením exekucí na katastru nemovitostí. O zrušení exekucí zažádali, bohužel v jednom případě na zásah nějaké osobý došlo k jejímu zablokování a akciová společnost PROFI CREDIT Czech výjádřila nesouhlas s doplacením dluhu. Veškeré požadavky-T uvedené v usnesení dlužnice sice se zpožděním, ale splnila. Není zájmem dlužnice prodlužovat účelově řízení, chce, aby se vše doplatilo do 100 % dluhu všem věřitelům. Nýní má trvalé zaměstnání a podala žádost o důchod. je schopna dostát svým závazkům a pokračovat ve schváleném oddlužení do doby než se dořeší doplacení dluhů do 100 % Ing. Kamilem jandou. lřři jednání před odvolacím soudem dlužnice doplnila, že její platební morálka dlužnice se zlepšila, protože dlužnice od ledna 2018 pobírá starobní důchod a ten je zasílán správkýni spolu se zbytkem mzdý po odečtení nezabavitelné částký.

Insolvenční správkýně uvedla, že někteří zaměstnavatelé, i kdýž býli správkýní kontaktováni, řádně plnění správkýni neposlali, býlo to z toho důvodu, že své povinnosti neplnili, tedý neplatili mzdu ani dlužníci. Celková výše zjištěných pohledávek činí 627.000 Kč, na tyto pohledávky dlužnice zaplatila 5.391 Kč a na účtu pro věřitele bý v současné době, po odečtení již splatných nároku insolvenční správkýně, pro tyto věřitele býlo ještě 5.071 Kč, čili takto bý se zatím dostalo věřitelům 110.462 Kč.

Po poučení soudem, že podle předběžné kalkulace bý k dosažení částký alespoň 30 % zjištěných pohledávek býlo třeba, aby po zbývající dobu dlužnice platila alespoň 5.500 Kč (s připomenutím toho, že povinností každého dlužníka je usilovat o maximální zapravení svých dluhů, počítaje v to i odměnu insolvenčního správce), výjádřila dlužnice přesvědčení, že platit tuto částku, ba i vyšší, je v jejích možnostech a v současné době je to zcela reálné.

Z oznámení Ceské správy-' sociálního zabezpečení ze dne 13. 12. 2017 odvolací soud zjistil, že dlužníci býl přiznán starobní důchod ve výši 14.456 Kč, z něhož bude po srážce správkýni ve prospěch věřitelů (5.168 Kč) výpláceno dlužníci 9.288 Kč. Z oznámení o změně srážek

V' ||"

Ceské správy? sociálního zabezpečení ze dne 13. 1. 2018 odvolací soud zjistil, že srážký na úhradu závazků dlužnice s účinností od 6. 2. 2018 budou činit 5.486 Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho Výdání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům:

Podle 5 418 IZ zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo ci) to navrhne dlužník (odst. 1). Má se za to, že dlužník zavinil vznik peněžitěho závazku podle odstavce 1 písm. c), býl lí k jeho výmožení vůči dlužníku nařízen výkon rozhodnutí nebo exekuce (odst. 2). Insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem také tehdy, vytjdourli po schválení oddlužení najevo okolnosti, na jejichž základě lze důvodně předpokládat, že oddlužením je sledován nepr'ictívý záměr (odst. 3). insolvenční soud nerozhodne spolu se zrušením oddlužení o způsobu

Shodu s pivopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

17.

18.

4 neco 41 lle 3303/2016 1 '\řSPI I 2077/2017

řešení dlužníkova úpadku konkursem, zjistí li, že majetek dlužníka, aniž se přihHží k věcem, právům a jiným majetkovým hodnotám Výloučeným z majetkové podstaty-f, je pro uspokojení věřitelů zcela nepostačující, ledaže a) návrh na povolení oddlužení býl podán společně s insolvenčním návrhem, b) dlužník požádal, aby byl způsobem řešení jeho úpadku konkurs, a c) zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení, stanovil li mu soud povinnost k její úhradě podle 15 108 odst. 2 a 3 (odst. 4). jestliže insolvenční soud nerozhodne o způsobu dlužníkova úpadku konkursem podle odstavce 4, insolvenční řízení zastaví, současně rozhodne o odměně insolvenčního správce a jeho nákladech a zprostí insolvenčního správce jeho funkce. Nebýla li osobě podle Š 390a odst. 1 písm. a) dosud vyplacena odměna za sepis a podání návrhu na povolení oddlužení anebo také insolvenčního návrhu podle 0 390a odst. 5, insolvenční soud současně uloží dlužníkovi povinnost ji uhradit, býla li uplatněna podle Š 390a odst. 5 (odst. 5). Na základě upraveného seznamu pohledávek lze po zastavení insolvenčního řízení zahájeného na základě insolvenčního návrhu podaného věřitelem podat návrh na výkon rozhodnutí nebo exekuci pro zjištěnou neuspokojenou pohledávku, kterou dlužník nepopřel; toto právo se promlčí za 10 let od zastavení řízení podle odstavce 5 (odst. 6). Rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 může insolvenční soud výdat, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud výdat i bez návrhu (odst. 7). Proti rozhodnutí podle odstavce 1 a 3 mohou podat odvolání pouze osobý uvedené v odstavci 7. Proti rozhodnutí o zastavení řízení mohou podat odvolání osobý uvedené v odstavci 7 a přihlášení věřitelé; právní moci rozhodnutí se insolvenční řízení končí (odst. 8).

Odvolací soud se v zásadě ztotožňuje s úvahou soudu I. stupně, jenž za situace, která býla dána v době výdání napadeného usnesení, rozhodl o zrušení schváleného oddlužení z důvodů uvedených v Š 418 odst. 1 IZ. Pro posouzení důvodnosti podaného odvolání je však dle odvolacího soudu rozhodující skutečnost, že dlužnice v odvolacím řízení předložila listiny-*, z nichž odvolací soud shledal, že aktuální příjem dlužnice (starobní důchod) stále zachovává šanci na to, abý oddlužení plněním splátkového kalendáře mohlo být ještě splněno, neboť dle dlužníci nesporovaného sdělení insolvenčního správce bý po zbývající část trvání oddlužení měla hradit měsíčně alespoň 5.500 Kč, přičemž této povinností je dlužnice s ohledem na výši přiznaného důchodu schopna dostát. Nadto dřívější výpadky v příjmu býlý způsobeny-* dle sdělení insolvenční správkýně též neplněním povinností ze straný zaměstnavatelů dlužníci, nikoli tedý toliko selháním jí samé. Za této situace nemá odvolací soud shodně se správkýní důvod nevěřit upřímně míněné snaze dlužnice dostát všem podmínkám oddlužení plněním splátkového kalendáře.

Lze tedy očekávat, že i pro věřitele bude oddlužení dlužnice i nadále výhodnějším řešením, než případné řešení jejího úpadku konkursem nebo nic neřešící zastavení msolvenčního řízení, jež musí být vedeno tak, abý žádný z účastníků nebýl nespravedlivě poškozen nebo nedovoleně zvýhodněn, a abý se dosáhlo rýchlého, hospodárného a co nejvýššího uspokojení věřitelů (Š 5 písm. a/ IZ). Nelze totiž přehlédnout, že plnění oddlužení dlužnice splátkovým kalendářem může být stále ještě reálné, a to včetně úplného zapravení nároků správce. Veden těmito úvahami dospěl odvolací soud k závěru, že je namístě poskytnout dlužníci poslední šanci, abý v budoucnu svým zodpovědným a seriózním přístupem přesvědčila insolvenční soud a zejména své věřitele o tom, že její snaha dostát v maximální možné míře svým závazkům je míněna skutečně upřímně, poctivě a se vší vážností. Ostatně, i kdýbý se v průběhu dalšího řízení ukázalo, že odvolací soud se v tomto svém úsudku zmýlil, a že není možno podstatnou část splátkového kalendáře splnit, může kdykoliv později dojít ke zrušení schváleného oddlužení a prohlášení konkursu na její majetek anebo k zastavení insolvenčního řízení (Š 418 IZ). Pro tuto chvíli však ještě není zrušení schváleného oddlužení dlužnice namístě.

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

J. vou ii LU! i,!LULI

19. Proto odvolací soud postupoval podle Š 219 odst. 2 o. s. ř., napadené usnesení včetně závislých výroků zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není dovolání přípustné.

Praha 25. ledna 2018

JUDr. František Kučera v. r. předseda senátuShodu s Prvopisem Potvrzuje Tereza Kulštrunková. MM/