1 VSPH 2076/2017
č. j. MSPH 90 INS 3835/2016 1 VSPH 2076 / 2017 A 42

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. FrantiškaKučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. ]iřího Karety v insolvenčním řízení dlužníka: Daniel anonymizovano , anonymizovano bytem Jasmínová 2605/17, 106 00 Praha 10

0 odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu vPraze ze dne 18. září 2017, č. j. MSPH 90 INS 3835/2016 A-36 takto: Usnesení Městského soudu v Praze ze dne 18. září 2017, č. j. MSPH 90 INS 3835/2016 A-36 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze napadeným usnesením ze dne 18. 9. 2017, č. j. MSPH 90 INS 3835/2016 A 36 zastavil řízení o insolvenčním návrhu dlužníka Daniela anonymizovano .

V odůvodnění svého rozhodnutí soud uvedl, že usnesením č. j. MSPH 90 INS 3835/2016 A-26 dlužníku, jenž se insolvenčním návrhem domáhal vydání rozhodnutí o úpadku a povolení oddlužení, aby do 10 dnů od právní moci tohoto usnesení zaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení ve výši 50.000 Kč. K odvolání dlužníka bylo toto usnesení potvrzeno Vrchním soudem v Praze usnesením č. j. 2 VSPH 879/2017 A 31 z 2. 8. 2017. Vzhledem k tomu, že dlužník zálohu nezaplatil, přestože byl podle Š 108 odst. 3 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále též IZ) poučen o tom, že nebude li záloha zaplacena, bude řízení zastaveno, a jelikož prostředky na hrazení počátečních nákladů insolvenčního řízení nelze zajistit jinak, rozhodl soud dle ustanovení Š 108 odst. 3 IZ ve znění před novelou účinnou od 1. 7. 2017 tak, že insolvenční řízení zastavil.

Insolvenční soud v písemném vyhotovení rozhodnutí dále mimo jiné zmínil, že dlužník není osobou oprávněnou k podání návrhu na povolení oddlužení, neboť jeden z věřitelů s pohledávkou pocházející z dlužníkova podnikání s oddlužením nesouhlasí.

Usnesení ze dne 18. 9. 2017 napadl dlužník odvoláním a požadoval, aby je odvolací soud zrušil a věc vrátil soudu I. stupně k dalšímu řízení. Argumentoval tím, že formou splátkového kalendáře je schopen splatit většinu svých dluhů, a že popírá pohledávku věřitele, který s oddlužením nesouhlasí.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle Š 108 odst. 1 IZ ve znění do 30. 6. 2017 (insolvenční řízení bylo zahájeno 18. 2. 2016, proto je třeba aplikovat ustanovení insolvenčního zákona ve znění před novelou provedenou s účinností od 1.7.2017 zákonem č. 64/2017 Sb. viz Přechodná ustanovení tohoto zákona čl. II odstavec 1), insolvenční soud může před rozhodnutím o insolvenčním návrhu uložit insolvenčnímu navrhovateli, aby ve stanovené lhůtě zaplatil zálohu na náklady insolvenčního

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.řízení, jewli to nutné ke krytí nákladů řízení a prostředky k tomu nelze zajistit jinak; to platí i tehdy, je-li zřejmé, že dlužník nemá žádný majetek. Tuto zálohu nelze uložit insolvenčnímu navrhovateli zaměstnanci dlužníka, jehož pohledávka spočívá pouze v pracovněprávních nárocích. Povinnost zaplatit zálohu neuloží insolvenční soud dlužníku, o jehož insolvenčním návrhu může rozhodnout bez zbytečného odkladu tak, že vydá rozhodnutí o úpadku, s nímž spojí rozhodnutí o povolení oddlužení. Výši zálohy může insolvenční soud určit až do částky 50.000 Kč. ]e li insolvenčních navrhovatelů více, jsou povinni zaplatit zálohu společně a nerozdílně (odst. 2). N ebude li záloha na náklady insolvenčního řízení ve stanovené lhůtě zaplacena, může insolvenční soud před rozhodnutím o insolvenčním návrhu insolvenční řízení zastavit, a neučiní li tak, může přikročit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenčního navrhovatele poučit (odst. 3).

Soud I. stupně postavil své rozhodnutí na tom, že dlužník přes výzvu a poučení nezaplatil zálohu na náklady insolvenčního řízení. Tento závěr soudu I. stupně, pro výsledek odvolacího řízení ovšem stěžejní, však dlužník ve svém odvolání nikterak nerozporoval, když svou odvolací argumentaci zaměřil výhradně na okolnosti z hlediska projednávané problematiky toliko podružné (na nesouhlasu jednoho z věřitelů s oddlužením usnesení o zastavení řízení nestoji). Protože ani z obsahu spisu není úsudek insolvenčního soudu stran toho, že záloha nebyla zaplacena, nikterak zpochybněn, je možno uzavřít, že podmínky pro zastavení řízení byly dány.

Protože se situace nezměnila ani v průběhu odvolacího řízení, neshledal odvolací soud odvolání dlužníka důvodným a podle ust. Š 219 občanského soudního řádu napadené usnesení potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššírnu soudu CR prostřednictvím Městského soudu v Praze dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (Š 237, $ 239 a Š 240 odst. 1 o. s. ř.). Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku

(9 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (5 74 odst. 2 IZ).

Praha 22. února 2018

JUDr. František Kučera v. r. předseda senátu_?

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková. , ,.