1 VSPH 2075/2017-3-41
č. j. KSPL 52 INS 20310/2013 1 VSPH 2075/2017-3-41

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senáté složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců ]UDr. Jiřího Goldsteina a ]UDr. Jiřího Karel. y v insolvenční včci dlužnice: Jana anonymizovano , anonymizovano , bytem Zahrádka 29, 330 38 Únéšov,

(adresa pro doručování Družstevní 605, 330 12 Horní Bříza)

O odvolání insolvenční správkyné: JUDr. Ing. Helena Horová, IČO 16902645, bytem V Luhu 18, 140 00 Praha 4, proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 7. listopadu 2017, č. j. KSPL 52 INS 20810/2013 B 30 takto: I. Usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 7. listopadu 2017, č. ] KSPL 52 INS 20310/2013-13 30 se v bodu I. výtoku potvrzuje.

II. Odvolání proti bodům II. až V. výroku usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 7. listopadu 2017, č. j. KSPL 52 INS 20810 / 2013-B-30 se odmítá.

Odůvodnění:

Krajský soud v Plzni usnesením ze dne 7. 11. 2017 v bodé I. výroku odvolal z funkce dosavadní insolvenční správkyni JUDr. Ing. Helenu Horovou (dále též insolvenční správkyné), vbodé II. výroku ustanovil novým insolvenčním správcem MgL Ing. Gabrielu Burzovou, v bodč III. výroku uložil odvolané správkýni, aby bez zbytečného odkladu informovala nového správce o své dosavadní činnosti, v bodé IV. výroku uložil odvolané správkyni, aby do 30 dnů podala soudu zprávu o své činnosti a vvúčtovala svoji odménu a hotové výdaje a konečné v bodě V. výroku uložil nové ustanovenému správci podat soudu zprávu o převzetí funkce.

V odůvodnéní usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 28. 8. 2013 rozhodl o úpadku dlužníka a povolil jeho řešení oddlužením. Zároveň ustanovil insolvenční správkyní JUDr. lng, Helenu Horovou, kterou pak shora citovaným usnesením ze dne 7. 11. 2017 z funkce odvolal postupem podle 5 31 odst. 3 zákona č. 182/ 2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (dále též IZ) s ohledem na oznámení Ministerstva spravedlnosti ze dne 22 9. 2017 č. j MSP 79 / 2017 OINS SRIS / 20 o pozastavení práva vykonávat činnost insolvenčního správce podle 5 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 312 / 2006 Sb., o insolvenčních správcích.

Insolvenční správkyné se podáním ze dne 24. 11. 2017 proti usnesení ze dne 7. 11. 2017 včas odvolala a požadovala, abyr odvolací soud napadené usnesení zrušil a vše vrátil soudu prvního stupné k dalšímu řízení. Argumentovala především tím, že před vydáním napadeného usnesení nepředcházelo její slyšení, když 15 31 odst. ?) IZ pouze umožňuje správce odvolat, proto je třeba

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

10. z _ nei-'n bz nws zur-nu 12.015 individuálně posoudit každý konkrétní případ, když ani zahájené trestní stíhání není důvodem pro automatické odvolání insolvenčního správce z funkce. Soud prvního stupně dále musí takové své rozhodnutí řádně odůvodnit, což v řešeném případě neučinil. Dále konstatovala, že ona sama podala 18. 8. 2017 soudu žádost o své odvolání z funkce a současně o ustanovení novým správcem společnost DV Insolvence, v. o. s., kde byla ohlášeným společníkem, aby byla zachována kontinuita výkonu funkce správce. Když pak podle S 9 odst.1 písm. f) zákona o insolvenčních správcích byl pozastaven výkon funkce i společnosti DV Insolvence, v. o. s., oznámila jUDr. Ing. Horová ministerstvu, že nadále nebud v této veřejné obchodní společnosti působit jako ohlášený společník a ministerstvo dne 4. 10. 2017 uvedené společnosti výkon funkce správce povolilo. Odvolaná insolvenční správkyně proto namítla, že insolvenční soud, ač mu již nic nebránilo vustanovení DV Insolvence, v.o.s. novým správcem, přesto návrhu odvolané správkyně nevyhověl a dne 17.10.2017 požádal předsedu soudu o určení nového správce, kterého napadeným usnesením do funkce ustanovil. Z těchto důvodů se odvolaná správkyně odvolala do všech bodů výroku.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání ($ 94 odst. 2 písm. c/ IZ), přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle Š 212 o. s. ř. a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle $ 31 odst. 3 12 insolvenčního správce, kterému zaniklo ze zákona právo vykonávat činnost insolvenčního správce nebo mu bylo právo pozastaveno podle zákona o insolvenčních správcích, může insolvenční soud na návrh insolvenčního správce, věřitelského orgánu nebo dlužníka anebo i bez tohoto návrhu odvolat z funkce. Pokud to okolnosti dovolují, učiní tak po Slyšení insolvenčního správce; o podaném návrhu rozhodne neprodleně.

Podle Š 31 odst. 5 IZ odvolá li soud insolvenčního správce z funkce, ustanoví současně nového správce. Odvolání proti tomuto rozhodnutí je přípustné; proti výroku o ustanovení nového správce se však lze samostatně odvolat jen z důvodů uvedených v Š 26 IZ, tedy pro nesplnění podmínek pro ustanovení do funkce nebo pro podjatost.

Bylo li pozastaveno právo vykonávat činnost insolvenčního správce, soud podle cit. ust. 5 31 odst. 3 IZ tedy může (nikoliv musr) správce z funkce odvolat, a to i bez návrhu, a to zpravidla po slyšení insolvenčního správce. Rozhodnutí o odvolání správce musí být předepsaným způsobem odůvodněno (Š 157 odst. 2 ve spojení S Š 167 odst. 2 o. s. ř.). je skutečností, že soud I. stupně v odůvodnění napadeného usnesení pouze citoval ustanovení 5 10 odst. 1 písm. a) zákona č. 312/ 2006 Sb. o insolvenčních správcích, jímž Ministerstvo spravedlnosti odůvodnilo své rozhodnutí ze dne 22. 9. 2017, a na základě tohoto ustanovení, aniž by správkyni vyslechl, dospěl kzávěru, že je dán důvod pro její odvolání, nebot obecně je nepřípustné, aby funkci správkyně vykonávala osoba, proti níž je vedena ÍFÉIÍMÍ n'zgaz'pm nedají d'a páchne/jí v maf/nimiž r výkazem česaná ámukcednřa medres nebo jag; rámy/sf? ÍF'ÉJÍFÉý d'a, pokaď feta trasami časem aůmžaýě důvěra v řádný wéaafaaéca .:f'nraťreačífšba správca .

Především je třeba při posuzování důvodnosti odvolání vyjít ztoho, že insolvenční soud není oprávněn důvody pozastavení výkonu funkce přezkoumávat. Pokud tedy ministerstvo uvedlo jako důvod pozastavení výkonu funkce správce trestní stíhání správkyně pro trestný čin spáchaný v souvislosti s výkonem činnosti insolvenčního správce nebo jiný úmyslný trestný čin ohrožující důvěru v řádný výkon funkce insolvenčního správce, pak odkaz na zmíněné ustanovení a jeho citace je v dané věci dle názoru odvolacího soudu zcela postačujícím odůvodněním v situaci, kdy sama insolvenční správkyně podáním ze dne 18. 8. 2017 (č. d. 13 27) soud o odvolání z funkce požádala. Odvolací soud proto rozhodnutí o odvolání jUDr. Ing. Heleny Horové jakožto věcně správné v bodu I. výroku potvrdil.

Pokud jde o námitky směřující proti ustanovení nového správce, resp. proti tomu, že soud nevyhověl žádosti ]UDr. lng. Heleny Horové o ustanovení DV Insolvence, v. o. s. na její místo, odvolací soud pouze konstatuje, že odvolaný správce není oprávněn za sebe navrhovat nástupce

Shodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková.

11.

1 vsem zurs /ZU1'1

či zástupce, to je zcela vkompetenci soudu, čili námitky odvolané správkyně jsou v tomto bodě zcela irelevantní. Odvolání do výroku o ustanovení nového správce je Sice přípustné (podle 5 26 IZ lze ale namítat jen neplnění zákonných podmínek pro výkon funkce správce nebo správcovu podjatost), nicméně odvolaný správce není osobou oprávněnou takové odvolání podat, obdobně jako jím není insolvenční správce opomenutý opatřením předsedy insolvenčního soudu (viz argumentace obsažená v usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 1. 2017, sen. zn. 29 NSČR 20 / 2015). V obou případech jde totiž o osoby stojící mimo insolvenční řízení, jejichž zájmy nemohou být změnou či zrušením takového výroku (o ustanovení jiné osoby insolvenčním správcem) nikterak dotčeny. Z tohoto důvodu odvolací soud odvolání směřující proti bodu 11. výroku odmítl dle Š 218 písm. b / o. s. ř.

Odvolání proti zbývajícím bodům výroku bylo odmítnuto dle Š 218 písm. c/ o. s. ř., nebot jde v této části o rozhodnutí mající podobu dohlédací činnosti soudu, jež odvoláním napadnout nelze

(g 91 IZ).

Poučení:-

Proti bodu I. výroku tohoto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praze dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo máwli být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Plzni.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (Š 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (5 74 odst. 2 IZ).

Praha 6. března 2018

JUDr. František Kučera v.. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje Tereza Kulštrunková. MW