1 VSPH 2070/2015-B-72
KSUL 44 INS 18950/2014 1 VSPH 2070/2015-B-72

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: Ing. Jiří anonymizovano , anonymizovano , IČO: 40252205, bytem a sídlem Most, Albrechtická 408, zastoupeného advokátem JUDr. Tomášem Kindlem, se sídlem Chomutov, Blatenská 3218, zahájené návrhem dlužníka, o odvolání insolvenčního správce JUDr. Davida Termera, se sídlem Praha 1, Opatovická 24, proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 44 INS 18950/2014-B-64 ze dne 24. září 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem č. j. KSUL 44 INS 18950/2014-B-64 ze dne 24. září 2015 se v bodu I. výroku m ě n í tak, že se zamítá návrh insolvenčního správce na vydání předběžného opatření, kterým se Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a. s., se sídlem Rybná 14, Praha 1, IČO: 25081489, přikazuje, aby do evidence investičních nástrojů zaregistroval pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem, a to s 85 akciemi, č. 661-745 společnosti TALWIN, a. s., se sídlem Chomutov, Pražská 5600, IČO: 28265769, u kterých je evidována jako vlastník společnost Lombaroy Limited, se sídlem 2 Adrianou street, Flat 303, 2019, Nikosie, Kypr.

Odůvodnění:

Krajský soud v Ústí nad Labem usnesením ze dne 24. 9. 2015 v bodu I. výroku odmítl návrh insolvenčního správce na vydání předběžného opatření z 20. 7. 2015 ve znění doplnění z 9. 9. 2015. V bodu II. výroku soud uložil insolvenčnímu správci do 10 dnů od doručení usnesení předložit soudu vyrozumění o soupisu s výzvou k podání vylučovací žaloby, zaslanou společnosti Lombaroy Limited, případně požádat soud o doručení tohoto vyrozumění.

Bod I. výroku soud odůvodnil tím, že usnesením na č. l. A-13 zjistil dne 8. 10. 2014 úpadek dlužníka. Insolvenční správce požádal dne 20. 7. 2015, aby soud vydal příkaz k zápisu pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem do evidence investičních nástrojů podle § 97 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu. Insolvenční správce odůvodnil svůj návrh tím, že Centrální depozitář cenných papírů, a. s. odmítá bez dalšího zapsat poznámku o soupisu majetku do majetkové podstaty, která by bránila dispozicím třetích osob s tímto majetkem do vyřešení incidenčního sporu. Soud vyzval insolvenčního správce, aby své podání ze dne 20. 7. 2015 specifikoval, neboť není zřejmé, zda jde o žádost, aby soud rozhodl v rámci dohledu soudu, či jde o návrh na vydání předběžného opatření. Soud poukázal na oznámení správce adresátu Centrálnímu depozitáři cenných papírů z 21. 4. 2015 a jeho odpověď z 22. 4. 2015 o tom, že zápis o podání žaloby na neúčinnost převodu 85 kusů akcií, č. 661-745, společnosti TALWIN, a. s., se sídlem Chomutov, Pražská 5600, IČO: 28265769, není možný. Centrální depozitář cenných papírů, a. s. zjistil, že dlužník není vlastníkem majetkového účtu v CDCP a tím ani není v CDCP evidován jako vlastník předmětných akcií. Insolvenční správce odpověděl podáním z 9. 9. 2015, že soud vydává příkaz k zápisu pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem podle § 97 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, jestliže je to nezbytné v souvislosti s vydáním předběžného opatření nebo k jiným účelům soudního nebo správního řízení. Správce ponechal na úvaze soudu, jestli postačí rozhodnutí soudu v rámci dohlédací činnosti či zda je nezbytné předběžné opatření, kterým se Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a. s., se sídlem Rybná 14, Praha 1, IČO: 25081489, přikazuje, aby do evidence investičních nástrojů zaregistroval pozastavení výkonu práva vlastníka nakládat s investičním nástrojem dle § 97 zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu, a to konkrétně u 85 akcií, č. 661-745 společnosti TALWIN, a. s., se sídlem Chomutov, Pražská 5600, IČO: 28265769, u kterých je evidována jako vlastník společnost Lombaroy Limited, se sídlem 2 Adrianou street, Flat 303, 2019, Nikosie, Kypr. Insolvenční správce odůvodnil svůj návrh tím, že podnikl kroky k tomu, aby předmětné akcie byly navráceny do majetkové podstaty dlužníka. Podal odpůrčí žalobu proti převodu předmětných akcií z dlužníka na jeho bratra Daniela Ježka a dále předmětné akcie sepsal ke dni 15. 4. 2015 do majetkové podstaty dlužníka, a vyrozuměl společnost Lombaroy Limited o této skutečnosti. Důvodem návrhu je obava, aby nebyly provedeny další převody akcií za účelem maření úkonů provedených správcem.

Soud učinil závěr, že v rámci dohledu nemůže zasahovat do práv třetích osob, konkrétně do práv společnosti Lombaroy Limited. Ustanovení § 11 insolvenčního zákona umožňuje insolvenčnímu soudu při výkonu dohlédací činnosti ukládat povinnosti týkající se činnosti jednotlivých subjektů řízení, avšak Centrální depozitář cenných papírů, a. s., ani společnost Lombaroy Limited nejsou účastníky insolvenčního řízení. Soud proto zhodnotil žádost insolvenčního správce jako návrh na předběžné opatření, a to předběžné opatření dle § 75 a násl. o. s. ř., neboť se nejedná o předběžné opatření předvídané insolvenčním zákonem. Podle soudu je návrh na vydání předběžného opatření neurčitý, neboť neobsahuje skutková tvrzení o tom, že je třeba zatímně upravit poměry účastníků či dokládající obavu, že by výkon soudního rozhodnutí byl ohrožen. Navrhovatel neuvedl skutková tvrzení vedoucí k důvodné obavě, že by se někdo chystal akcie převést, navzdory soupisu do majetkové podstaty dlužníka, když vylučovací žaloba nebyla dosud podána. Soud proto návrh na vydání předběžného opatření v souladu s § 75a o. s. ř. odmítl. Případné důvody neplatnosti převodu výše uvedených akcií z dlužníka na Daniela Ježka navrhovatel rovněž neuvedl. Výsledek odpůrčí žaloby proti Danielu Ježkovi, která je u Krajského soudu v Ústí nad Labem vedena pod sp. zn. 44 ICm 1115/2015, nemůže vést k tomu, že by se vlastníkem opět stal dlužník, úkon převodu akcií v případě kladného rozhodnutí soudu bude neúčinný pouze vůči věřitelům a jelikož pan Daniel anonymizovano akcie v současné době nevlastní, mohl by žalovaný Daniel anonymizovano , pouze v případě úspěchu žalobce, být dle § 236 odst. 2 insolvenčního zákona povinen poskytnout rovnocennou náhradu.

Bod II. výroku soud odůvodnil tím, že byl vydán v rámci dohledu soudu.

Insolvenční správce podal včas proti usnesení odvolání, ve kterém navrhl bod I. výroku změnit a navrhované předběžné opatření uložit. Odvolání odůvodnil tím, že k omezení dispozičních oprávnění k předmětným akciím již došlo okamžikem zápisu do majetkové podstaty dlužníka, tudíž navrhované předběžné opatření má spíše deklaratorní povahu, které je však vyvolané tím, že Centrální depozitář cenných papírů, a. s. odmítá zapsat poznámku o soupisu majetku do majetkové podstaty. Důvody, které vedly insolvenčního správce k soupisu, jsou uvedeny v jeho podání z 15. 4. 2015 na č. l. B-51.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal napadenou část usnesení podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o. s. ř. a dospěl k závěru, že odvolání insolvenčního správce není opodstatněné a odvolání nevyhověl, byť z procesních důvodů bod I. výroku změnil.

V předmětné insolvenční věci již byl zjištěn úpadek dlužníka a bylo povoleno oddlužení. Je proto správný závěr soudu prvního stupně, že už z těchto důvodů je vyloučeno uložení předběžného opatření podle insolvenčního zákona, konkrétně dle § 82 odst. 2, podle kterého může být uloženo předběžné opatření v tomto odstavci specifikované jen do rozhodnutí o insolvenčním návrhu, a je též vyloučeno předběžné opatření dle § 113 insolvenčního zákona, které lze uložit do vydání rozhodnutí o úpadku. Odvolací soud se ztotožnil i se závěrem soudu prvního stupně, že předběžné opatření by proto bylo možné uložit jen podle občanského soudního řádu, avšak nejsou pro to v dané věci splněny podmínky, a to z níže uvedených důvodů.

Podle § 102 odst. 1 o. s. ř. Je-li třeba po zahájení řízení zatímně upravit poměry účastníků nebo je-li po zahájení řízení obava, že by výkon rozhodnutí v řízení posléze vydaného mohl být ohrožen, může soud nařídit předběžné opatření. Podle odst. 3 druhé věty Ustanovení § 75, 75a, 75b, 75c, 76, 76c, 76d, 76e, 76f, 76g, § 77 odst. 1 písm. b) až d), § 77 odst. 2, § 77a a § 78 odst. 3 se použijí obdobně.

Podle § 76 odst. 2 o. s. ř. Předběžným opatřením lze uložit povinnost někomu jinému než účastníku jen tehdy, lze-li to na něm spravedlivě žádat.

Jak plyne z citovaných ustanovení, předběžné opatření lze za určitých podmínek vydat i vůči třetí osobě, která není účastníkem řízení. V tomto případě by se jednalo o Centrálního depozitáře cenných papírů, a. s., přičemž provedeným zápisem dle § 97 odst. 1 písm. b) zákona č. 256/2004 Sb. by bylo pozastaveno právo vlastníka (podle evidence investičních nástrojů společnosti Lombaroy Limited) nakládat s předmětnými akciemi. Avšak v dané věci je podstatné (a na tuto okolnost poukázal i sám odvolatel), že insolvenční správce zapsal předmětné akcie do soupisu majetkové podstaty, čímž bylo třetím osobám, které by mohly uplatňovat svá práva k těmto akciím, znemožněno nakládat s těmito majetkovými hodnotami. A je na takové třetí osobě (v dané věci patrně na společnosti Lombaroy Limited), aby po obdržení vyrozumění insolvenčního správce (§ 224 odst. 1 insolvenčního zákona) se rozhodla, zda podá v 30denní lhůtě od doručení vyrozumění žalobu o vyloučení majetku z majetkové podstaty (viz § 225 odst. 1 a 2 insolvenčního zákona. Pokud tak neučiní, je označený majetek pojat do soupisu oprávněně (§ 225 odst. 3 insolvenčního zákona).

S ohledem na to, že insolvenční správce zapsal předmětné akcie do soupisu majetkové podstaty dlužníka, postrádá navrhované předběžné opatření smysl-nelze dovodit, že by byla potřebná zatímní úprava poměrů účastníků, resp. že by bylo nutné ukládat třetí osobě povinnost navrhovanou v předběžném opatření.

Z uvedených důvodů se odvolací soud ztotožnil se závěrem soudu prvního stupně, že nejsou splněny podmínky pro uložení navrhovaného předběžného opatření, avšak neakceptoval názor soudu, že by návrh insolvenčního správce na předběžné opatření byl neurčitý. Skutečnost, že navrhovatel neuvedl skutkové okolnosti svědčící závěru o potřebě upravit poměry postupem dle § 76 odst. 2 o. s. ř., není důvodem pro odmítnutí jeho návrhu (návrh na vydání předběžného opatření není z toho důvodu vadný, tj. nesrozumitelný či neurčitý), nýbrž pro zamítnutí návrhu, neboť navrhovatel neunesl své břemeno tvrzení. Odvolací soud proto podle § 220 odst. 1 písm. a) o. s. ř. bod I. výroku usnesení změnil tak, že návrh na předběžné opatření zamítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 11. listopadu 2015

JUDr. Ladislav D e r k a , v. r. předseda senátu Za správnost vyhotovení: Mandáková