1 VSPH 2067/2015-B-26
MSPH 99 INS 23459/2014 1 VSPH 2067/2015-B-26

USNESENÍ Vrchní soud v Praze rozhodl jako soud odvolací v senátu složeném z předsedy JUDr. Ladislava Derky a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Goldsteina v insolvenční věci dlužníka: PRIMA OPTIKA, s. r. o., IČO 28994566, se sídlem Praha-Hostivař, V Chotejně 1307/9, o odvolání insolvenčního správce Mgr. Karla Kutálka, se sídlem Praha 1, Opletalova 919/5, proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 99 INS 23459/2014-B-19 ze dne 25. září 2015,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č. j. MSPH 99 INS 23459/2014-B-19 ze dne 25. září 2015, s e p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze usnesením z 25. 9. 2015 uložil insolvenčnímu správci zaplatit pořádkovou pokutu 5.000 Kč do 10 dnů od právní moci usnesení. Rozhodnutí odůvodnil tím, že Mgr. Karel Kutálek byl ustanoven do funkce usnesením z 29. 12. 2014 č. d. B-12 po původně ustanoveném insolvenčním správci JUDr. Davidu Uhlířovi, jehož funkce byla pozastavena z důvodu jeho jmenování ústavním soudcem. Podle § 36 odst. 2 insolvenčního zákona je insolvenční správce povinen nejméně jednou za 3 měsíce předložit věřitelskému orgánu a soudu písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení. Od svého ustanovení ale nově ustanovený insolvenční správce nepodal soudu žádnou písemnou zprávu. Soud proto usnesením z 15. 7. 2015 na č. d. B-17 uložil správci předložit ve lhůtě do 15 dnů ode dne doručení usnesení písemnou zprávu o aktuálním stavu insolvenčního řízení se zprávou o průběhu zpeněžení a nakládání s výtěžkem (§ 300 insolvenčního zákona), aktualizovaný soupis majetkové podstaty zpracovaný dle § 217 insolvenčního zákona a násl.-zejména pohledávky, neboť v soupisu ze dne 19. 11. 2014 č. d. B-2, položka po1, který předložil soudu ještě odvolaný správce, nejsou řádně specifikovány pohledávky. Insolvenční správce obdržel usnesení dne 20. 7. 2015, avšak uložené povinnosti nesplnil. Usnesením ze 17. 8. 2015 č. d. B-18 soud výzvu zopakoval a stanovil lhůtu 10 dnů od doručení. Správce obdržel usnesení dne 19. 8. 2015, avšak opět nereagoval.

Soud odkázal na § 81 odst. 2 a § 36 odst. 1 insolvenčního zákona a dovodil, že nečinnost správce hrubě ztěžuje další postup řízení. Z toho důvodu soud uložil správci pokutu na dolní hranici zákonného rozpětí s tím, že pokutu lze prominout, jestliže to odůvodňuje pozdější chování správce (§ 53 odst. 2 o. s. ř.). isir.justi ce.cz

Insolvenční správce podal včas proti usnesení odvolání, ve kterém navrhl rozhodnutí změnit a pořádkovou pokutu neuložit. Odvolání odůvodnil tím, že zprávu o stavu insolvenčního řízení předložil se značným zpožděním, což bylo způsobeno vysokým pracovním vytížením a následnou nemocí. Nicméně žádnému z věřitelů nevznikla škoda; z jím předložené zprávy z 9. 10. 2015 plyne, že v případě zájmu potenciálního kupce by bylo možné insolvenční řízení v brzké době ukončit.

Odvolací soud bez nařízení jednání (§ 94 odst. 2 písm. c/ zákona č. 182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, dále jen insolvenčního zákona) přezkoumal napadené usnesení soudu prvního stupně podle § 7 insolvenčního zákona a § 212 o. s. ř. a neshledal odvolání insolvenčního správce důvodným.

Podle § 11 odst. 2 insolvenčního zákona Insolvenční soud je oprávněn vyžadovat od insolvenčního správce zprávy a vysvětlení o jeho postupu, nahlížet do jeho účtů a konat potřebná šetření. Je oprávněn dávat insolvenčnímu správci pokyny a uložit mu, aby si vyžádal k určitým otázkám stanovisko věřitelského výboru.

Podle § 36 odst. 2 druhé věty insolvenčního zákona Neurčí-li insolvenční soud jinak, předkládá insolvenční správce věřitelskému orgánu a insolvenčnímu soudu nejméně jednou za 3 měsíce písemnou zprávu o stavu insolvenčního řízení.

Podle § 81 odst. 2 insolvenčního zákona Insolvenčnímu správci, který nesplnil povinnost uloženou mu soudem nebo řádně neplní jiné své povinnosti, může insolvenční soud uložit pořádkovou pokutu, a to i opakovaně, nejvýše však do úhrnné částky 200 000 Kč.

Odvolací soud se plně ztotožnil se závěry soudu prvního stupně-insolvenční správce byl povinen jak na základě zákona, tak i pokynu soudu od svého ustanovení podávat soudu každé 3 měsíce zprávu o stavu insolvenčního řízení. Insolvenční správce tuto povinnost nesplnil, a to ani po dvou výzvách soudu z 15. 7. a 17. 8. 2015. Za této situace byly splněny podmínky pro uložení pořádkové pokuty dle § 81 odst. 2 insolvenčního zákona, přičemž soud prvního stupně tuto pokutu uložil ve výši, jež rozhodně není přemrštěná. Jak správně uvedl i soud v odůvodnění usnesení, podle § 53 odst. 2 o. s. ř. může soud prominout uloženou pořádkovou pokutu, odůvodňuje-li to pozdější chování osoby, které byla pokuta uložena.

Soud prvního stupně správně posoudil podmínky pro uložení pořádkové pokuty, odvolací soud proto jeho rozhodnutí podle § 219 o. s. ř. jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 22. června 2016

JUDr. Ladislav D e r k a, v.r. Za správnost vyhotovení: předseda senátu Bc. Jiří Slavík