1 VSPH 2067/2013-A-19
KSPL 27 INS 27383/2013 1 VSPH 2067/2013-A-19

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a ze soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve vČci dlužníka: Josef Jáno, r.. 580207/0945, bytem Alej Svobody 882/60, 323 00 Plze , proti usnesení Krajského soudu v Plzni, .j. KSPL 27 INS 27383/2013-A-11 ze dne 7. listopadu 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni, .j. KSPL 27 INS 27383/2013-A-11 ze dne 7. listopadu 2013, se z r u š u j e a vČc se vrací tomuto soudu k dalšímu ízení.

Od vodnČní:

Ve výroku uvedeným usnesením Krajský soud v Plzni neschválil oddlužení Josefa Jáno (dále jen dlužník) a prohlásil konkurs na jeho majetek s tím, že bude ešen jako nepatrný.

V od vodnČní usnesení soud I. stupnČ zejména uvedl, že usnesením ze dne 18.10.2013 .j. KSPL 27 INS 27383/2013-A-8 zjistil úpadek dlužníka, povolil ešení jeho úpadku oddlužením a insolvenním správcem ustanovil AGENTURU PRO REVITALIZACI A SPRÁVU PODNIK -ARES, v.o.s.. P i rozhodnutí o povolení oddlužení soud vycházel z údaj obsažených v insolvenním návrhu dlužníka a jeho p ílohách, z nichž nevyplývalo, že by v minulosti již bylo ve vČci dlužníka vedeno insolvenní ízení. Z oznámení vČ itele Home Credit, a.s., ze dne 25.10.2013 však soud I. stupnČ zjistil, že proti dlužníkovi bylo v posledních pČti letech vedeno insolvenní ízení. Tuto skutenost ovČ il z insolvenního rejst íku a dospČl k závČru, že dlužník oddlužením sleduje nepoctivý zámČr dle § 395 odst. 1 písmeno a) IZ, nebo dlužník uvedl ve svém insolvenním návrhu nepravdivou informaci, že proti nČmu nebylo v posledních pČti letech vedeno insolvenní i obdobné ízení, ešící jeho úpadek. Proto oddlužení dlužníka soud I. stupnČ neschválil a napadeným usnesením na jeho majetek souasnČ prohlásil nepatrný konkurs.

Proti tomuto usnesení Krajského soudu v Plzni se dlužník vas odvolal a uvádČl, že nesouhlasí s rozhodnutím soudu I. stupnČ, nebo informaci o p edchozím insolvenním ízení nezakrýval zámČrnČ, nýbrž pouze opomnČl vyplnit pat inou kolonku ve formulá i návrhu na povolení oddlužení. Tvrdil, že prohlášením konkursu na majetek dlužníka vČ itelé nic nezískají, nebo dlužník je nemajetný. Naopak doporuoval vyhovČní svému návrhu na povolení oddlužení s ohledem na lepší možnost uspokojení vČ itel . Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené rozhodnutí i ízení jemu p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Soud I. stupnČ hodnotil podmínky pro neschválení povoleného oddlužení dlužníka dle § 395 odst. 2 písm. a) IZ ve znČní p ed novelou provedenou zák.. 294/2013 Sb., podle kterého spoívaly d vody pro neschválení oddlužení v tom, že jej znovu podala osoba, o jejímž návrhu na povolení oddlužení bylo již d íve rozhodnuto, nebo b) dosavadní výsledky dokládaly lehkomyslný nebo nedbalý p ístup dlužníka k plnČní povinností v insolvenním ízení. Soud spat oval v zatajení p edchozího insolvenního ízení dlužníkem jeho nepoctivý zámČr.

Z obsahu insolvenního spisu plynou skutenosti zjištČné správnČ soudem I. stupnČ, jež dlužník v odvolání niím nezpochybnil a které v dobČ rozhodování odvolacího soudu z staly nezmČnČny, a které spoívaly v tom, že dlužník neuvedl v kolonce . 13 informaci o tom, že v i nČmu v uplynulých 5 letech bylo vedeno insolvenní ízení. Z insolvenního spisu dále vyplývá ze zprávy insolvenního správce ze dne 25.11.2013, že dlužník ve svém insolvenním návrhu uvedl všechny neuspokojené pohledávky svých vČ itel z p edchozího insolvenního ízení vedeného u téhož soudu pod sp.zn. KSPL 27 INS 8995/2010, ve kterém nebylo jeho oddlužení povoleno, a na jeho majetek byl prohlášen konkurs. Vyznail tak fakticky závazky, které vyplývaly z rozvrhového usnesení, a byly jen poníženy o vyplacené ástené uspokojení z prodeje osobního vozu dlužníka. Nové závazky dlužníku nevznikly, insolvenní správce proto neshledával jiné d vody pro neschválení jeho oddlužení.

Podle § 395 odst. 2 IZ ve znČní novely provedené zák.. 294/2013 spoívají d vody zamítnutí návrhu na povolení oddlužení dlužníka ve zjištČní lehkomyslného nebo nedbalého p ístupu dlužníka k plnČní povinností v insolvenním ízení (vedle shodných d vod dle odst. 1 cit. zák. ustanovení). Podle l. II. p echodných ustanovení zák. . 294/2013 Sb. platí novelizované znČní insolvenního zákona i pro insolvenní ízení zahájená p ede dnem nabytí úinnosti tohoto zákona.

Skutenost, že v i dlužníku bylo v uplynulých 5 letech vedeno insolvenní ízení, proto nelze po nabytí úinnosti zák.. 294/2013 Sb. (od 1.1.2014) vykládat tak, že by byla samostatným d vodem pro zamítnutí návrhu na povolení oddlužení. Uvedený postup ostatnČ nebyl možný podle judikatury Nejvyššího soudu (srov. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 27. 1. 2010, sp.zn. KSBR 37 INS 294/2008, 29 NSýR 1/2008-A, publikováno pod . 88/2010 ve Sbírce soudních rozhodnutí a stanovisek) možným ani za úinnosti insolvenního zákona ve znČní do 31.12.2013. ZjištČní p edchozího insolvenního ízení i neuvedení tohoto ízení dlužníkem v jeho návrhu na povolení oddlužení je t eba vždy posoudit v souvislosti s úvahou o poctivosti zámČru dlužníka p i podání návrhu na povolení oddlužení dle § 395 odst. 1 IZ. K objektivitČ takového hodnocení však nepostauje pouhé zjištČní absence údaje o p edchozím insolvenním ízení v návrhu dlužníka, nýbrž je t eba jej provést se z etelem ke všem skutenostem zjištČným v ízení. Takové hodnocení však soud I. stupnČ soud neprovedl.

Za dané situace není ešení úpadku dlužníka konkursem správné. Proto postupoval odvolací soud podle § 219a odst. 1 písm. a) a odst. 2 ve spojení s § 221 odst. 1 písm. a) o.s. . a napadené usnesení zrušil a vČc vrátil soudu I. stupnČ k dalšímu ízení. V dalším ízení soud I. stupnČ zejména za úelem projednání zp sobu ešení oddlužení dlužníka opČtovnČ svolá jednání, p i nČmž posoudí znovu podmínky pro povolení oddlužení dlužníka. P itom p ihlédne ke shora uvedenému zjištČní o d ívČjším insolvenním ízení vedeném proti dlužníku, názoru insolvenního správce, výsledku p edchozího insolvenního ízení, chování dlužníka v tomto ízení a stanovisku vČ itel , a ve vČci znovu rozhodne.

Pouení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání p ípustné, jestliže na základČ dovolání podaného do dvou mČsíc od doruení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ýR prost ednictvím Krajského soudu v Plzni dovolací soud dospČje k závČru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vy ešení otázky hmotného nebo procesního práva, p i jejímž ešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vy ešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílnČ anebo má-li být dovolacím soudem vy ešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s. .).

V Praze dne 2. ledna 2014

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva