1 VSPH 2058/2017-B
č. j. KSUL 74 INS 11359/2015 1 VSPH 2058/2017-B 56

USNESENÍ

Vrchní soud vPraze jako soud odvolací rozhodl vsenátě složeném z předsedy JUDr. ]iřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Karety v insolvenční věci dlužnice: Hana anonymizovano , anonymizovano bytem Baarova 1576, 440 01 Louny

0 odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu vÚstí nad Labem č. j. KSUL 74 INS 11359/2015 B 40 ze dne 10. října 2017 takto: Usnesení Krajského soudu vÚstí nad Labem č. j. KSUL 74 INS 1359/2015-3-40 ze dne 10. října 2017 se potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud vÚstí nad Labem usnesením č. j. KSUL 74 INS 11359/201543-40 ze dne 10. 10. 2017 v bodě I. výroku zrušil oddlužení Hany anonymizovano (dříve Novotné; dále dlužnice), v bodě II. výroku insolvenční řízení zastavil a v bodě III. výroku uložil povinnosti Insolvenční agentuře, v. o. s. (dále insolvenční správce).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením č. j. KSUL 74 INS 11359/2015-B 5 ze dne 22. 9. 2015 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, když vyšel ze zjištění, že do insolvenčního řízení věřitelé přihlásili nezajištěné pohledávky v celkové výši 319.353,35 Kč, dlužnice má jednu vyživovací povinnost, phnt splátkový kalendář měla za pomoci třetí osoby, která se zavázala podle Smlouvy o důchodu jí poskytnout částku 2.800 Kč měsíčně. Za dobu trvání oddlužení měla dlužnice uhradit minimálně 32 0/o hodnoty všech zjištěných pohledávek. Podle průběžné zprávy insolvenčního správce o Stavu insolvenčního řízení doručené soudu dne 13. 6. 2016, dlužníce závažně porušuje své povinnosti, když na účet majetkové podstaty přišla pouze v měsících srpen a září 2015 pouze částka ve výši 1.089 Kč, která byla použita na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenčního správce. Od měsíce října 2015 do měsíce května 2016 dlužnice nic neuhradila, nebylo plněno ani ze smlouvy o důchodu, uzavřené s Ludmilou Uhrovou. Dne 28. 3. 2016 dlužnice ukončila dohodu o pracovní činnosti u zaměstnavatele Kaufland Česká republika, v. 0. S., dluh na odměně a náhradě hotových výdajů činil 9.801 Kč. Na jednání nařízeném na 12. 9. 2016 insolvenční správce Sdělil, že dlužnice nastupuje do nového zaměstnání, proto lze očekávat navýšení jejích příjmů. Dlužnice dne 25. 10. 2016 soudu Sdělila, že byla v pracovní neschopnosti, zaměstnání bude vykonávat u stavební firmy v Lounech, zaměstnavatele však blíže nespecifikovala. Podle průběžné zprávy insolvenčního správce doručené soudu dne 22. 6. 2017 nebyl splátkový kalendář nadále plněn,

Shodu S prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

J.. V 01. 1.1 Juu JU, HULI dlužnice nadále závažně porušuje své povinnosti, nebot> na účet majetkové podstaty přišla pouze v měsících srpen až září 2015 částka vždy ve výši 1.089 Kč, od října 2015 do května 2017 dlužnice nic neuhradila. Dlužnice neplní ani ze smlouvy o důchodu, uzavřené s Ludmilou Uhrovou. Insolvenční správce dále Sdělil, že eviduje dluh na své odměně a náhradě hotových výdajů ve výši 21.780 Kč. Na jednání nařízené za účelem zrušení oddlužení na den 21. 8. 2017 se dlužnice nedostavila. Insolvenční správce doplnil, že Situace zůstala beze změny. Za dobu trvání oddlužení uhradila dlužnice pouze jednu splátku ve výši 2.800 Kč v měsíci červen 2017, dluh na odměně a náhradě hotových výdajů činí celkem 22247 Kč.

Na základě těchto zjištění soud prvního stupně dospěl k závěru, že dlužnice prokazatelně neplnila podmínky Š 418 odst. 1 písm. a) a písm. b) insolvenčního zákona, proto postupoval podle ust. Š 418 odst. 1 insolvenčního zákona a zrušil schválené oddlužení. Jelikož v majetkové podstatě dlužnice nebyl sepsán žádný majetek, když dlužnice disponuje pouze běžným vybavením domácnosti a věcmi osobní potřeby, aplikoval soud ust. Š 418 odst. 4 a 5 insolvenčního zákona a insolvenční řízení zastavil.

Proti tomuto usnesení se dlužnice včas odvolala a požadovala, aby odvolací soud napadené usnesení v bodě I. výroku změnil tak, že se oddlužení nezrušuje.

Argumentovala zejména tím, že od 4. 9. 2016 byla hospitalizovaná ve fakultní nemocnici v Praze S akutním zánětem potních žláz, hospitalizace trvala Skoro tři týdny, potom následovala rekonvalescence a rehabilitace, proto Si nemohla najít zaměstnaní. Po rehabilitaci v lednu 2017 následovala další plánovaná operace druhé ruky, a znovu proběhla stejná rehabilitace a rekonvalescence. Příjem z brigád na úhradu pohledávek podle splátkového kalendáře nestačil, přestože jí matka finančně pomáhala. Vzhledem k tomu, že syn nyní nastoupil do základní školy, musela všechny finanční prostředky použít na úhradu nákladů spojených se školní docházkou. Jeho otec na tyto náklady nic neuhradil. Proto změnila alespoň bydlení, ale musela jsem zaplatit kauci ve výši 6.000 Kč. Nyní se její finanční Situace díky levnějšímu bydlení zlepšila, po rehabilitaci rukou je v pořádku, našla si přítele, který přislíbil, že jí bude finančně vypomáhat. Od ledna může nastoupit do zaměstnání.

Insolvenční správce ve vyjádření kodvolání uvedl, že dlužnice za období od 30. 7. 2015 do 13. 10. 2017 uhradila pouze dvě zálohy správci a dne 21. 6. 2017 jednu splátku ve výši 2.800 Kč. Dlužnice je v současné době v polovině splátkového kalendáře a věřitelům nebylo nic uhrazeno. Do řízení věřitelé přihlásili pohledávky v celkové výši 319.353,35 Kč. Na základě popěrných úkonů správce byly zjištěny pohledávky v celkové výši 208.186,40 Kč. Minimální hranice 30 % z této částky činí 62.455,92 Kč. Správce eviduje pohledávku z titulu neuhrazené odměny a nákladů ve výši 25.514 Kč. Ve zbývajících 35 splátkách by musela být hrazena na minimální uspokojení částka ve výši 3.602 Kč. Dlužnice uzavřela smlouvu o důchodu ve výši 2.800 Kč. Žádný jiný příjem nedoložila.

Vrchní soud v Praze přezkoumal rozhodnutí vnapadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k těmto zjištěním a závěrům.

Podle ust. Š 418 odst. 1 insolvenčního zákona zruší insolvenční soud schválené oddlužení a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení (písm. a/), nebo se ukáže,

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

10.

11.

12.

Alu ...: .f r 1.1.10 Lid 17! QULÚže podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit (písm. b/), nebo v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení plánu oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti (písm. c/), anebo to navrhne dlužník (písm. d/). Podle uSt. Š 418 odst. 3 téhož zákona může insolvenční soud vydat rozhodnutí podle odstavce 1, jen dokud nevezme na vědomí splnění oddlužení. Učiní tak po jednání, ke kterému předvolá dlužníka, insolvenčního správce, věřitelský výbor a věřitele, který zrušení oddlužení navrhl. Rozhodnutí podle odstavce 1 písm. a) až c) může insolvenční soud vydat i bez návrhu.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů podle ust. Š 414 a násl. insolvenčního zákona. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již vjeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník sním spojené povinnosti vpodstatné míře neplní, a že ztohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v ust. Š 418 insolvenčního zákona ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Ze spisu odvolací soud ověřil, že soud prvního stupně usnesením č. j KSUL 74 INS 11359 / 2015 B 5 ze dne 22. 9. 2015 schválil oddlužení dlužnice plněním splátkového kalendáře, když vyšel ze zjištění, že dlužnice má zajištěn příjem ze Smlouvy o důchodu uzavřenou S Ludmilou Uhrovou dne 21. 5. 2015. Příjem dlužnice tak umožňoval, aby během pěti let uhradila nezajištěné pohledávky věřitelů, které byly zjištěny vcelkové výši 208.186,40 Kč, v minimálním rozsahu 32 % jejich výše. Ze zjištění soudu vyplývá, že dlužnice za období od 30. 7. 2015 do 13. 10. 2017 uhradila pouze dvě zálohy správci a jednu splátku ve výši 2.800 Kč a je v polovině splátkového kalendáře a věřitelům nebylo nic uhrazeno. Dlužnice by tak za účelem splnění minimálního uspokojení pohledávek musela měsíčně uhradit 3.873 Kč. Na jednání nařízeném na 18. 2. 2018 dlužnice Sdělila, že nemá stále zaměstnání, má brigádu u p. Vacka, až jedna z jeho stálých zaměstnankyň odejde do důchodu, nastoupí na její místo. Nyní její příjem činí 1.600 Kč.

Odvolací soud shodně. se soudem prvního stupně dospěl k závěru, že dlužnice nebude schopna splnit podstatnou část splátkového kalendáře, protože nemá dostatečné příjmy a není tak schopna měsíčně hradit ani splátku ve výši 3.873 Kč, aby aspoň v minimální výši 30 % sphiila schválený splátkový kalendář.

V průběhu plnění splátkového kalendáře byla dlužnice poučena o všech povinnostech, k nimž je v průběhu trvání tohoto oddlužení zavázána a rovněž i o důsledcích jejich neplnění spočívajících ve zrušení schváleného oddlužení. Protože dlužnice v odvolání neuvedla nic, čím by vyvrátila správnost závěru soudu prvního stupně o tom, že nedokáže plnit podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, byl naplněn důvod pro zrušení schváleného oddlužení podle ust. Š 418 odst. 1 písm. a) insolvenčního zákona.

Shodu S prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

1 v brn LUDO/ mu:

13. Napadené usnesení, jímž soud prvního stupně zrušil schválené oddlužení a insolvenční řízení zastavil, odvolací soud shledal věcně správným, proto je podle ust. Š 219 občanského soudního

řádu v napadených bodech I., II. a IV. výroku potvrdil.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže dovolací soud dospěje kzávěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak; dovolání lze podat do dvou měsíců od doručení tohoto rozhodnutí k Nejvyššírnu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Toto rozhodnutí se považuje za doručené okamžikem jeho zveřejnění v insolvenčním rejstříku (S 71 odst. 2 IZ); lhůta k podání dovolání začíná běžet ode dne, kdy bylo rozhodnutí doručeno adresátu zvláštním způsobem (S 74 odst. 2 IZ).

Praha 18. ledna 2018

JUDr. Jiří Goldstein v. r. předseda senátu

si ,! / ; f Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.-_ /

< :? Í