1 VSPH 2055/2017-B-30
č. j. KSPH 61 INS 37748/2013 1 VSPH 2055 /2017 -B-30

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Karety ve věci dlužníka: Jaroslav anonymizovano , anonymizovano bytem Kamenné Zboží 78, 288 02 Nymburk adresa pro doručování: Sídliště 1426, 289 22 Lysá nad Labem

0 odvolání insolvenčního správce: JUDr. Michal Mareš, IČO 66252148 Sídlem Vodičkova 32/700, 110 00 Praha 1 proti usnesení Krajského soudu vPraze č. j. KSPH 61 INS 37748/2013 B 24 ze dne 8. srpna 2017 takto: Usnesení Krajského soudu vPraze č. j. KSPH 61 INS 37748/2013 B-24 ze dne

8. srpna 2017 se zrušuje a věc se vrací tomuto soudu k dalšímu řízení.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č. j. KSPH 61 INS 37748/2013 8 24 ze dne 8. 8. 2017 v bodě I. výroku vyslovil souhlas S tím, aby insolvenční správce JUDr. Michal Mareš, (dále jen správce) vydal výtěžek ve výši 498.689 Kč ze zpeněžení nemovitých věcí, a to bytové jednotky č. 157 / 5 vbytovém domě č. p 157,158, 159 část obce Všebořice LV č. 953 na pozemku parc č. 505, 506, 507 zapsané vkatastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, katastrální pracoviště Ústí nad Labem, pro katastrální území Všebořice, obec Všebořice, LV č. 1346 včetně spoluvlastnického podílu ve výši 253/4490 na společných částech bytového domu č. p. 157, 158, 159 část obce Všebořice, LV č. 953 na pozemku parc. č. 505, 506, 507 a pozemku parc č. 505, zastavěná plocha a nádvoří, pozemku parc č. 506, zastavěná plocha a nádvoří, a pozemku parc č. 507, zastavěná plocha a nádvoří (dále předmětné nemovitosti) zajištěné věřitelkou první v pořadí č. 3 Českomoravské stavební spořitelně, a. s., v bodě II. výroku soud neschválil náhradu nákladu spojeného se zpeněžením předmětu zpeněžení uvedeného v bodě I. výroku ve výši 27.500 Kč (provize zprostředkovateli zpeněženi), v bodě III. výroku přiznal insolvenčnímu správci JUDr. Michalovi Marešovi (dále jen správce) zálohu na odměnu ve výši 51.311 Kč včetně daně z přidané hodnoty, v bodě IV. výroku správci uložil povinnosti související S vedením insolvenčního řízení a vbodě V. výroku uložil zajištěnému věřiteli, aby Sdělil číslo účtu na který má správce plnit.

V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že usnesením č. j. KSPH 61 INS 37748/2013 A-9 ze dne 30. 1. 2014 zjistil úpadek dlužníka a zároveň povolil jeho řešení oddlužením, usnesením č. d. B-7 ze dne 15. 5. 2014 ve spojení s opravným usnesením č. d. B-9 ze dne 4.6.2014 schválil oddlužení dlužníka plněním splátkového kalendáře. Na přezkumném jednání byla také zjištěna zajištěná pohledávka věřitelky c 3 -Českomoravské stavební spořitelny, a. S. v celkové výši 804 633, 33 Kč, která byla zajištěna zástavním právem váznoucím na předmětných nemovitostech Na základě pokynu zajištěné věřitelky zpeněžil správce předmět zajištění za 550.000 Kč. Dne 27 .6. 2017

Shodu S prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

1 v brn LUDD/ zur ! podal správce návrh na vydání výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli, který kvýzvě soudu opravil svým podáním ze dne 24. 7. 2017 č. d. 822. Náklady spojené se zpeněžením předmětu zajištění správce vyčísljl na 27.500 Kč (provize zprostředkovateli zpeněžení), požádal přiznat zálohu na odměnu ve výši 51.311 Kč (včetně daně z přidané hodnoty), k vydání zajištěné věřitelce č. 3 navrhl částku 471.189 Kč. Předmětný návrh soud zveřejnil v insolvenčním rejstříku vyhláškou č. d. B 23 ze dne 26. 7. 2017, kde účastníky řízení poučil, že do sedmi dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku učiněného prostřednictvím citované vyhlášky, mohou proti návrhu podat námitky, žádné námitky podány nebyly. Usnesením č. d. 821 ze dne 3. 7. 2017 soud vyzval správce, aby označil a předložil důkaz, že provize zprostředkovatele zpeněžení činí 27.500 Kč. Správce však toto nedoložil. Soud proto tento náklad spojený se zpeněžením předmětu zajištění neschválil a od výtěžku zpeněžení ve výši 550.000 Kč neodečetl na náklady spojené se zpeněžením. Soud proto nepovažoval výpočet odměny za správný, protože záloha by měla být vypočítána tak, že činí 9 0/0 z částky určené k vydání zajištěnému věřiteli a záloha by tak měla činit 49.500 Kč + 10.395 Kč (DPH), celkem tak 59.895 Kč. Zajištěné věřitelce č. 3 bude vydána částka ve výši 498.689 Kč.

Proti tomuto usnesení se správce včas odvolal. V odvolání uvedl, že v průběhu zpeněžování postupoval podle pokynu zajištěného věřitele, jímž schválil náklady spojené se zpeněžením předmětu zajištění ve výši 5 0/0 včetně DPH. Náklady uplatněné insolvenčním správcem ve výši 27.500 Kč odpovídají pokynu zajištěné věřitelky a jsou v souladu s Š 298 odst. 4 insolvenčního zákona. Dále připojil pokyn zajištěného věřitele a fakturu RK Plus, s. r. o. č. 160100005.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání (ust. Š 94 odst. 2 písm. c/ insolvenčního zákona), přezkoumal usnesení soudu prvního stupně podle ust.Š212 0. S .ř. a shledal odvolání insolvenčního správce důvodným.

Podle ust. Š 167 odst. 1 insolvenčního zákona se zajištění věřitelé v rozsahu zajištění uspokojují ze zpeněžení věci, práva pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla jejich pohledávka zajištěna, nestanoví li tento zákon jinak. Pro pořadí jejich uspokojení je rozhodující doba vzniku zástavního práva nebo doba vzniku zajištění, nedohodnou li se zajištění věřitelé písemně jinak.

Podle ust. Š 298 insolvenčního zákona zajištění věřitelé mají právo, aby jejich pohledávka byla uspokojena z výtěžku zpeněžení věci, práva, pohledávky nebo jiné majetkové hodnoty, jimiž byla zajištěna (odst. 1). Výtěžek zpeněžení po odečtení nákladů spojených se správou a zpeněžením podle odstavce 4, nestanoví li insolvenční soud jinak, a po odečtení částky připadající na odměnu insolvenčního správce vydá insolvenční správce se souhlasem insolvenčního soudu zajištěnému věřiteli (odst. 2). Proti návrhu insolvenčního správce na vydání výtěžku zpeněžení podle odstavce 2 mohou ostatní věřitelé a dlužník podat námitky do 7 dnů ode dne zveřejnění návrhu v insolvenčním rejstříku; k později podaným námitkám se nepřihlíží. K projednání včas podaných námitek nařídí insolvenční soud do 3 dnů jednání, při kterém rozhodne o tom, zda návrhu insolvenčního správce vyhoví (odst. 3). Náklady spojené se zpeněžením lze odečíst nejvýše v rozsahu 5 % výtěžku zpeněžení; náklady spojené se správou nejvýše v rozsahu 4 % výtěžku zpeněžení. Se souhlasem zajištěného věřitele lze odečíst náklady i ve větším rozsahu (odst. 4).

Vprojednávané věci odvolací. soud ze spisu ověřil, že dne 27. 6. 20176 (č. d. 13-20) byl v insolvenčním rejstříku zveřejněn návrh insolvenčního správce na vydání výtěžku zajištěnému věřiteli. Usnesením ze dne 3. 7. 2017 (č. d. 321) soud správce vyzval, aby ve lhůtě 14 dnů předložil pokyn zajištěného věřitele, dále aby předložil důkazy o tom, že odměna zprostředkovatele činí 27.500 Kč, správní poplatek za ověřování činí 73 Kč. Podánírn ze dne 24. 7. 2017 (č. d. 13 22) správce návrh na vydání výtěžku opravil tak, že výše nákladů řízení spojené se zpeněžením zajištěného majetku činí 27.500 Kč. Pokyn zajištěného věřitele nepředložil a výši nákladů nedoložil. Soud prvního stupně proto napadeným usnesením neschválil náhradu nákladů spojených se zpeněžením a v souvislosti s tím i změnil výši zálohy na odměnu správce.

Shodu S prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

8.

10. ivsPií zóSŠŽŽóii

Odvolací soud zjistil z pokynu zajištěného věřitele a z faktury č. 160100005 vystavené RK Plus, S. r. o. který správce připojil až kodvolání, že zajištěná věřitelka mu dala pokyn, aby předmětné nemovitosti správce prodal za cenu 550.000 Kč s tím, že náklady spojené se zpeněžením nepřesáhnou 5 % včetně daně z přidané hodnoty. Z uvedené faktury vystavené realitní kanceláří RK Plus, s. r. o. vyplývá, že cena za zprostředkování prodeje činila 27.500 Kč, tedy 5 % z kupní cena 550.000 Kč.

Z uvedených zjištění je zřejmé, že správce při zpeněžení předmětných nemovitostí postupoval podle pokynu zajištěné věřitelky a doložil, že výše nákladů spojených se zpeněžením činila 27.500 Kč. Za tohoto stavu je nutné, aby soud rozhodl opětovně o náhradě nákladů spojených se zpeněžením a v souvislosti S tím upravil výši zálohy odměny správce a výši výtěžku zpeněžení který bude vydán zajištěnému věřiteli.

)

Na základě výše uvedených Skutečností proto odvolací soud napadené usnesení zrušil podle ustš 219a odst.1 písm. b) o. s. ř. a věc vrátil podle ust.5221 odst.1 písm.a) o. s. ř. insolvenčnímu soudu k dalšímu řízení.

Poučení:

Proti tomuto rozhodnutí není odvolání přípustné.

Praha 29. ledna 2018

JUDr. Jiří Goldstein v. r. předseda senátuShodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková.