1 VSPH 2047/2016-A-30
MSPH 79 INS 23291/2016 1 VSPH 2047/2016-A-30

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: Jakub Doseděl, nar. 6. srpna 1979, bytem Praha 3, Blahníkova575/1, zahájeném k návrhu navrhovatele: INTERPAX Central Europe, s.r.o., IČO 29008191, sídlem Praha 10, Srbínská 1373/18, o odvolání JUDr. Milana Usnula, soudního exekutora, sídlem Praha 9, Bryksova 763/46, proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 23291/2016-A-9 ze dne 21. října 2016,

takto:

Usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 23291/2016- A-9 ze dne 21. října 2016 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodě I. výroku zamítl návrh JUDr. Milana Usnula, Exekutorský úřad Praha 9, ze dne 17.10.2016 (č.d. A-7, duplicitně na č.d. A-8) na nařízení předběžného opatření, aby insolvenční soud povolil dokončení prodejní fáze dražby vyznačením právní moci na usnesení o příklepu a provedení rozvrhu dražebního výtěžku přihlášeným věřitelům podle rozvrhu, navrhovateli předběžného opatření JUDr. Usnulovi uložil povinnost zaplatit do 3 dnů od doručení usnesení soudní poplatek z návrhu na vydání předběžného opatření podle položky 5 Sazebníku poplatků k zákonu č. 549/1991 Sb., ve znění zákona č. 218/2011 Sb., o soudních poplatcích ve výši 1.000,-Kč (bod II. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že podáním doručeným soudu dne 17.10.2016 exekutor s odkazem na § 82 odst. 1 písm. b) IZ navrhoval nařízení shora uvedeného předběžného opatření, jímž by umožnil dokončit dražbu nemovitého majetku dlužníka-id. 1/2 bytové jednotky č. 1115/31 s podílem 288/27878 na společných částech domu čp. 1115 na pozemku parc. č. 2462, zapsáno u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracoviště Praha, LV č. 1381 a č. 1230, k.ú. Nusle. Dokončení dražby mělo spočívat ve vyznačení právní moci usnesení o příklepu, ve vypracování rozvrhu a ve vyplacení výtěžku přihlášeným věřitelům podle rozvrhu. isir.justi ce.cz

Návrh odůvodnil exekutor tím, že usnesením Obvodního soudu pro Prahu 3 č.j. 35 EXE 33086/2011-14 ze dne 22.7.2011 byl pověřen k vymožení pohledávky oprávněného Hlavní město Praha vůči dlužníkovi. Předmět dražby byl vydražen za 800.000,-Kč, do dražby se přihlásili vedle oprávněného Profidebt, QI investiční společnost, a.s. a další menší věřitelé. Insolvenční navrhovatel se nepřihlásil, jeho pohledávka nebyla zajištěna nemovitým majetkem, možná šlo o promlčenou pohledávku. Očekával uspokojení většiny či všech věřitelů.

Z obsahu exekutorského spisu sp. zn. 098 EXE 00578/11 soud zjistil, že dlužníkovi byla za přestupek dne 5.6.2010 uložena bloková pokuta 500,-Kč, k jejímuž vymožení byl ve prospěch Hlavního města Prahy pověřen Obvodním soudem pro Prahu 3 soudní exekutor JUDr. Usnul, který dne 7.4.2015 vydal exekuční příkaz prodejem1/2 nemovitostí dlužníka. Dot čenou bytovou jednotku obýval na základě dohody s Libuší Dosedělovou JUDr. Zdeněk Rusnok, za kterým má pohledávku QI investiční společnost, a.s. Dne 26.7.2016 byla vydána dražební vyhláška a dne 13.9.2016 bylo vydáno usnesení o příklepu. Pohledávka insolvenčního navrhovatele ve výši 525.803,48 Kč (právní předchůdce Hypoteční banka, a.s.) byla zajištěna nemovitými věcmi v k.ú. Chotiněves.

Soud dospěl k závěru, že řízení je v počátku, nejsou známi věřitelé dlužníka ani veškerý majetek dlužníka. Pohledávka Hlavního města Praha z titulu nezaplacené blokové pokuty je podle § 170 písm. d) IZ vyloučena z uspokojení v insolvenčním řízení. QI investiční společnost, a.s. není věřitelem dlužníka, ale má pohledávku za nájemcem vydraženého bytu.

Soud neshledal důvody hodné zvláštního zřetele pro nařízení předběžného opatření, když nařízením předběžného opatření by mohli být poškozeni dosud neznámí věřitelé dlužníka, z majetku dlužníka by ušla částka, která by byla vyplacena osobě, která zjevně není věřitelem dlužníka, dále osobě, která je z uspokojení v insolvenčním řízení ze zákona vyloučena, že majetek dlužníka v k.ú. Chotiněves je zajištěn ve prospěch dalších věřitelů, nejen insolvenčního navrhovatele. Věřitelům přihlášeným do exekučního řízení nehrozí žádná újma, kterou by bylo nutno řešit na úkor věřitelů insolvenčních a k jejich tíži nařízením navrhovaného předběžného opatření.

Proti tomuto usnesení podal soudní exekutor JUDr. Usnul včasné odvolání a namítal, že žádal jednak o povolení dokončit zpeněžení nemovitosti a dále umožnit vyplacení výtěžku, tedy navrhoval vydání dvou výroků. Udělení příklepu je úkonem, kterým se provádí exekuce, odkázal na usnesení Nejvyššího soudu ze dne 14.4.2004 sp. zn. 20 Cdo 2372/2003 a že pokud je návrh podán po udělení příklepu a před jeho právní mocí, nemůže podle judikatury právní moci nabýt a odkázal na rozhodnutí Krajského soudu v Hradci Králové sp. zn. 45 ICm 1212/2011.

Namítal, že soud I. stupně nevzal v úvahu vydražitele, který bude měsíce v nejistotě, zda nemovitost koupil či nikoli. Namítal, že soud by měl urychleně úpadek prohlásit, aby bylo zřejmé, že dražba nedoběhne, vydražitel dostane zpět jistinu nebo využít institutu předběžného opatření, které dá vydražiteli právní jistotu stejně jako všem věřitelům, že v majetkové podstatě je určitá suma peněz.

Důvody uvedené soudem I. stupně v napadeném usnesení jsou naplněny vždy a s touto argumentací lze zamítnout jakýkoli návrh na předběžné opatření. Z přihlášených pohledávek měl vzít soud I. stupně najisto, kdo má vůči dlužníkovi vykonatelnou pohledávku, kdo se mohl do dražby přihlásit a z jakého titulu pohledávky vznikly. Pokud insolvenční navrhovatel uvedl jasný vztah k nemovitosti A a předmětem dražby je nemovitost B, dojde zřejmě z prodeje nemovitosti B k uspokojení všech přihlášených pohledávek, a tím je zvrácena definice úpadku. Soud I. stupně měl tedy vzít všechny přihlášky do dražby, zkalkulovat je k datu možného rozvrhu a porovnat s výtěžkem a dalšími přihláškami.

Ze shora uvedených důvodů navrhoval, aby odvolací soud napadené rozhodnutí zrušil a předběžným opatřením povolil dokončit prodejní fázi dražby (vyznačení právní moci usnesení o příklepu) a dokončit rozvrhovou část prodeje nemovitosti, tedy rozdělení přihlášeným věřitelům a rozeslání výtěžku věřitelům podle rozvrhu.

Vrchní soud v Praze přezkoumal usnesení v napadeném rozsahu i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle § 82 odst. 1 IZ předběžné opatření v insolvenčním řízení může insolvenční soud nařídit i bez návrhu, nestanoví-li zákon jinak. Navrhovatel předběžného opatření, které by insolvenční soud mohl nařídit i bez návrhu, není povinen složit jistotu. Povinnost složit jistotu jako navrhovatel předběžného opatření nemá dlužník.

Předběžným opatřením může insolvenční soud v době do rozhodnutí o insolvenčním návrhu také a) ustanovit předběžného správce, b) omezit z důvodů hodných zvláštního zřetele způsobem stanoveným v předběžném opatření některý z účinků spojených se zahájením insolvenčního řízení uvedených v § 109 odst. 1 písm. b) a c), neodporuje-li to společnému zájmu věřitelů, nebo c) uložit insolvenčnímu navrhovateli, který není zaměstnancem dlužníka a jehož pohledávka vůči dlužníkovi nespočívá pouze v pracovněprávních nárocích, aby složil jistotu k zajištění náhrady škody nebo jiné újmy, která by dlužníku vznikla nedůvodným zahájením insolvenčního řízení a opatřeními přijatými v jeho průběhu (odst. 2).

Odvolací soud shodně se soudem I. stupně dospěl k závěru, že pro vyhovění návrhu na nařízení předběžného opatření nebyly dány důvody hodné zvláštního zřetele.

Odvolací soud má za to, že v rámci zahájeného insolvenčního řízení pro případ, že bude zjištěn úpadek dlužníka, je třeba uspokojit v co nejvyšším rozsahu všechny věřitele dlužníka, tedy nejen ty věřitele, kteří se se svým nárokem přihlásili do exekučního řízení. Je třeba brát zřetel na skutečnost, že v rámci exekučního řízení byla zpeněžena významná majetková hodnota dlužníka (id. 1/2 bytové jednotky), přičemž jde o významný majetek dlužníka, ze kterého mohou být jeho věřitelé uspokojeni, a již proto není namístě předběžným opatřením umožnit uspokojení jen věřitelům přihlášeným do exekučního řízení, nýbrž je třeba v souladu s § 5 IZ pamatovat na všechny věřitele dlužníka, kteří se mohou se svými nároky přihlásit do insolvenčního řízení, přičemž okruh věřitelů, kteří mohou být uspokojeni v exekučním řízení, je omezen (§ 336f odst. 1 o.s.ř.).

Smyslem zákonné úpravy účinků od zahájení insolvenčního řízení v zákazu provedení výkonu rozhodnutí je především ochrana majetku ve vlastnictví dlužníka a majetku patřícího do majetkové podstaty a zabránění uspokojení pohledávky věřitele domáhajícího se uspokojení v rámci exekuce na úkor ostatních věřitelů.

Stanovisko odvolatele, že insolvenční návrh byl ze strany insolvenčního navrhovatele INTERPAX Central Europe, s.r.o. podán se šikanózním záměrem, pokládá odvolací soud v této fázi řízení za předčasné, jež nemá v obsahu insolvenčního spisu potřebnou oporu a neumožňuje soudu postavit na něm případné rozhodnutí, jímž by požadavku odvolatele bylo vyhověno.

Odvolací soud nesdílí tvrzení odvolatele, že argumentace uvedená soudem I. stupně v napadeném usnesení může vést k zamítnutí každého návrhu na nařízení předběžného opatření, když soud I. stupně v napadeném rozhodnutí pečlivě a přesvědčivě vysvětlil, které konkrétní skutkové a právní důvody neumožňují návrhu odvolatele vyhovět. V tomto se odvolací soud s odůvodněním usnesení ze dne 21.10.2016 ztotožňuje a na ně odkazuje.

Ze shora uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 18. listopadu 2016

JUDr. František K u č e r a , v.r. předseda senátu

Za správnost: J. Vlasáková