1 VSPH 2047/2013-A-44
MSPH 79 INS 29385/2012 1 VSPH 2047/2013-A-44

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a ze soudců JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a Mgr. Luboše Dörfla v insolvenčním řízení dlužníka: Bc. Mirko D´Alberto, nar. 31. srpna 1973, bytem Strada Colle Mazzetta 4, Spoltare, Republica Italiana, přechodný pobyt: Praha 3, Bořivojova 1059/46, zast. Mgr. Vladimírem Pospíšilem, advokátem se sídlem Praha 1, Mezibranská 5, zahájeném k návrhu navrhovatelů: a) CCRB, a.s., IČO 24723576, sídlem Praha 1, Olivova 948/6, zast. Mgr. Martinem Strakou, advokátem se sídlem Praha 2, Londýnská 674/55, b) Komerční banka, a.s., IČO 45317054, sídlem Praha 1, Na Příkopě 33/969, o odvolání dlužníka proti usnesení Městského soudu v Praze č.j. MSPH 79 INS 29385/2012-A-36 ze dne 4. listopadu 2013

takto:

I. Odvolací řízení se z a s t a v u j e .

II. Žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení.

Odůvodnění:

Městský soud v Praze nadepsaným usnesením zjistil úpadek dlužníka, na jeho majetek prohlásil konkurs, rozhodl, že insolvenční řízení na majetek dlužníka bude vedeno jako hlavní úpadkové řízení, insolvenčním správcem ustanovil Mgr. Milana Edelmanna, vyzval věřitele k přihlášení pohledávek a ke sdělení práv váznoucích na majetku dlužníka, dlužníky dlužníka vyzval k plnění k rukám insolvenčního správce, nařídil konání přezkumného jednání a první schůze věřitelů na 21.1.2014 s tím, že účast insolvenční správce a dlužníka je nezbytná, uložil povinnosti insolvenčnímu správci a dlužníkovi, insolvenčním navrhovatelům uložil povinnost uhradit soudní poplatek ve výši 2.000,-Kč a rozhodl, že všechna rozhodnutí budou zveřejněna v insolvenčním rejstříku a účinky rozhodnutí o úpadku nastanou okamžikem zveřejnění v rejstříku.

Proti tomuto usnesení se dlužník včas odvolal, avšak podáním doručeným odvolacímu soudu dne 18.12.2013 vzal své odvolání zpět a navrhoval zastavení řízení.

Protože podáním ze dne 18.12.2012 vzal dlužník odvolání zpět, postupoval odvolací soud podle § 207 odst. 2 občanského soudního řádu a odvolací řízení zastavil. O nákladech odvolacího řízení rozhodl s přihlédnutím k tomu, že žádnému z účastníků řízení náklady odvolacího řízení nevznikly.

Poučení: Proti tomuto usnesení n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 20. prosince 2013

JUDr. František K u č e r a , v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Kateřina Vaněčková