1 VSPH 2045/2016-A-177
KSPH 67 INS 12383/2015 1 VSPH 2045/2016-A-177

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Jiřího Goldsteina a JUDr. Ladislava Derky v insolvenčním řízení dlužníka: PP Hospitals, s.r.o., IČO 26085011, sídlem Brandýs nad Labem, Stará Boleslav, Brázdimská 1000, zast. JUDr. Pavlem Bergerem, advokátem se sídlem Praha 10, Bělocerkevská 1037/38, zahájeném k návrhu navrhovatelů: a) MEDIREAL, a.s., IČO 28485793, sídlem Hradec Králové, ČSA 543, zast. JUDr. Františkem Divíškem, advokátem se sídlem Hradec Králové, Velké nám. 135/19, c) FUTURE VALUE, s.r.o., IČO 27610489, sídlem Brno, Peroutkova 290/5, zast. JUDr. Michalem Žižlavským, advokátem se sídlem Praha 1, Široká 5, do něhož vstoupilo Krajské státní zastupitelství v Praze, o odvolání dlužníka proti usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 12383/2015-A-159 ze dne 10. října 2016,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Praze č.j. KSPH 67 INS 12383/2015-A-159 ze dne 10. října 2016 se p o t v r z u j e.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze nadepsaným usnesením zamítl návrh dlužníka ze dne 23.9.2016 na nařízení předběžného opatření, kterým by bylo Krajskému soudu v Praze zakázáno rozhodovat v řízení sp.zn. KSPH 67 INS 12383/2015 do doby, než bude Nejvyšším soudem rozhodnuto o dlužníkem dne 23.9.2016 podaném dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 4 VSPH 1212/2016-A-143 ze dne 9.9.2016.

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 30.5.2016 (A-121) byl zamítnut insolvenční návrh navrhovatelů a) a c) na zjištění úpadku dlužníka. K odvolání navrhovatelů Vrchní soud v Praze usnesením č.j. 4 VSPH 1212/2016-A-143 ze dne 9.9.2016 zrušil napadené usnesení soudu I. stupně a věc vrátil k dalšímu řízení. Proti usnesení ze dne 9.9.2016 podal dne 23.9.2016 dlužník dovolání, kterým se domáhal jeho zrušení.

Současně s dovoláním podal dlužník návrh na odklad právní moci usnesení ze dne 9.9.2016 a na nařízení předběžného opatření, kterým by bylo Krajskému soudu v Praze zakázáno rozhodovat do doby, než bude Nejvyšším soudem rozhodnuto o dovolání. Usnesením ze dne 5.10.2016 č.j. 29 NSČR 182/2016-A-156 rozhodl Nejvyšší soud, že o návrhu mají rozhodovat věcně příslušné krajské soudy a věc postoupil Krajskému soudu v Praze ke sp.zn. KSPH 67 INS 12383/2015. isir.justi ce.cz

Soud zjistil, že dlužník podaný návrh odůvodnil tím, že případně zjištěný úpadek bude mít vliv na provoz jeho zdravotnického zařízení, provoz bude ohrožen, a proto navrhoval zakázat Krajskému soudu v Praze rozhodovat do doby rozhodnutí Nejvyššího soudu o dovolání. Předběžným opatřením se tedy dlužník fakticky domáhal přerušení řízení, které podle § 84 insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále též IZ) není přípustné, a proto jeho návrhu nelze vyhovět. Proto soud návrh zamítl.

Proti tomuto usnesení podal dlužník včasné odvolání a namítal odvolací důvody podle § 205 odst. 2 písm. c) a g) občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. (dále též o.s.ř.) a tvrdil, že dával soudu k úvaze, aby bylo využito institutu předběžného opatření, že důvody pro úvahu ohledně předběžného opatření popsal v dovolání, popsal tedy stav, ke kterému by mohlo dojít, pokud by soud I. stupně nevyčkal rozhodnutí Nejvyššího soudu. Dlužník očekával, že jej soud vyzve k doplnění tvrzení a navržení důkazů a umožní dlužníkovi zaujmout procesní stanovisko. Dlužník namítal, že návrh na vydání předběžného opatření nebyl v podobě požadované zákonem podán, soud rozhodl o návrhu, který nebyl dlužníkem učiněn, proto je napadené rozhodnutí nepřezkoumatelné pro nesrozumitelnost či nedostatek důvodů.

Dne 6.10.2016 bylo dlužníkovi doručeno sdělení Vrchního státního zastupitelství v Praze v reakci na podání dlužníka ze dne 26.8.2016 s tím, že podání dlužníka ze dne 26.8.2016 bylo vyhodnoceno jako trestní oznámení a bylo postoupeno Policii ČR, Národní centrále organizovaného zločinu služby kriminální policie a vyšetřování, dozor má vykonávat Vrchní státní zastupitelství v Praze. Dlužník navrhoval, aby bylo napadené usnesení zrušeno.

Vrchní soud v Praze, aniž nařizoval jednání [ustanovení § 94 odst. 2 písm. c) IZ], přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející, a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 84 odst. 1 IZ přerušení insolvenčního řízení není přípustné; po dobu, po kterou Česká národní banka pozastavila obchodování se všemi investičními nástroji na regulovaném trhu podle zvláštního právního předpisu, však nelze vydat rozhodnutí o úpadku dlužníka, který je podnikatelem.

Z obsahu podání ze dne 23.9.2016 (dovolání proti usnesení Vrchního soudu v Praze č.j. 4 VSPH 1212/2016-A-143 ze dne 9.9.2016,) plyne, že jeho součástí byl i návrh, aby bylo využito předběžného opatření tak, že ve věci nebude soudem I. stupně rozhodnuto žádným způsobem do doby, než bude rozhodnuto o tomto dovolání, případně, než bude rozhodnuto o odložení právní moci napadeného rozhodnutí do rozhodnutí o tomto dovolání. Současně dlužník odkázal na svoji věc vedenou před Krajským soudem v Praze pod sp.zn. KSPH 37 INS 1718/2011, kdy soud po podání dovolání ničeho nečinil a věc vedl jako věc obživlou. Dlužník uvedl, že v souvislosti s prohlášením úpadku hrozí vypovězení smluv ze stran zdravotních pojišťoven a že by došlo k ohrožení existence dlužníka jako provozovatele zdravotnického zařízení a došlo by k ohrožení dostupnosti zdravotní péče v regionu Praha-východ.

Odvolací soud shodně se soudem I. stupně má za to, že shora uvedeným návrhem se dlužník domáhal vydání předběžného opatření a nemá pochyby o smyslu a účelu tohoto návrhu. Odvolací soud zároveň též jako soud I. stupně dovozuje, že vyhověním návrhu dlužníka by došlo fakticky k přerušení insolvenčního řízení, což není dle § 84 odst. 1 IZ přípustné. Po zrušovacím usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 9.9.2016 č.j. 4 VSPH 1212/2016-A-143 je na soudu I. stupně, aby v souladu se zásadou rychlosti a efektivnosti řízení rozhodl o podaném věřitelském insolvenčním návrhu a na tuto skutečnost nemůže mít vliv ani podání dovolání proti usnesení ze dne 9.9.2016 ze strany dlužníka.

Na základě shora uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle § 219 o.s.ř. a napadené usnesení jako věcně správné potvrdil.

P o u č e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání přípustné.

V Praze dne 16. listopadu 2016

JUDr. František K u č e r a, v.r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Bc. Jiří Slavík