1 VSPH 2045/2013-B-2597
MSPH 96 INS 714/2009 1 VSPH 2045/2013-B-2597

USNESENÍ Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a soudc JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. a JUDr. Ivy Novotné v insolvenním ízení dlužníka: Pražského stavebního bytového družstva, IýO: 00033243, sídlem Praha 5-Jinonice, Na Hutmance 300/7, za úasti MČstského státního zastupitelství v Praze, o odvolání Milady Tomanové, nar. 18. srpna 1946, bytem Praha 4, Prost ední 626/12, zast. JUDr. Magdou Rothovou, advokátkou se sídlem Praha 8-Karlín, Prvního pluku 320/17, proti usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 96 INS 714/2009-B-2444 ze dne 24. íjna 2013,

takto:

Usnesení MČstského soudu v Praze .j. MSPH 96 INS 714/2009-B-2444 ze dne 24. íjna 2013 se p o t v r z u j e .

Od vodnČní:

MČstský soud v Praze nadepsaným usnesením v bodČ I. výroku odmítl odvolání Milady Tomanové proti usnesení o urení odmČny insolvenního správce, které je v insolvenním rejst íku zve ejnČno pod .j. MSPH 96 INS 714/2009-B-2071, jako opoždČné, a v bodČ II. výroku rozhodl, že po právní moci rozhodnutí se odvolatelce vrací soudní poplatek, který uhradila, ve výši 2.000,-K podle § 10 z.. 549/1991 Sb., o soudních poplatcích.

V od vodnČní usnesení soud zejména uvedl, že usnesením ze dne 12.7.2013 (B-2071) soud rozhodl o odmČnČ insolvenního správce za p evod nemovitosti oprávnČné osobČ-odvolatelce, usnesení bylo odvolatelce dorueno dne 22.7.2013, odvolatelka podala proti usnesení odvolání, které bylo podáno k poštovní p epravČ dne 16.8.2013, poslední den odvolací lh ty marnČ uplynul dne 6.8.2013. Soud konstatoval, že s ohledem na patnáctidenní lh tu k podání odvolání bylo odvolání podáno opoždČnČ, a proto je podle § 208 odst. 1 o.s. . jako opoždČné odmítl.

Proti tomuto usnesení se odvolatelka vas odvolala. Namítala odvolací d vody podle § 205 odst. 2 písm. c) a písm. e) o.s. ., že soud použil pro doruení usnesení nesprávný typ obálky-typ III, který lze použít toliko k doruování tzv. jiných písemností, které nemusí být doruovány do vlastních rukou, tvrdila, že usnesení mČlo být dorueno obálkou typu I. Z doruenky založené pod B-2071 neplyne, že by byla zásilka skutenČ p edána odvolatelce, zásilka byla toliko dne 22.7.2013 vložena do poštovní schránky.

Odvolatelka namítala, že vhození do schránky nezakládá právní následky, že usnesení o odmČnČ správce má pro odvolatelku stejný význam jako platební rozkaz, který se doruuje do vlastních rukou, a že odvolatelce poala odvolací lh ta bČžet až uplynutím deseti dn , tedy dne 2.8.2013 a skonila dne 16.8.2013. Jestliže byla zásilka s odvoláním p edána k poštovní p epravČ dne 16.8.2013, bylo odvolání podáno vas. Proto navrhovala, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil.

Vrchní státní zastupitelství v Praze navrhlo, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil, by soudem zvolený zp sob doruování usnesení o odmČnČ správce odpovídal zákon m. V souzené vČci bylo totiž pouení, jehož se adresátovi dostalo na p ední a zadní stranČ obálky, vnit nČ rozporné, protože mu sice poskytlo údaj o zp sobu a datu doruení, ale zárove byl tento údaj relativizován nepravdivým pouením o tom, že jde o zásilku do vlastních rukou. Jelikož v souzené vČci o takovou zásilku nešlo, bylo namístČ, aby odesílající soud takový údaj proškrtl, což se nestalo, proto údaje na doruence byly zp sobilé ovlivnit úsudek adresáta o tom, kdy mu poíná bČh odvolací lh ty.

Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející na základČ obsahu spisu, a dospČl p itom k závČru, že odvolání není opodstatnČno.

Podle § 71 odst. 1 insolvenního zákona . 182/2006 Sb. (dále jen IZ) soudní rozhodnutí, p edvolání, vyrozumČní nebo jiná písemnost insolvenního soudu nebo úastník se v insolvenním ízení doruují pouze vyvČšením písemnosti na ú ední desce insolvenního soudu a jejím souasným zve ejnČním v insolvenním rejst íku (dále jen "doruení vyhláškou"), ledaže zákon stanoví pro urité p ípady nebo pro urité osoby i zvláštní zp sob doruení.

P i doruení vyhláškou se písemnost považuje za doruenou dnem, pop ípadČ okamžikem jejího zve ejnČní v insolvenním rejst íku; okamžikem zve ejnČní písemnosti v insolvenním rejst íku se rozumí den, hodina a minuta zve ejnČní (odstavec 2).

Povinnost insolvenního soudu zve ejnit vyhláškou r zné údaje, stanovená v tomto zákonČ, je splnČna vyvČšením p íslušné písemnosti na ú ední desce insolvenního soudu se souasným zve ejnČním v insolvenním rejst íku, pokud zákon nestanoví pouze zve ejnČní písemnosti na ú ední desce insolvenního soudu; p i zve ejnČní písemnosti v insolvenním rejst íku platí odstavec 2 obdobnČ (odstavec 3).

Podle § 75 odst. 1 IZ o zvláštní zp sob doruení jde tehdy, jestliže zákon ukládá, aby písemnost byla doruena zvláš nebo do vlastních rukou adresáta.

Nestanoví-li tento zákon jinak, doruuje se písemnost v insolvenním ízení zvláš dlužníku, insolvennímu správci a vČ itelskému výboru. Soudní rozhodnutí se doruuje zvláš také osobám, o jejichž podání insolvenní soud rozhoduje, dále osobám, které mají v insolvenním ízení nČco osobnČ vykonat, a státnímu zastupitelství, které vstoupilo do insolvenního ízení. Písemnosti, o nichž tak stanoví zvláštní právní p edpis, se doruují zvláš také orgánu, který vede obchodní nebo jiný rejst ík, v nČmž je dlužník zapsán (odstavec 2).

Vedle doruení vyhláškou mohou být v uritých p ípadech zvláš dorueny i písemnosti, o kterých tak stanoví p edseda senátu. Tento postup insolvenního soudu však nesmí být v rozporu s principem rovnosti úastník insolvenního ízení (odstavec 3)

Podle § 7 odst. 1 IZ se pro insolvenní ízení použijí p imČ enČ ustanovení obanského soudního ádu (o.s. .), nestanoví-li tento zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spoívá insolvenní ízení.

Podle § 49 odst. 1 o.s. . se do vlastních rukou doruují písemnosti, u nichž tak stanoví zákon nebo na ídí-li tak soud.

Obanský soudní ád obsahuje rozdČlení na doruování do vlastních rukou a doruování prosté, p iemž do vlastních rukou se doruují písemnosti, u nichž to stanoví zákon (žaloba, platební rozkaz, rozsudek apod.) nebo to na ídí p edseda senátu. Ten je povinen zvolit doruení písemnosti do vlastních rukou v p ípadČ, kdy hrozí nebezpeí, že písemnost bude místo adresátovi odevzdána úastníku, který má na vČci protich dný zájem.

Podle § 50 odst. 1 o.s. . platí, že nezastihl-li doruující orgán adresáta písemnosti, vhodí písemnost do domovní nebo jiné adresátem užívané schránky; písemnost se považuje za doruenou vhozením do schránky, datum vhození vyznaí doruující orgán na doruence a na písemnosti.

Z obsahu insolvenního spisu odvolací soud zjistil, že usnesení o odmČnČ insolvenního správce za p evod nemovitostí bylo odvolatelce dorueno vhozením do její domovní schránky dne 22.7.2013 v 9.45 hod.

Odvolatelka ve své argumentaci proti usnesení insolvenního soudu ze dne 24.10.2013 pomíjí zvláštní úpravu doruování v insolvenním ízení vyplývající z textu insolvenního zákona (viz výše citovaná ustanovení § 71 a § 75), jakož i toliko podp rnou funkci obanského soudního ádu, jehož ustanovení se použijí p imČ enČ jen tehdy, nestanoví-li insolvenní zákon jinak nebo není-li takový postup v rozporu se zásadami, na kterých spoívá insolvenní ízení. Insolvenní ízení p itom stojí na zásadČ že jeho úastníci (§ 14 IZ) jsou o jeho pr bČhu informováni p edevším prost ednictvím insolvenního rejst íku, jenž by mČli ve svém vlastním zájmu pr bČžnČ sledovat. Pokud p i vČdomí této skutenosti rozhodl insolvenní soud o tom, že usnesení o urení odmČny správce ze dne 12.7.2013, zve ejnČné v insolvenním rejst íku dne 16.7.2013, bude doruováno zvoleným zp sobem dle § 50 o.s. ., využil tím oprávnČní, jež mu insolvenní zákon ve t etím odstavci § 75 dává, aniž by tím porušil princip rovnosti úastník ízení, nebo ti byli o jeho vydání prost ednictvím insolvenního rejst íku zpraveni.

Odvolací soud p itom nikterak nerozporuje odvolatelkou uvádČné skutenosti od vod ující ve sporném ízení postup dle § 50 o.s. ., kde, zjednodušenČ eeno, by nemČlo být tímto pro úastníka nejménČ p íznivým zp sobem doruováno tam, kde dlužník nemá d vod oekávat vydání takto doruovaného rozhodnutí, jež je p itom zp sobilé p ímo výraznČ zasáhnout do jeho pomČr . Tak tomu ale v daném p ípadČ není, nebo odvolatelka vČdČla, že insolvenní soud eší problematiku výše odmČny a náklad insolvenního správce v souvislosti s jeho povinností p evést v režimu § 285 IZ byt do jejího vlastnictví. Jde proto svou povahou o úplnČ jinou situaci než tu, kterou odvolatelka p íkladmo ve srovnání s tím zmi uje v odvolání, nebo nároky kladené na doruení platebního rozkazu jsou od vodnČny zejména tím, že je jím ukládána povinnost penČžitého plnČní tomu, kde obvykle o zahájení takového soudního ízení neví a musí být proto (proti fikci doruení) chránČn zákonem p edvídaným zp sobem. Nadto, jak zmínČno výše, odlišnČ od bČžného nalézacího ízení v insolvenním ízení hraje významnou roli fakt publikace písemností, tedy i rozhodnutí soudu, prost ednictvím insolvenního rejst íku, a proto ochrana právem chránČného zájmu úastník insolvenního ízení (§ 14 odst. 1 IZ) i t etích osob v bČžných p ípadech nevyžaduje nadstandardní ochranu spoívající v doruování do vlastních rukou. To platí i v p ípadČ doruení usnesení dle § 285 odst. 4 IZ, jímž se odvolatelce jakožto oprávnČné osobČ co nositelce zde uvedeného nároku takovým rozhodnutím ani p ímo žádná povinnost neukládá (je rozhodováno jen o odmČnČ a nákladech insolvenního správce), by si je odvolací soud vČdom toho, že bez úhrady zde specifikované sumy insolvenní správce není povinen bytovou jednotku do jejího vlastnictví p evést.

Odvolací soud nep iznal relevanci ani výhradám obsaženým ve stanovisku Vrchního státního zastupitelství v Praze, nebo v souzené vČci není sporu o tom, že insolvenní soud p i doruování usnesení zvolil nejenom standardní, zákonem p edvídaný zp sob, ale použil k tomu i odpovídající obálku, p iemž ani odvolatelka netvrdila, že by vyplnČním údaj na této obálce soudem i doruovatelem, pop . absencí takového vyplnČní, byla uvedena v omyl a v p íinné souvislosti s tím se odvolala opoždČnČ. Veškerá odvolací argumentace se totiž upíná k výhradám stran tvrzeného zp sobu doruování (dle odvolatelky chybného), nikoliv k textu na obálce.

Protože lh ta k podání odvolání proti usnesení ze dne 12.7.2013 (B-2071), doruovanému ve smyslu výše eeného dle § 50 odst. 1 o.s. ., marnČ odvolatelce uplynula dnem 6.8.2013, je odvolání odvolatelky podané k poštovní p epravČ dne 16.8.2013 zjevnČ opoždČné.

Jelikož prominutí zmeškání lh ty není v insolvenním ízení p ípustné (§ 83 IZ), soud I. stupnČ správnČ rozhodl, když odvolání postupem podle § 208 odst. 1 o.s. . odmítl. Odvolací soud proto napadené usnesení podle § 219 o.s. . jako vČcnČ správné potvrdil.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 22. ledna 2014

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva