1 VSPH 2042/2015-B-24
KSCB 27 INS 17650/2013 1 VSPH 2042/2015-B-24

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. Ivy Novotné a JUDr. Ladislava Derky v insolvenční věci dlužníků: a) Jan Blažek, nar. 1. července 1987, IČO 71922512, b) Lenka Blažková, nar. 15. února 1981, oba bytem Božejov 71, o odvolání dlužníků proti usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 17650/2013-B-13 ze dne 9. září 2015,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Českých Budějovicích č.j. KSCB 27 INS 17650/2013-B-13 ze dne 9. září 2015 se v bodech I. a II. výroku potvrzuje.

Odůvodnění:

Krajský soud v Českých Budějovicích nadepsaným usnesením v bodě I. výroku zrušil schválené oddlužení a na majetek dlužníků prohlásil nepatrný konkurs (body II. a III. výroku).

V odůvodnění usnesení soud zejména uvedl, že dne 15.11.2013 (A-11) zjistil úpadek dlužníků a povolil jeho řešení oddlužením. Usnesením ze dne 15.4.2014 (B-4) schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře.

Ze zprávy insolvenční správkyně ze dne 8.7.2014 vyplynulo, že dlužníci splátkový kalendář neplnili, nebyly plněny ani finanční dary. I přes projednání neplnění splátkového kalendáře s dlužníky před soudem dne 9.2.2015 správkyně v podání ze dne 10.6.2015 konstatovala, že splátkový kalendář nebyl nadále plněn. Dlužník ukončil pracovní poměr a byl evidován jako uchazeč o zaměstnání. Na 31.8.2015 soud opětovně nařídil jednání, na které se dlužníci bez dostatečné omluvy nedostavili.

Po urgencích ze strany správkyně zaslali dlužníci od února 2015 2x 3.000,-Kč a dále 2.000,-Kč. Od května 2014 do října 2014 bylo plněno ze strany dárců jen v částce 4.900,-Kč, ačkoli měsíční výše daru měla činit 7.000,-Kč. Dluh na darech činil 107.100,-Kč. Dluh na splátkovém kalendáři činil 40.960,-Kč. Na splátkový kalendář nebylo plněno ničeho, když poskytnuté plnění bylo započítáno na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně.

Na základě shora uvedených skutečností dospěl soud k závěru, že dlužníci neplnili své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení a naplnili tak ustanovení § 418 odst. 1 písm. a) a c) insolvenčního zákona č. 182/2006 Sb. (dále též IZ).

Proti tomuto usnesení se dlužníci včas odvolali, připustili, že splátkový kalendář nebyl plněn, že si mysleli, že již dříve dojde ke změně zaměstnání, že rekvalifikace trvala déle, než předpokládali, a že od 12.10.2015 dlužník pracuje pro kamionovou dopravu. O nařízeném jednání nevěděli. Navrhovali řešení úpadku plněním splátkového kalendáře s měsíční splátkou ve výši 5.000,-Kč.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl přitom k závěru, že odvolání není opodstatněno.

Podle § 418 odst. 1 IZ insolvenční soud schválené oddlužení zruší a současně rozhodne o způsobu řešení dlužníkova úpadku konkursem, jestliže a) dlužník neplní podstatné povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, nebo b) se ukáže, že podstatnou část splátkového kalendáře nebude možné splnit, nebo c) v důsledku zaviněného jednání vznikl dlužníku po schválení oddlužení peněžitý závazek po dobu delší 30 dnů po lhůtě splatnosti, anebo d) to navrhne dlužník.

Nutno zdůraznit, že oddlužení je způsobem řešení dlužníkova úpadku, který za zákonem stanovených podmínek vede k osvobození dlužníka od placení zbytku jeho dluhů dle § 414 a násl. insolvenčního zákona. K tomu však může dojít, jen pokud dlužník všechny své povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení řádně a včas splnil. Při oddlužení formou splátkového kalendáře je přitom soud již v jeho průběhu povinen zohlednit zjištění, že dlužník s ním spojené povinnosti v podstatné míře neplní, a že z tohoto důvodu nelze očekávat završení oddlužení osvobozením dlužníka od placení zbytku jeho dluhů. Pak není důvodu vyčkávat splnění celého splátkového kalendáře a naopak je třeba proces oddlužení za podmínek stanovených v § 418 insolvenčního zákona ukončit. K takovému rozhodnutí učiněnému ve prospěch všech věřitelů nepotřebuje insolvenční soud jako strážce jejich společného zájmu ani návrh žádného z věřitelů.

Z obsahu napadeného usnesení plyne, že důvodem pro zrušení schváleného oddlužení bylo zejména neplnění podstatných povinností podle schváleného způsobu oddlužení. Na jednání odvolacího soudu se dlužníci, ač řádně předvoláni, nedostavili, odvolací soud proto jednal v jejich nepřítomnosti. K dotazu odvolacího soudu insolvenční správkyně uvedla, že poslední platbu od dlužníků obdržela 17.7.2015, a to ve výši 3.000,-Kč, poté již nedostala ničeho.

Odvolací soud shodně jako soud I. stupně dospěl k závěru, že dlužníci neplnili podstatné povinnosti podle schváleného splátkového kalendáře. Z obsahu zprávy insolvenční správkyně ze dne 10.6.2015 plyne, že dlužníci za dobu od 9.2.2015 uskutečnili platby jen v rozsahu 2x 640,-Kč (16.2.2015 a 17.3.2015), dále uhradili částku 3.000,-Kč dne 23.3.2015, platby jen opakovaně slibovali, ale neplnili. Ze strany dárců nebylo od vydání usnesení o splátkovém kalendáři ničeho plněno vyjma dvou plateb v souhrnné výši 4.900,-Kč od Aleny Kuštové, dosud mělo být dárci zasláno 42.000,-Kč.

Od února 2015 došlo od dlužníků po urgencích správkyně v březnu 3.000,-Kč, v červnu 2.000,-Kč, v červenci 3.000,-Kč. Jen dluh na darech činil 107.100,-Kč bez odměny insolvenční správkyně. Výše měsíčního daru měla činit 7.000,-Kč. Bez daru činil dluh na splátkovém kalendáři 40.960,-Kč. Na splátkový kalendář nebylo fakticky ničeho plněno, protože dosud poskytnuté platby byly započítány na odměnu a náhradu hotových výdajů insolvenční správkyně.

Na základě shora uvedených skutečností odvolací soud dovodil, že podmínky pro zrušení oddlužení byly splněny. Dlužníci byli jak ze strany správkyně, tak ze strany soudu důrazně upozorněni na nutnost dodržovat splátkový kalendář, což se jim však nezdařilo. Podle usnesení o schválení oddlužení ze dne 15.4.2014 (B-4) měli dárci Alena Kuštová a Jiří Blažek dlužníkům měsíčně přispívat na oddlužení celkovou částku ve výši 7.000,-Kč, avšak na základě darovacích smluv nebylo řádně a včas plněno, což jde k tíži dlužníků, protože bylo jejich věcí, s kým darovací smlouvu uzavřou a zda jejich dárce bude schopen jim na oddlužení přispívat.

Protože z dosavadních výsledků řízení plyne, že splátkový kalendář nebyl řádně plněn a ani v budoucnu nelze očekávat, že bude řádně a včas plněno, přičemž dalším trváním splátkového kalendáře by se jen dále navyšovaly nároky insolvenční správkyně na odměnu a náhradu hotových výdajů, dospěl odvolací soud shodně jako soud I. stupně k závěru, že další trvání oddlužení není za situace, kdy od roku 2014 byli dlužníci marně upozorňováni na nutnost plnit splátkový kalendář, opodstatněno.

Ze shora uvedených důvodů odvolací soud napadené usnesení v bodech I. a II. výroku podle § 219 o.s.ř. jako věcně správné potvrdil.

Poučení: Proti tomuto rozhodnutí je dovolání přípustné, jestliže na základě dovolání podaného do dvou měsíců od doručení rozhodnutí k Nejvyššímu soudu ČR prostřednictvím Krajského soudu v Českých Budějovicích dovolací soud dospěje k závěru, že napadené rozhodnutí odvolacího soudu závisí na vyřešení otázky hmotného nebo procesního práva, při jejímž řešení se odvolací soud odchýlil od ustálené rozhodovací praxe dovolacího soudu nebo která v rozhodování dovolacího soudu dosud nebyla vyřešena nebo je dovolacím soudem rozhodována rozdílně anebo má-li být dovolacím soudem vyřešená právní otázka posouzena jinak (§ 237, § 239 a § 240 odst. 1 o.s.ř.).

V Praze dne 26. listopadu 2015

JUDr. František K u č e r a, v. r. předseda senátu

Za správnost vyhotovení: Borodáčová