1 VSPH 2033/2013-A-11
KSPL 56 INS 31089/2013 1 VSPH 2033/2013-A-11

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátČ složeném z p edsedy JUDr. Františka Kuery a ze soudc Mgr. Luboše Dörfla a JUDr. Ing. Jaroslava Zelenky, Ph.D. ve vČci dlužnice: Šárka Babková, r..: 755909/2189, IýO 76208443, bytem Š áhlavy-Š áhlavice 100, 332 04 NezvČstice, o odvolání dlužnice proti usnesení Krajského soudu v Plzni, .j. KSPL 56 INS 31089/2013-A-6, ze dne 8. listopadu 2013,

takto:

Usnesení Krajského soudu v Plzni, .j. KSPL 56 INS 31089/2013-A-6, ze dne 8. listopadu 2013, se m Č n í tak, že se dlužnici ukládá povinnost zaplatit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 15.000,-K ve lh tČ 15 dn ode dne právní moci tohoto usnesení.

Od vodnČní:

Krajský soud v Plzni nadepsaným usnesením uložil dlužnici Šárce Babkové (dále jen dlužnice) povinnost hradit zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 45.000,-K ve lh tČ 7 dn ode dne právní moci tohoto usnesení.

P i stanovení zálohy na náklady insolvenního ízení vycházel soud prvního stupnČ z pot eby zajistit pro insolvenního správce dostatek finanních prost edk k úhradČ náklad insolvenního ízení a zejména uvedl, že v projednávaném p ípadČ podala dlužnice ádný návrh na zahájení insolvenního ízení spojený s návrhem na povolení oddlužení, z nČhož vyplývá, že hodnota jejího majetku nep esahuje 10.000,-K. Protože dlužnice oznaila 3 z 5 svých závazk jako závazky z p edchozího podnikání, dospČl soud I. stupnČ k závČru, že dlužnice nebude spl ovat zákonné podmínky pro povolení oddlužení a jako jediný zp sob ešení jejího úpadku p ichází v úvahu prohlášení konkursu, p iemž jí stanovil zálohu na náklady insolvenního ízení ve výši 45.000,-K s ohledem na pot ebu krýt z této zálohy i p edpokládanou výši odmČny a náklad insolvenního správce.

Proti tomuto usnesení se dlužnice vas odvolala a požadovala, aby odvolací soud rozhodnutí soudu I. stupnČ zrušil a zálohu jí neukládal. Tvrdila, že nČkteré její dluhy sice vznikly z podnikání, byly však zp sobeny jejím nástupem na mate skou dovolenou. Poukazovala na to, že bude schopna hradit na pohledávky nezajištČných vČ itel alespo zákonné minimum pro povolení oddlužení ve výši 30 % tČchto pohledávek, nebo jí bylo p islíbeno matkou, že pro úely plnČní splátkového kalendá e bude poskytovat ástku 5.000,-K mČsínČ. Vrchní soud v Praze p ezkoumal napadené usnesení i ízení jeho vydání p edcházející a dospČl k tČmto zjištČním a závČr m:

Povinnost navrhovatele uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení vyplývá z ust. § 108 odst. 1 až 3 insolvenního zákona, podle nČjž m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu uložit insolvennímu navrhovateli, aby ve stanovené lh tČ zaplatil zálohu na náklady insolvenního ízení až do ástky 50.000,-K. Nebude-li záloha na náklady insolvenního ízení ve stanovené lh tČ zaplacena, m že insolvenní soud p ed rozhodnutím o insolvenním návrhu insolvenní ízení zastavit, a neuiní-li tak, m že p ikroit k jejímu vymáhání; o tom musí insolvenního navrhovatele pouit.

Ze spisu odvolací soud zjistil, že dlužnice je nemajetná, vdaná a má vyživovací povinnost ke 2 nezl. dČtem. Dlužnice dle p íloh insolvenního návrhu nevlastní finanní prost edky, eviduje pouze movitý majetek nízké hodnoty a pobírá rodiovský p íspČvek ve výši p ibližnČ 5.000,-K mČsínČ. Dle tvrzení dlužnice jí bude pro úely oddlužení p ispívat ástkou 5.000,-K mČsínČ její matka. Ve spise však žádný doklad o takové dohodČ není založen. Výše jejích závazk v i 5 vČ itel m p esahuje 310.000,-K, z toho závazky v i ýeské správČ sociálního zabezpeení, Všeobecné zdravotní pojiš ovnČ ýeské republiky a Vorlíkovi-kade nické pot eby, s.r.o. iní p ibližnČ 71.000,-K.

Úelem institutu zálohy je p edevším p eklenout nedostatek finanních prost edk po rozhodnutí o úpadku, umožnit insolvennímu správci výkon jeho funkce a rovnČž poskytnout záruku úhrady odmČny a hotových výdaj insolvenního správce pro p ípad, že je nebude možno uhradit z majetkové podstaty.

V daném p ípadČ zatím dlužnice nedoložila, že spl uje zákonné podmínky (§ 389 insolvenního zákona) pro povolení oddlužení, nebo eviduje jako fyzická osoba závazky ze svého podnikání. Nejedná se p itom o závazky nepatrné hodnoty, ani o závazky, které by mohly být navrhovaným splátkovým kalendá em splnČny zcela, nebo s jejichž nižší úhradou by vČ itelé souhlasili. Z toho vyplývá, že nebude možné ešit úpadek dlužnice jiným zp sobem než konkursem (pop . nepatrným konkursem dle ust. § 314, § 315 insolvenního zákona), a insolvennímu správci je proto t eba zajistit dostatek prost edk na hotové výdaje související s jeho inností a náklady spojené se zjiš ováním majetkové podstaty (p ípadnČ jejího prodeje). Vzhledem k tomu, že dlužnice nedisponuje likvidními prost edky a podmínky pro zamítnutí návrhu pro nedostatek majetku dle ust. § 144 insolvenního zákona v dané vČci splnČny nejsou, postupoval soud prvního stupnČ správnČ, pokud rozhodl o uložení povinnosti dlužnici uhradit zálohu na náklady insolvenního ízení

V p ípadČ ešení úpadku konkursem náklady insolvenního ízení p edstavují mimo jiné vždy i hotové výdaje a odmČnu insolvenního správce, jež dosahuje dle vyhlášky . 313/2007 Sb. nejménČ 45.000,-K. Odvolací soud je však toho názoru, že je t eba vzít v úvahu konkrétní okolnosti vČci, jimiž jsou majetkové pomČry dlužnice i skutenost, že v majetkové podstatČ nebude dohledán s nejvČtší pravdČpodobností žádný zpenČžitelný majetek a ízení o konkursu bude z ejmČ zastaveno, aniž by došlo ke zpenČžování jejího majetku. Proto ke krytí výdaj spojených s výkonem funkce insolvenního správce bude postaovat dle odvolacího soudu záloha ve výši 15.000,-K. Proto odvolací soud postupoval podle § 220 odst. 1 písm. a) a § 167 odst. 2 o.s. . a napadené usnesení zmČnil tak, že zálohu dlužnici snížil na ástku 15.000,-K a souasnČ prodloužil její splatnost.

P o u e n í : Proti tomuto rozhodnutí n e n í dovolání p ípustné.

V Praze dne 31. prosince 2013

JUDr. František K u e r a, v. r. p edseda senátu

Za správnost vyhotovení: Brožová Eva