1 VSPH 2029/2017-B-36
č. i-KSCB 27 INS 32945 /2013 1 VSPH 2029 /2017-B-36

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Františka Kučery a soudců JUDr. ]iřího Goldsteina a jUDr. Jiřího Karety v insolvenčním řízení dlužníků: Stanislava anonymizovano , anonymizovano a Pavel anonymizovano , anonymizovano , oba bytem Táboritů 619/3, 391 02 Sezimovo Ustí, o odvolání IKT INSOLVENCE, v. 0. 3., ICQ: 29113091, sídlem Koperníkova 822/25, 301 00 Plzeň, proti usnesení Krajského soudu v Ceských Budějovicích č. j KSCB 27 INS 32945 / 2013-13 25 ze dne 1. listopadu 2017 takto:

Odvolání se odmítá.

Odůvodnění:

1. Krajský soud v Českých Budějovicích usnesením č. j. KSCB 27 INS 32945/2013wB 25 ze dne 1. listopadu 2017rozhodl v insolvenční věci dlužníků o návrhu insolvenčního správce na rozdělení výtěžku zpeněžení majetkové podstaty mezi nezajištěné věřitele a o schválení zálohy na odměnu insolvenčního správce tak, že uložil insolvenčnímu správci, aby mezi nezajištěné věřitele do výše jejich dosud neuspokojených zjištěných pohledávek rozdělil výtěžek zpeněžení majetku dlužnice, spoluvlastnického podílu o velikosti 1 / 3 na nemovitosti: pozemek parc. č. st. 1663, o výměře 123 m2, zastavěná plocha a nádvoří, jehož součástí je stavba č .p. 921, a pozemek parc. č. 74/115, o výměře 77 m2, zahrada, vše zapsáno na LV 1430 pro katastrální území Sezimovo Ústí, obec Sezimovo Ústí, katastrální úřad pro Jihočeský kraj, katastrální pracoviště Tábor, a to vpoměru v rozhodnutí stanoveném (bod 1. výroku), insolvenčnímu správci přiznal zálohu na odměnu z výtěžku zpeněžení ve výši 28 184 Kč (bod II. výroku), insolvenčnímu správci uložil vydat výtěžek zpeněžení dle výroku I. nezajištěným věřitelům do 15 dnů od doručení tohoto usnesení a ve stejné lhůtě vrátit hyperochu ve výši 153 531,06 Kč dlužníci, popřípadě s ní naložit jinak dle instrukcí dlužnice, zapsat do upraveného seznamu přihlášených pohledávek, jaká částka byla vyplacena jednotlivým věřitelům, a do 30 dnů od doručení usnesení podat soudu písemnou zprávu o vydání výtěžku zpeněžení a předložit upravený seznam přihlášených pohledávek

(bod Hl. výroku).

2. V odůvodnění rozhodnutí soud uvedl, že usnesením ze dne 25. 5. 2014, č. j. KSCB 27 INS 32945/2013 13-5, soud schválil oddlužení dlužníků plněním splátkového kalendáře. V průběhu insolvenčního řízení získala dlužnice v rámci dědického řízení spoluvlastnický podíl na nemovitosti specifikované ve výroku tohoto usnesení. Nemovitost tak byla v souladu

Shodu s prvopisem potvrzuje ]ana Vlasáková. s ust. Š 412 odst. 1 písm. b) č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), v platném znění (dále též IZ ), vydána insolvenčnímu správci ke zpeněžení. Podáním doručeným soudu dne 25. 9. 2017 insolvenční správce požádal soud o vyslovení souhlasu s vydáním výtěžku zpeněžení výše specifikovaného majetku dlužnice nezajištěným věřitelům. Majetek dlužnice byl zpeněžen za částku 450 000 Kč. Náklady spojené se zpeněžením, které jsou tvořeny částkou vynaloženou na znalecký posudek, činily dle sdělení insolvenčního správce celkem 9 438 Kč. Insolvenční správce rovněž navrhl soudu přiznání zálohy na svou odměnu ve výši 78 290,15 Kč včetně daně z přidané hodnoty, přičemž, jak správce doplnil ve svém podání ze dne 16. 10. 2017, při výpočtu odměny postupoval podle ustanovení $ 1 odst. 3 vyhlášky č. 313/2007 Sb., o odměně insolvenčního správce, o náhradách jeho hotových výdajů, o odměně členů a náhradníků věřitelského výboru a o náhradách jejich nutných výdajů (dále též vyhláška ). Z přílohy návrhu na vydání výtěžku se pak podává, že na základě plnění splátkového kalendáře bylo věřitelům dosud vyplaceno 180 410,33 Kč a k uspokojení nezajištěných věřitelů tak zbývá částka v celkové výši 258 810,40 Kč.

3. Insolvenční soud odkázal na S 412 odst. 1 písm. b) a na S 38 odst. 4 IZ, jakož i na S 1 odst. 2 a 5 5 vyhlášky, a vysvětlil, že probíhá li oddlužení plněním splátkového kalendáře, pak postačí, že výtěžek zpeněžení nezajištěného majetku je použit jako mimořádná splátka, proto insolvenčnímu správci uložil vydat po odečtení nákladů na zpeněžení výtěžek zpeněžení do výše dosud neuspokojených zjištěných pohledávek, tj. do výše 258 810,40 Kč, nezajištěným věřitelům, a to v poměru určeném podle usnesení o schválení oddlužení.

4. Proti tomuto rozhodnutí brojil insolvenční správce a namítal, že soud nepostupoval v souladu s aktuální judikaturou, konkrétně usnesením Vrchního soudu vPraze č. j. KSPH 68 INS 258/2014, 4 VSPH 671/2017-P9 9. Jelikož v daném případě se jedná o dědictví, které bylo zpeněžováno, resp. byl zpeněžován jeho díl připadající na dlužníci, a 2 usnesení o dědictví vyplývá, že do dědictví byla pojata i pasiva, je dle právního názoru insolvenčního správce nutno se nejprve vypořádat s pasivy a teprve zbylou část dědictví pojmout do majetkové podstaty jako mimořádný příjem a z něj uspokojit věřitele přihlášené do insolvenčního řízení. Pokud by byly finanční prostředky zcela rozděleny mezi věřitele a hyperocha předána dlužníci, mohlo by dojít k porušení práv dosud nepříhlášených věřitelů z dědictví.

5. Vrchní soud v Praze jako soud odvolací se nejprve zabýval tím, zda je proti napadenému odvolání přípustné, popř. zda insolvenční správce je osobou k podání odvolání oprávněnou. Dospěl přitom k následujícím závěrům:

6. Podle Š 409 IZ má dlužník od schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dispoziční oprávnění k příjmům, které získá po schválení oddlužení a s takto nabytými příjmy je povinen naložit způsobem uvedeným v rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře (odst. 1). Dispoziční oprávnění k majetku, náležejícímu do majetkové podstaty v době schválení oddlužení, včetně toho majetku, s nímž dlužník nemohl dosud nakládat v důsledku účinků nařízení nebo zahájení výkonu rozhodnutí nebo exekuce, má od právní moci rozhodnutí o schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře dlužník; to neplatí, jde li o majetek, který slouží k zajištění. Majetek, který dlužník získá poté, co nastanou účinky schválení oddlužení, z té části příjmů, která nepodléhá oddlužení, nenáleží do majetkové podstaty (odst. 2 věta prvá a druhá).

Shodu s prvopísem potvrzuje jana Vlasáková.

I '

7.

U-..- v ' "-a-u-Podle Š 412 odst. 1 písm. b) IZ po dobu trvání účinků schválení oddlužení plněním splátkového kalendáře je dlužník povinen hodnoty získané dědictvím, darem a z neúčinného právního úkonu, jakož i majetek, který dlužník neuvedl v seznamu majetku, ač tuto povinnost měl, vydat insolvenčnímu správci ke zpeněžení a výtěžek, stejně jako jiné své mirnořádné příjmy, použít k mimořádným splátkám nad rámec splátkového kalendáře.

Podle ustanovení $ 11 IZ, při výkonu dohlédací činnosti insolvenční soud rozhoduje o záležitostech, které se týkají průběhu insolvenčního řízení, činí opatření potřebná k zajištění jeho účelu a ukládá povinnosti, týkající se činností jednotlivých subjektů řízení.

Podle $ 91 IZ proti rozhodnutím, která insolvenční soud učinil při výkonu dohlédací činnosti včetně předběžných opatření, není odvolání přípustné, pokud zákon nestanoví jinak.

10. Smyslem dohlédací činnosti soudu je zajištění řádného a plynulého průběhu řízení a dodržování jeho pravidel všemi ostatními procesními subjekty. Rozhodnutí, jež soud vydává při dohlédací činnosti, proto mají operativně reagovat na problémy vzešlé z činnosti procesních subjektů v průběhu řízení způsobem, který co nejvíce naplňuje smysl dohlédací činností soudu. Přitom pro rozhodnutí vydávané soudem při výkonu dohlédací činnosti je určující, že jeho prostřednictvím bude naplňován účel řízení a přijatá opatření povedou k dosažení jeho cíle (viz rozhodnutí Nejvyššího soudu ČR ze dne 20. 12. 2007, sp. zn. 29 Odo 1696/2005). Napadené usnesení má charakter výkonu dohlédací činnosti ale toliko vbodu II. výroku o záloze na odměnu správce a v bodu III. výroku, kterým soud prvního stupně ve své podstatě uložil insolvenčnímu správci realizovat to, co je uvedeno v bodě I. výroku, proto jen vtomto rozsahu je rozhodnutí ze dne 1. 11. 2017 dohledovým usnesením, proti němuž není odvolání přípustné.

11. V bodu 1. výroku o stanovení částky určené tomu kterému věřiteli se nejedná o rozhodnutí insolvenčního soudu při výkonu dohlédací činnosti a proti napadenému usnesení je odvolání objektivně přípustné, byt, insolvenční soud v napadeném usnesení dovodil s odkazem na 5 91 IZ opak.

12. Podle Š 218 písm. b/ občanského soudního řádu č. 99/1963 Sb. (dále též o. s. ř.) odvolací soud odmítne odvolání, které bylo podáno někým, kdo k odvolání není oprávněn.

13. Insolvenční správce by byl jakožto účastník řízení k podání odvolání subjektivně legitimován,

14. leč jen v takovém rozsahu výroku, jímž byl dotčen na svých právech, tedy mohl by příslušné rozhodnutí napadnout, pokud by vznášel připomínky proti tomu, jak insolvenční soud rozhodl právě jen o jeho nárocích, tedy o úhradě jeho odměny a nákladů. Tak tomu ale v souzené věci není, neboť insolvenční správce argumentačně upíná své výhrady především vůči bodu I. výroku, když tvrdí, že napadeným usnesením nebude poškozen on, nýbrž věřitelé z dědictví. K jejich ochraně, tedy k ochraně třetích osob stojících mimo insolvenční řízení, ovšem insolvenční správce povolán není.

Protože napadené usnesení vrozsahu, vněmž ho lze odvoláním napadnout, nikterak v neprospěch odvolatele nevyznívá (není mu takto způsobena žádná újma), není dána subjektivní přípustnost insolvenční správce k podání odvolání.

Shodu s prvopisem potvrzuje _jana Wasáková.

1 VSPH 2029 / 2017

15. Veden stanovisky vysvětlenými výše postupoval odvolací soud dle Š 218 písm. b/ o. s .ř.

(stran bodu I. výroku) í dle 5 218 písm. c/ o. s. ř. (stran bodů II. a III. výroku) a odvolání insolvenčního správce odmítl.

Poučení: Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 18. ledna 2018

JUDr. František Kučera v. r. předseda senátu

Shodu s prvopísem potvrzuje jana Vlasáková.