1 VSPH 2019/2017-P14-7
č. j. KSPH 67 INS 8537 /2017 1 VSPH 2019 /2017-P14-7

USNESENÍ

Vrchní soud v Praze jako soud odvolací rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jiřího Goldsteina a soudců JUDr. Františka Kučery a JUDr. Jiřího Karety v insolvenční věci dlužníka: JT STA, s. r. 0., IČO: 24741256 sídlem Nákupní 1127, 252 42 Jesenice o odvoláni věřitele: Finančního úřadu pro Středočeský kraj, IČO 72080043 sídlem Na Pankráci 1685/17, 140 21 Praha 4 proti usnesení Krajského soudu vPraze č. j KSPH 67 INS 8537/2017WP14 2 ze dne 6. listopadu 2017 takto: Usnesení Krajského soudu v Praze č. j. KSPH 67 INS 8537 / 2017-P14-2 ze dne 6. listopadu 2017 se zrušuje a věc se vrací soudu prvního stupně k dalšímu řízeni.

Odůvodnění:

Krajský soud v Praze usnesením č. j. KSPH 67 INS 8537/2017 P14 2 ze dne 6. 11. 2017 odmítl přihlášku Finančního úřadu pro Středočeský kraj (dále odvolatel) č. 11 (vedená pod P14) pro opožděnost a konstatoval, že k této přihlášce se dále nepřihlíží.

V odůvodnění usnesení soud prvního stupně uvedl, že usnesením č. j KSPH 67 INS 8537/2017 -A 18 ze dne 26. 6. 2017 zjistil úpadek JT STAV, s. r. 0. (dále dlužník) a na jeho majetek prohlásil konkurs. Zároveň věřitele vyzval, aby pohledávky přihlásili nejpozději do 28. 8. 2017. Přihláška odvolatele č. 11, (vedená pod P14) došla insolvenčnímu soudu dne 16. 10. 2017. Přihláška věřitele č. 11 (vedená pod P14) byla insolvenčnímu soudu odeslána opožděné po uplynutí lhůty k přihlášení pohledávek věřitelů, proto ji soud odmítl a konstatoval, že k této přihlášce se dále nepřihlíží.

Proti tomuto usnesení se odvolatel včas odvolal a požadoval, aby odvolací soud napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšírnu řízení.

Argumentoval zejména tím, že v této věci soud prvního stupně nesprávně odmítl jeho přihlášku pohledávky. Odvolatel přihlásil pohledávky přihláškou pod č. 11 ve výši 5.055.665,33 Kč (zasláno pod číslem jednacím 3956693/17/2102 80543 209200) a č. 12 ve výši 1434897 Kč (zasláno pod číslem jednacím 3956694/17/2102 80543 209200), obě přihlášky byly doručeny soudu do datové schránky dne 23. 8. 2017. V souladu s ust. Š 192 odst. 4 insolvenčního zákona odvolatel změnil výši přihlášené pohledávky č. 12 z původní výše 1.434.897 Kč na výši 1277894 Kč. Upřesnění přihlášky č. 12 (zasláno pod číslem jednacím 4353337/17/2102 80543-209200) bylo soudu doručeno do datové schránky dne 16. 10. 2017, tedy ještě před skončením přezkumného jednání, které se uskutečnilo dne 24. 10. 2017. Skutečnost, že se nejedná o další přihlášku pohledávky, ale o upřesnění přihlášky č. 12 odvolatel oznámil samostatným sdělením

Shodu s prvopisem potvrzuje Jana Vlasáková.

10.

11.

12. l. v DFI 1 zur/1 Luu

(evidováno pod číslem jednacím 4383768 / 17 / 2102 80543 209200) zaslaným společně s upřesněním přihlášky doručeným do datové schránky soudu dne 16. 10. 2017.

Vrchní soud v Praze přezkoumal napadené usnesení i řízení jeho vydání předcházející a dospěl k následujícím zjištěním a závěrům:

Podle ust. Š 173 odst. 1 insolvenčního zákona podávají věřitelé přihlášky pohledávek u insolvenčního soudu od zahájení insolvenčního řízení až do uplynutí lhůty stanovené rozhodnutím o úpadku. K přihláškám, které jsou podány později, insolvenční soud nepřihlíží a takto uplatněné pohledávky se v insolvenčním řízení neuspokojují.

V rozhodnutí o úpadku insolvenční soud podle ust. Š 136 odst. 2 písm. d) insolvenčního zákona vyzve věřitele, kteří dosud nepřihlásili své pohledávky, aby tak učinili ve stanovené lhůtě, a poučí je o následcích jejího zmeškání podle ust. Š 173 odst. 1 insolvenčního zákona.

Podle ust. Š 185 insolvenčního zákona jestliže v průběhu insolvenčního řízení nastala skutečnost, na základě které se podle tohoto zákona k přihlášce pohledávky nebo k přihlášené pohledávce nepřihlíží, insolvenční soud odmítne přihlášku rozhodnutím, proti kterému je odvolání přípustné a které se doručuje zvlášť přihlášenému věřiteli, dlužníku a insolvenčnímu správci; odvolání proti němu může podat jen přihlášený věřitel. Právní mocí takového rozhodnutí účast tohoto věřitele v insolvenčním řízení končí; o tom insolvenční soud přihlášeného věřitele uvědomí ve výroku rozhodnutí.

Z obsahu spisu vyplývá, že soud prvního stupně usnesením č. j. KSPI I 67 INS 8537/2017wA 18 ze dne 26. 6. 2017 zjistil úpadek dlužníka, zároveň stanovil věřitelům lhůtu třiceti dnů k podání přihlášek. Rovněž věřitele poučil o tom, že přihlášky pohledávek se podávají u insolvenčního soudu. Toto usnesení nepostrádá žádnou ze zákonem předepsaných náležitostí, jinými slovy obsahuje vše, co podle ust. Š 136 odst. 2 insolvenčního zákona obsahovat má, a to včetně lhůty stanovené kpřihlášení pohledávek a řádného poučení o následcích zmeškání této lhůty podle ust. Š 173 odst. 1 insolvenčního zákona. Lhůta stanovená pro přihlášení pohledávek věřitelů uplynula dne 28. 8. 2017.

Vinsolvenčním rejstříku voddíle P j pod č. P11 zapsána přihláška dvanácti pohledávek odvolatele, vcelkové výši 5.055.665,33 Kč, která byla podána elektronicky dne 23. 8. 2017, pod č. P12 je zapsána přihláška devíti pohledávek v celkové výši 1.434.897 Kč, která byla podána elektronicky dne 23. 8. 2017. Dále je pod č. P14 je zapsána přihláška šesti pohledávek v celkové výši 1.277.894 Kč, která byla podána dne 16. 10. 207, když odvolatel k této přihlášce připojil podání ze dne 16. 10. 2017 označené č. j. 4383768/17/2102 80543 209200, ve kterém uvedl, že již přihlásil dne 23. 8. 2017 do insolvenčního řízení pohledávky přihláškou, jež eviduje pod č. j. 3956694/17/2102 80543 209200 ze dne 23. 8. 2017, a tímto podáním v souladu s ustanovením Š 192 odst. 4 insolvenčního zákona upřesňuje odhad výše přihlášených pohledávek, a to dle rozpisu, který je přílohou k tomuto podání. Přezkumné jednání dosud neproběhlo.

Z výše uvedených zjištění vyplývá, že odvolatel včas přihlásil dvěma přihláškami dvanáct pohledávek v celkové výši 5.055.665,33 Kč a devět pohledávek v celkové výši 1434897 Kč, které jsou v oddíle P vedeny pod č. 11 a 12. Dále je pod č. 14 založeno podání sice označené jako přihláška pohledávky, které bylo podáno po uplynutí lhůty pro přihlašování pohledávek, ale odvolatel v připojeném podání uvedl, že se nejedná o novou přihlášku ale pouze o změnu výše již přihlášených pohledávek.

Z popsaného stavu vyplývá, že podání doručené soudu po uplynutí lhůty pro podání přihlášek pohledávek dne 16. 10. 2017, které je označeno v oddíle P, jako přihláška č. 14 není přihláškou pohledávek, ale podle připojeného podání se jedná ve smyslu ust. 192 odst. 4 insolvenčního zákona o změnu výše již přihlášených pohledávek. Pokud soudu prvního stupně nebylo zřejmé,

Shodu s prvopisem potvrzuje _jana Vlasáková.

13.

1 VSPH 2012/2617 kterých pohledávek se změna týká, měl odvolatele vyzvat k doplnění uvedeného podání, ale nebyl důvod postupovat podle ust. Š 185 insolvenčního zákona a toto podání jako přihlášku odmítat.

Ze shora uvedených důvodů postupoval odvolací soud podle ust. Š 219a odst. 1 písm. a) o. s .ř. ve spojení s ust. Š 221 odst. 1 písm. a) o. s. ř., napadené usnesení zrušil a věc vrátil soudu prvního stupně k dalšímu řízení.

Poučení:

Proti tomuto usnesení není dovolání přípustné.

Praha 12. února 2018

JUDr. Jiří Goldstein v. r. předseda senátu,! (.

Shodu s prvopisem potvrzuje jana Vlasáková. //